inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές, λόγω επισφαλών απαιτήσεων, κατέγραψε το 2015 η τυροκομική εταιρεία Κολιός


Αύξηση πωλήσεων για τρίτο συνεχόμενο έτος, αλλά ζημιές έναντι κερδών το 2014, λόγω προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, κατέγραψε το 2015 η τυροκομική βιομηχανία Κολιός, η οποία συγκαταλέγεται στις δέκα μεγαλύτερες ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες.

Η επιχείρηση είναι πιθανότατα ο μεγαλύτερος εξαγωγέας τυριού φέτας Προστατευόμενης Ονομασίας Προελεύσεως (ΠΟΠ) και σειράς άλλων τυριών, καθώς και μια από τις μεγαλύτερες τυροκομικές βιομηχανίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ωστόσο, βαρύνεται με σημαντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, κινδύνους επισφαλειών και επίδικες υποθέσεις, που σκιάζουν τις προοπτικές της. Εχει υποβάλει στους πιστωτές της πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο αναδιάρθρωσης για την περίοδο 2016-2020 και αναζητά επενδυτή για την τόνωση των ιδίων κεφαλαίων της και την ενίσχυση της ρευστότητάς της.

Η επιχείρηση, που εδρεύει στο Κιλκίς, κατέγραψε πωλήσεις αυξημένες σε σχέση με το 2014 κατά 6,9% σε ποσοστό ή κατά 5,8 εκατ. ευρώ σε αξία, ύψους 89,7 εκατ. ευρώ. Το 94% των εσόδων της (84,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, καθώς οι εμπορικές απέφεραν το υπόλοιπο 6% (5,4 εκατ. ευρώ). Από την ελληνική αγορά αντλήθηκε μόνο το 45,1% των εσόδων (40,5 εκατ. ευρώ), δεδομένου ότι το 47,3% (42,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και το υπόλοιπο 7,6% (6,8 εκατ. ευρώ) από αγορές τρίτων χωρών. Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,2%, ενώ η αύξηση των πωλήσεων στην ελληνική αγορά ήταν 14,8%.

Η ΚΟΛΙΟΣ βελτίωσε κατά 1,7 εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (18,5% το 2015 έναντι 16,8% το 2014), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 16,6 εκατ. ευρώ, από 14,1 εκατ. ευρώ το 2014 (+17,7% ή +2,5 εκατ. ευρώ).

Συγχρόνως, συμπίεσε τις λειτουργικές δαπάνες της, ως ποσοστό των πωλήσεων, μειώνοντας τις δαπάνες διοίκησης (2 εκατ. ευρώ) κατά 7% και αυξάνοντας τις δαπάνες διάθεσης (6,8 εκατ. ευρώ) κατά 5,6%. Ωστόσο, παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 6 εκατ. ευρώ, μειωμένα σε σχέση με το 2014 κατά 9,8% σε ποσοστό ή κατά 0,65 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων (7,9% το 2014), για τον λόγο ότι σχημάτισε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων της τάξεως των 4,2 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτού, μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων και των χρεωστικών τόκων της χρήσης, εμφάνισε ζημιές προ φόρων 0,145 εκατ. ευρώ έναντι κερδών προ φόρων σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ το 2014 (-1,2 εκατ. ευρώ). Το τελικό αποτέλεσμά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 0,4 εκατ. ευρώ έναντι κερδών σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ το 2014 (-1,5 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματα αυτά επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις περίπου 2,45 εκατ. ευρώ (επίσης 2,45 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 3,7 εκατ. ευρώ (4,1% των πωλήσεων), έναντι 3,1 εκατ. ευρώ το 2014 (3,7% των πωλήσεων).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της επιχείρησης στις 31.12.2015 ήταν αυξημένα κατά 24,5%, σε 20,8 εκατ. ευρώ, από 16,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω νέων επενδύσεων σε μηχανολογικό και συναφή εξοπλισμό.

Το συνολικό πάγιο ενεργητικό της στα τέλη της χρήσης 2015 (50,2 εκατ. ευρώ) περιελάμβανε, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμμετοχές σε δυο συγγενικές επιχειρήσεις με εκτιμώμενη αξία 26,8 εκατ. ευρώ, αν και η πρώτη από αυτές (βιομηχανία γάλακτος ΑΓΝΟ) έχει τεθεί σε εκκαθάριση και δεν λειτουργεί και η δεύτερη (Μεντιτερράνεαν Λάιφ Συμμετοχών και Ακινήτων) αδρανεί, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015, όπως παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, ανέρχονταν σε 28,7 εκατ. ευρώ (29,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 28,4% (29,9%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 101,2 εκατ. ευρώ (97,5 εκατ. ευρώ).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 42,2 εκατ. ευρώ (41,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 88,2% βραχυπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 5,9% (+4,05 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 72,4 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (50,9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,5 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (67,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,2 εκατ. ευρώ (2,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια χρήση οι προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων υπολείπονταν των απαιτούμενων, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή - λογιστή (ΣΟΛ), κατά 14,3 εκατ. ευρώ, με συνέπεια η αξία των εμπορικών απαιτήσεων και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις (37,2 εκατ. ευρώ) εμφάνιζαν υπόλοιπο μικρότερο κατά 4,1 εκατ. ευρώ από το αναγραφόμενο σε επιβεβαιωτική επιστολή Τράπεζας, που όμως η εταιρεία θεωρεί μονομερή καταλογισμό τόκων. Ακόμη, δεν είχαν λογιστικοποιηθεί πιθανές υποχρεώσεις προς Τράπεζες από δοθείσες εγγυήσεις υπέρ της υπό πτώχευση θυγατρικής γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ, αξίας 21,4 εκατ. ευρώ, καθώς η εταιρεία δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα της εγγύησης. Τέλος, δεν είχε σχηματιστεί πρόβλεψη για αγωγές ποσού 17,5 εκατ. ευρώ από εργαζόμενους και συνεργάτες της ΑΓΝΟ, καθώς η εταιρεία θεωρεί ότι όλες οι αγωγές θα απορριφθούν, όπως έγινε με όσες έχουν έως τώρα κριθεί.

Για εξασφάλιση των δανείων της η βιομηχανία έχει παραχωρήσει στις Τράπεζες Εθνική, Alpha Bank, Πειραιώς, Attica Bank και Eurobank δικαίωμα πρώτης προσημείωσης 27,3 εκατ. ευρώ και λοιπών προσημειώσεων 48,8 εκατ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία της. Επίσης, έχει συνάψει μη ακυρώσιμες συμβάσεις χρηματοοικονομικών μισθώσεων, που αφορούν τη μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΚΟΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,1 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 87,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8% των πωλήσεων και το 7,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,3% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εξεταζόμενης περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, η εταιρεία ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, αλλά είχε παρουσιάσει υψηλές ζημιές (10,5 εκατ. ευρώ) την τριετία 2009-2011.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 78,8 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 124,7 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 5,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον Νικ. Δ. Κολιό της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, ξεκίνησε τις δραστηριότητές της, με άλλη εταιρική μορφή, το 1948, με μια μικρή μονάδα που παρήγαγε τυρί κασέρι στο Πολύκαστρο του Κιλκίς, απασχολώντας 12 εργαζόμενους.

Το 1959 έθεσε σε λειτουργία νέο, μεγαλύτερο τυροκομείο, ενώ το 1962 απέκτησε ακόμη ένα τυροκομείο, στο ορεινό Σέλι Βερμίου. Εγκαινίασε την εξαγωγική της δραστηριότητα το 1980, το 1983 παρουσίασε στην αγορά το πρώτο συσκευασμένο ελληνικό τυρί και το 1987 παρουσίασε την πρώτη τηλεοπτική διαφήμιση ελληνικού τυριού, με το «Κασέρι Κολιός». Το 1989 καινοτόμησε εφοδιάζοντας τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους της με 3.500 παγολεκάνες αυτόματης ψύξης του γάλακτος και χρησιμοποιώντας μονωμένα βυτία παραλαβής, καταγραφής και δειγματοληψίας του γάλακτος κάθε παραγωγού γάλακτος.

Κατά την εικοσαετία 1980-2000 εικοσαπλασίασε την παραγωγή της και το 2002 έθεσε σε λειτουργία νέο εργοστάσιο στον Λιμνότοπο του Πολύκαστρου Κιλκίς, με καλυμμένη επιφάνεια 46.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 180 στρεμμάτων.

Από το 2000 λειτουργεί με την εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας και κατά το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 368 εργαζόμενους, έναντι 331 το 2014 (+11,2%). Διέθεσε για αμοιβές και παροχές προσωπικού 7,36 εκατ. ευρώ, έναντι 7,12 εκατ. ευρώ το 2014 (+3,4%). Επίσης, διέθεσε αμοιβές 0,43 εκατ. ευρώ σε μέλη της διοίκησης που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα. Το υπόλοιπο προκαταβολών και πιστώσεων σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επεξεργάζεται φρέσκο πρόβειο, αγελαδινό και κατσικίσιο γάλα που συλλέγει από κτηνοτρόφους 15 νομών, κυρίως της Μακεδονίας και της Θράκης. Παράγει τυρί φέτα ΠΟΠ, βιολογικά τυριά, κατσικίσιο, αγελαδινό, άλλα λευκά τυριά, κασέρι, σκληρά, ημίσκληρα, άλλα τυριά και με χαμηλά λιπαρά, κρέμα γάλακτος, γάλα και μυζήθρα για επαγγελματικές χρήσεις, συναφή είδη διατροφής με φυτικά λιπαρά, καθώς και στραγγιστό γιαούρτι και συναφές έδεσμα.

Αρκετά προϊόντα της έχουν αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις. Το εξαγωγικό της δίκτυο καλύπτει 43 χώρες, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές και άλλες, όπως η Αλγερία, η Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Ισραήλ, το Κουβέιτ, ο Λίβανος, η Νότιος Αφρική, η Ρωσία και η Σαουδική Αραβία. Για την προώθηση των πολλών και διαφορετικών προϊόντων της στη διεθνή αγορά χρησιμοποιεί τις εμπορικές επωνυμίες «Alexander Edesma», «Crystal», «Forma», «Kolios», «Pizzarella», «Primos», «Today Greek Yoghurt», «Tostino» και «Vital».

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 12 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS