inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία παραγωγής του καφέ «Bravo»Ελαφρώς αυξημένες πωλήσεις και σημαντική διεύρυνση των κερδών της κατέγραψε το 2015 η εταιρεία επεξεργασίας και τυποποίησης καφέ και εμπορίας τσαγιού Jacobs Douwe Egberts GR, διάδοχο επιχειρηματικό σχήμα της Bravo Greece, η οποία έως και το 2012 ονομαζόταν Sara Lee Coffee & Tea Hellas.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον ισολογισμό της επιχείρησης, η οποία λειτουργεί με τη μορφή της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, οι πωλήσεις της το 2015 ανήλθαν σε 18,835 εκατ. ευρώ, έναντι 18,685 εκατ. ευρώ το 2014, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 0,8% σε ετήσια βάση (+0,15 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) βελτιώθηκαν κατά 1,2 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε σχεδόν 1,6 εκατ. ευρώ (8,4% των εσόδων) έναντι σχεδόν 0,4 εκατ. ευρώ το 2014 (2% των εσόδων).

Η Jacobs Douwe Egberts (JDE) GR, που διευρύνει τη θέση της στην ελληνική αγορά με αιχμή τα εμπορικά σήματα «Bravo», «Jacobs», «Douwe Egberts» και «Tassimo», κατέγραψε τελικώς κέρδη προ φόρων 1,425 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,2 εκατ. ευρώ (+627% ή +1,2 εκατ. περίπου ευρώ). Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους το 2015 ανήλθαν σε 1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών άνω του 0,2 εκατ. ευρώ το 2014 (+318,4% ή +0,8 εκατ. περίπου ευρώ).

Οι παροχές σε πελάτες που αναγνωρίστηκαν αφαιρετικά του κύκλου εργασιών ανήλθαν το 2015 σε 5,9 εκατ. ευρώ, έναντι 5,75 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας, η οποία διευθύνεται από τους Γερ. Σαράφογλου, Βασιλική Δελή και Χρύσα Κώνστα, επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις της τάξεως του 0,15 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2014), απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,2 εκατ. ευρώ και χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 17.000 ευρώ (14.000 ευρώ το 2014), καθώς δε βαρυνόταν με σημαντικό τραπεζικό δανεισμό. Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από αξίας 0,5 εκατ. ευρώ αναγνώριση υποχρέωσης και 0,2 εκατ. ευρώ ωφέλεια συμβατικού δικαιώματος.

Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση είχε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2,4 εκατ. ευρώ, οι οποίες προέκυψαν από ανάγκες για την πληρωμή προμηθευτών που δημιουργήθηκαν μετά την επιβολή των capital controls.

Η διεθνής εταιρεία JDE προήλθε, ως γνωστόν, από τη συνένωση του κλάδου καφέ της ολλανδικής D.E. Master Blenders 1753 με τον αντίστοιχο κλάδο της αμερικανικής Mondelez International, η οποία στη χώρα μας μέσω θυγατρικών της ελέγχει την ιστορική σοκολατοποιία πρώην Παυλίδης και νυν Mondelez Ελλάς Παραγωγή και διέθετε ακόμη, μεταξύ πολλών άλλων εισαγόμενων προϊόντων, τους καφέδες με το σήμα «Jacobs». Εδρεύει στο Αμστερνταμ της Ολλανδίας και αποτελεί παγκοσμίως τη μεγαλύτερη επιχείρηση με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία καφέ, ενώ παράγει και διαθέτει και προϊόντα τσαγιού. Ελέγχεται από τη διεθνή συμμετοχική-επενδυτική εταιρεία Acorn, με μέτοχο μειοψηφίας τη Mondelez International.

Τον Ιούλιο του 2015 η ανώνυμη εταιρεία Bravo Greece, σήμα κατατεθέν της οποίας ήταν ο ελληνικός καφές «Bravo», μετατράπηκε σε ΕΠΕ. Αμέσως μετά μετονομάστηκε σε Jacobs Douwe Egberts GR.

Η ελληνική βιομηχανία είχε ιδρυθεί το 1926 και το 1995 πέρασε στον έλεγχο του ολλανδικού επιχειρηματικού ομίλου D.E. Master Blenders 1753, που με τη σειρά του περιήλθε στην αμερικανική Sara Lee Coffee & Tea.

Τα αποτελέσματα της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας Jacobs Douwe Egberts GR τη χρήση 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου και διαφοροποιούνται από εκείνα της Bravo Greece, η οποία για το 2014 είχε αναφέρει πωλήσεις 24,7 εκατ. ευρώ. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της δεν προσδιορίζουν τα μεικτά κέρδη της, τα οποία κατ' αναλογία εκείνων της Bravo Greece εκτιμώνται σε 10,3 εκατ. ευρώ.

Η JDE GR, όπως είναι η συνοπτική ονομασία της, διαμορφώνει σταδιακά τη νέα βιομηχανική και εμπορική φυσιογνωμία της, καθώς διευρύνεται ο κύκλος των εμπορικών σημάτων καφέ και τσαγιού που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιό της, με αποτέλεσμα το μερίδιό της στην ελληνική αγορά καφέ να διπλασιάζεται σχεδόν και να ανέρχεται σε περίπου 25%.

Οι βιομηχανικές της δραστηριότητες περιλαμβάνουν την επεξεργασία καφέ, που επικεντρώνεται στην επεξεργασία, παραγωγή και τυποποίηση του ελληνικού καφέ «Bravo» σε ιδιόκτητες παραγωγικές μονάδες της στο Αιγάλεω Αττικής και τα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Από το σύνολο των εσόδων της το 2015 το 54,8% (10,3 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς το υπόλοιπο 45,2% (8,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις εμπορικές δραστηριότητες και την παροχή υπηρεσιών. Σε σύγκριση με το 2014 τα βιομηχανικά έσοδα μειώθηκαν κατά 8% (-0,9 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα από εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 40% και ανήλθαν σε 1,3 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 7% των συνολικών εσόδων. Ο όγκος της παραγωγής της μειώθηκε σε 1.077 τόνους, από 1.254 τόνους το 2014 (-14,1%).

Στις 31.12.2015 η επιχείρηση απασχολούσε 67 εργαζόμενους, έναντι 70 στις 31.12.2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της και για εργοδοτικές εισφορές 2,60 εκατ. ευρώ, έναντι 2,78 εκατ. ευρώ το 2014.

Η χρηματοοικονομική θέση της JACOBS DOUWE EGBERTS GR είναι ισχυρή, με ίδια κεφάλαια 12 εκατ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 61,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 19,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2015. Οι πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της στο τέλος της χρήσης (σχεδόν 6,9 εκατ. ευρώ) ήταν μικρότερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της (άνω των 12,5 εκατ. ευρώ) κατά 5,7 εκατ. περίπου ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 3,8 εκατ. ευρώ (4,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2015 ήταν αυξημένα κατά 47,7%, σε 6,4 εκατ. ευρώ, από 4,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, λόγω επενδύσεων σε ακίνητα και μηχανολογικό εξοπλισμό.

Η επιχείρηση εκτιμά ότι η οργάνωση, οι υποδομές και οι προοπτικές ανάπτυξης που έχει προδιαγράφουν την ανοδική πορεία της τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζει σε 13% το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά ελληνικού καφέ. Λόγω των αρνητικών συνθηκών της αγοράς, για το 2016 προσδοκά διατήρηση του κύκλου εργασιών της στα επίπεδα του 2015, ελπίζοντας ότι θα επιτύχει ικανοποιητική εξαγωγική επίδοση σε αγορές τρίτων χωρών καθώς εξάγει ελληνικό καφέ στη Νότιο Αφρική, τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη ευρωπαϊκές. Υλοποιεί πρόγραμμα αποτελεσματικότερου ελέγχου του κόστους της λειτουργίας της και υλοποιεί με αργά και προσεκτικά βήματα την εμπορική επέκτασή της στην ελληνική αγορά, εκτιμώντας ότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη αδυναμία αριθμού πέλατών για έγκαιρη αποπληρωμή των ανοικτών υπολοίπων τους. Φιλοδοξεί να ανεβάσει σταδιακά τον ετήσιο κύκλο εργασιών της στα 50 εκατ. ευρώ.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο προβλέπει τη μεταβίβαση του κλάδου εμπορίας καφέ στη συνδεδεμένη εταιρεία JDE Εμπορία Καφέ και τη λειτουργία της ως toll manufacturer για λογαριασμό της μητρικής της, από τον Οκτώβριο του 2016.

Αν και εις βάρος της εκκρεμούν στη Δικαιοσύνη υποθέσεις σχετικές με καταλογισμό τελωνειακών και άλλων προστίμων, δεν έχει σχηματίσει ανάλογες προβλέψεις, για τον λόγο ότι σε όλες τις σχετικές υποθέσεις έχει έως τώρα δικαιωθεί.

Η μητρική Jacobs Douwe Egberts (JDE) ελέγχει τη Jacobs Douwe Egberts GR μέσω της ισπανικής θυγατρικής της D.E. Coffee & Tea Europe και της ολλανδικής Acorn Holdings.

H Bravo Greece το 2014 είχε διαθέσει στη μητρική ολλανδική εταιρεία μέρισμα 6 εκατ. ευρώ, από αδιάθετα κέρδη παλαιότερων χρήσεων.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS