inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μειωμένες κατά 25% οι ζημιές της εταιρείας Καθημερινές Εκδόσεις το 2015Περαιτέρω πτώση των εσόδων της, αλλά και περαιτέρω μείωση ζημιών, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Καθημερινές Εκδόσεις, η οποία εκδίδει και εκτυπώνει την εφημερίδα «Η Καθημερινή» και ανήκει στον ομώνυμο επιχειρηματικό όμιλο της εφοπλιστικής οικογένειας Αριστ. Αλαφούζου.

Η επιχείρηση, που εκδίδει από το 2011 την εφημερίδα μετά από απόσχιση του σχετικού κλάδου από τη μητρική εταιρεία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, είχε έσοδα ύψους 34,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,4% (-3,1 εκατ. ευρώ), λόγω των συνεχιζόμενων δυσμενών συνθηκών που χαρακτηρίζουν την πορεία του κλάδου της. Επίσης, επλήγη από την επιβολή των capital controls, που δυσχέραναν την παραγωγική και εμπορική λειτουργία της.

Περί τα 18,2 εκατ. ευρώ (52,8% των συνολικών εσόδων της) προήλθαν από την πώληση της εφημερίδας, των περιοδικών της και συναφών προσφερόμενων προϊόντων, ενώ ο εκτυπωτικός τομέας της συνεισέφερε 7,9 εκατ. ευρώ (22,8%), οι διαφημιστικές καταχωρήσεις απέδωσαν 7,9 εκατ. ευρώ (23%) και 0,5 εκατ. ευρώ (1,4%) απέφεραν οι λοιπές δραστηριότητες της εταιρείας. Σε σύγκριση με το 2014 μειώθηκαν τα έσοδα από τη διάθεση των εντύπων κατά 6,7%, από τις διαφημίσεις κατά 12,2% και από τις λοιπές υπηρεσίες κατά 58,3%, ενώ τα έσοδα από τις εκτυπώσεις για τρίτους παρέμειναν σταθερά.

Η πτώση των εσόδων συνοδεύτηκε από κάμψη του μεικτού περιθωρίου κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα (25,8% από 27,3%), που οδήγησε σε μείωση των μεικτών κερδών (8,9 εκατ. ευρώ) κατά 13,4% (-1,4 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο η επιχείρηση βελτίωσε τα αποτελέσματά της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), καταγράφοντας κέρδη 0,3 εκατ. ευρώ (0,8% των εσόδων) έναντι ζημιών 1,2 εκατ. ευρώ το 2014 (-3,2% των εσόδων), καθώς οι δαπάνες διάθεσης (8,6 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 18,1% (1,9 εκατ. ευρώ), ενώ οι δαπάνες διοίκησης (2,6 εκατ. ευρώ) κατά 24,5% (0,8 εκατ. ευρώ).

Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων τα αποτελέσματά της προ φόρων και τόκων (EBIT) ήταν ζημιές 1,8 εκατ. ευρώ (-5,2% των εσόδων) έναντι ζημιών 3,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-9% των εσόδων), μειωμένες κατά 47,5%.

Οι ζημιές προ φόρων περιορίστηκαν κατά 2,2 εκατ. ευρώ ή 32,8% στα 4,4 εκατ. ευρώ (σχεδόν 6,6 εκατ. ευρώ το 2014 και 11,1 εκατ. ευρώ το 2013), ίσες προς το -12,8% των εσόδων (-17,5% των εσόδων το 2014). Μετά την πρόβλεψη για φόρους οι τελικές ζημιές της χρήσης περιορίστηκαν κατά 1,8 εκατ. ευρώ ή 25% στα 5,25 εκατ. περίπου ευρώ (7 εκατ. ευρώ το 2014 και 11,4 εκατ. ευρώ το 2013), ίσες προς το -15,3% των εσόδων (-18,6% των εσόδων το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις της τάξεως των 2,7 εκατ. ευρώ (2,9 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικά έξοδα 2,5 εκατ. ευρώ (3,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Στο τέλος της χρήσης οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας ήταν στο σύνολό τους πλέον βραχυπρόθεσμες και αυξήθηκαν σε 42,15 εκατ. ευρώ, από 39,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014 (+7,3%).

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της παρέμεινε αρνητικό (-5 εκατ. ευρώ), ο δείκτης γενικής ρευστότητας διαμορφώθηκε σε 0,57 (0,56 το 2014 και 0,59 το 2013) και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της στο τέλος της χρήσης (62,4 εκατ. ευρώ) ήταν μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό της (35,4 εκατ. ευρώ) κατά 27 εκατ. ευρώ. Για τους λόγους αυτούς η επιχείρηση σχεδίασε «τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της».

Τον Ιανουάριο του 2015 είχε προχωρήσει στη σύναψη προγράμματος έκδοσης κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων κάλυψης, ύψους 36 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας, με τις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank και με εγγύηση της μητρικής Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ και της θυγατρικής του οικείου ομίλου Τεχνική Εταιρεία Εργων, για αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Στη διάρκεια του 2014, εξάλλου, είχε προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9 εκατ. ευρώ, ενώ στα τέλη του 2015 αποφάσισε την αύξησή του κατά 5,3 εκατ. ευρώ, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων απαιτήσεων της μητρικής της.

Οι τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας ταξινομήθηκαν στο σύνολό τους σχεδόν ως βραχυπρόθεσμες, για τον λόγο ότι στη διάρκεια του 2015 δεν κατάφερε να συμμορφωθεί με όλους τους οριζόμενους στις δανειακές συμβάσεις της χρηματοοικονομικούς δείκτες, με συνέπεια να δύναται να καταστούν όλες ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Ωστόσο, εκτός του αιτήματος που υπέβαλε για παρέκκλιση (waiver), η επιχείρηση στα τέλη του 2015 είχε εξοφλήσει και όλες τις οφειλόμενες δόσεις του 2016. Επίσης, η μητρική της εταιρεία έχει δεσμευτεί ότι θα καλύψει κάθε ανάγκη της θυγατρικής της σε κεφάλαιο κίνησης.

Επί των περιουσιακών στοιχείων των Καθημερινών Εκδόσεων υφίσταντο προσημειώσεις ύψους 11,75 εκατ. ευρώ. Ακόμη, με το κοινό ενυπόθηκο ομολογιακό δάνειο ενεγράφησαν προσημειώσεις ύψους 36 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας, πρόεδρος της οποίας είναι ο Χρ. Αγραφιώτης, στις 31.12.2015 ήταν μειωμένα κατά 6,6%, σε 31,2 εκατ. ευρώ, από 33,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Για αγορές παγίων το 2015 δαπανήθηκε 0,4 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,3 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Επίσης, είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία, τις οποίες όμως έχει ήδη ρυθμίσει, αξιοποιώντας τις διατάξεις του ν. 4152/2013.

Οι Καθημερινές Εκδόσεις το 2015, όπως και το 2014, υλοποίησαν σειρά μέτρων με σκοπό τον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής και των δαπανών γενικότερα. Μεταξύ άλλων, περιόρισαν τον αριθμό των σελίδων στα ένθετα περιοδικά της εφημερίδας, διαχειρίστηκαν με αυστηρότερα κριτήρια την παραγωγή και τη διανομή της και μείωσαν τον αριθμό και το κόστος των αμοιβών των εργαζομένων και των συνεργατών της, φροντίζοντας παράλληλα για «τη διατήρηση της εφημερίδας στις πρώτες θέσεις της κυκλοφορίας και της εγκυρότητας».

Επίσης, την τελευταία διετία υλοποίησαν επενδύσεις στην εκτυπωτική μονάδα τους, με αποτέλεσμα την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις ψηφιακές εκτυπώσεις, ενώ υπέγραψαν σύμβαση με τη Walt Disney Company Greece, αποκτώντας δικαιώματα εκτύπωσης και εκμετάλλευσης των περιοδικών Disney στην Ελλάδα και την Κύπρο για 2+1 χρόνια.

Παρά την παρατεταμένη ύφεση στον κλάδο τους, οι Καθημερινές Εκδόσεις ανέμεναν για το 2015 αύξηση των εσόδων κατά 2,5%, με σταθεροποίηση των διαφημιστικών εσόδων και αύξηση των εσόδων από την κυκλοφορία των εντύπων τους και τις εκτυπωτικές δραστηριότητες. Ακόμη, διαφυλάσσοντας την ποιότητα και την αξιοπιστία των εντύπων τους προσδοκούσαν μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 5% και περαιτέρω βελτίωση των μεικτών κερδών, επίτευξη θετικού αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και δραστικό περιορισμό των τελικών ζημιών.

Μετά τη μερική επιτυχία των στόχων τους το 2015, για το 2016 αναμένουν μείωση του κόστους πωληθέντων κατά 5,5%, παραγωγή θετικών ταμειακών ροών και περαιτέρω δραστικό περιορισμό των ζημιών, αν όχι επίτευξη θετικού αποτελέσματος προ φόρων. Στηρίζουν την αισιοδοξία τους στην πεποίθηση μεγαλύτερης απόδοσης των μέτρων περιστολής του κόστους, ενίσχυσης του μεριδίου της εταιρείας στη διαφημιστική αγορά των εντύπων, διεύρυνσης της απήχησης της εφημερίδας τους, ανάπτυξης της δραστηριότητας των ψηφιακών εκτυπώσεων για τρίτους καθώς και της διανομής των περιοδικών της Disney στα περίπτερα.

Στις 31.12.2015 η επιχείρηση απασχολούσε 232 εργαζόμενους, έναντι 303 στις 31.12.2014 (-23,4%). Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του προσωπικού της, συμπεριλαμβανομένων αποζημιώσεων, 8,04 εκατ. ευρώ, έναντι 8,40 εκατ. ευρώ το 2014. Εξαιρουμένων των αποζημιώσεων, δαπάνησε για το προσωπικό της 6,70 εκατ. ευρώ, έναντι 7,65 εκατ. ευρώ το 2014 (-12,4%). Σε μέλη διοικητικών και συναφών οργάνων διέθεσε αμοιβές 0,66 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, που δραστηριοποιείται έντονα και στον ναυτιλιακό τομέα και απασχολούσε 435 εργαζόμενους στα τέλη του 2015, κατέγραψε το έτος αυτό ενοποιημένα έσοδα 74,7 εκατ. ευρώ (+12,8% ή +8,5 εκατ. ευρώ), μεικτά κέρδη 25,4 εκατ. ευρώ (+43,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,6 εκατ. ευρώ (+210,6%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 11,6 εκατ. ευρώ (+1.736%), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 10 εκατ. ευρώ (+56%) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας κέρδη περί τα 8,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 41,6% (+2,4 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του στο τέλος της χρήσης ήταν μεγαλύτερες από το κυκλοφορούν ενεργητικό του κατά 10,6 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών του ναυτιλιακού τομέα του ομίλου αυξήθηκε κατά 52,6% (+12,2 εκατ. ευρώ), ανήλθε στο 47,6% του συνολικού (35,6 εκατ. ευρώ) και απέδωσε καθαρά κέρδη 14,8 εκατ. ευρώ (13,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Επίσης, τα αποτελέσματα του ομίλου ευνοήθηκαν από χρηματοοικονομικά και επενδυτικά κέρδη 2,3 εκατ. ευρώ (9,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS