inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Με κέρδη «έκλεισε» έναν αιώνα ζωής, το 2015, η κονσερβοποιία ΚύκνοςΜειωμένα έσοδα και κέρδη, αν και αύξησε κατά 26% τον όγκο της παραγωγής των βασικών προϊόντων της και μείωσε αισθητά το κόστος παραγωγής τους, κατέγραψε το 2015 η ιστορική, αιωνόβια πλέον πελοποννησιακή βιομηχανία τοματικών προϊόντων Κύκνος.

Η επιχείρηση, που συμπλήρωσε πέρυσι έναν αιώνα από την ίδρυσή της το 1915 στο Ναύπλιο, παράγει και εμπορεύεται τοματοειδή σε κονσέρβες, σε χάρτινες και γυάλινες συσκευασίες και σε ασηπτικούς σάκους, καθώς και κέτσαπ και σάλτσες. Διαθέτει, συγχρόνως, λαχανικά, όσπρια, μανιτάρια, βυσσινάδα και κομπόστες φρούτων, με το σήμα της.

Σταθερά εξάγει μέρος της παραγωγής της στη Βρετανία, την Κύπρο, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Γεωργία, την Ολλανδία και από το 2015 στις ΗΠΑ, ενώ κατά περιόδους διαθέτει προϊόντα της και στη Βουλγαρία και την Αλβανία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της ΚΥΚΝΟΣ το 2015 υποχώρησαν σε 19,7 εκατ. ευρώ, υστερώντας εκείνων του 2014 (20,7 εκατ. ευρώ) κατά 4,7% σε ποσοστό ή κατά 1 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ήταν υψηλότερα εκείνων του 2013 (17,2 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, ο όγκος της παραγωγής τελικών προϊόντων τομάτας της εταιρείας αυξήθηκε κατά 25,8% και ανήλθε σε 11.464 τόνους, από 9.114 τόνους το 2014 (και 8.174 τόνους το 2013).

Από την ελληνική αγορά η επιχείρηση άντλησε το 93,7% (18,5 εκατ. ευρώ) των συνολικών εσόδων της, δεδομένου ότι το υπόλοιπο 6,3% (1,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και αγορές τρίτων χωρών. Οι συνολικές εξαγωγές της μειώθηκαν κατά 10,8%, καθώς το 2014 είχε συγκυριακά διαθέσει σε αγορές του εξωτερικού τοματοπολτό σε ασηπτικούς τάκους αξίας 0,4 εκατ. ευρώ. Οι μεικτές εγχώριες πωλήσεις της, προ εκπτώσεων, ήταν υψηλότερες εκείνων του 2014, παρόλο που διέκοψε την τροφοδοσία δυο αλυσίδων λόγω οικονομικών προβλημάτων τους. Η μείωση των καθαρών πωλήσεών της οφείλεται, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση, στην παροχή υψηλότερων εκπτώσεων στην αγορά.

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν η επιχείρηση δεν απέφυγε, επίσης, την κάμψη των μεικτών και των λειτουργικών κερδών της, παρόλο που το κόστος παραγωγής συγκρατήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα με σημαντικά αυξημένον όγκο παραγωγής. Κατέγραψε το 2015 μεικτά κέρδη 5,45 εκατ. ευρώ (-16,4%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,1 εκατ. ευρώ (-34,6%), κέρδη προ φόρων 0,3 εκατ. ευρώ (-64%) και μετά τους φόρους καθαρά κέρδη σχεδόν 0,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 71,2% (-0,4 εκατ. ευρώ).

Το μεικτό της περιθώριο συρρικνώθηκε κατά 3,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 27,6%, από 31,5% το 2014). Συγχρόνως, το κόστος παραγωγής συγκρατήθηκε στα επίπεδα του 2014, παρά την αυξημένη παραγωγή, ενώ η αξία των αποθεμάτων σε έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα ανήλθε σε 12,5 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, πέραν των αποσβέσεων, με χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,8 εκατ. ευρώ έναντι επίσης 0,8 εκατ. ευρώ το 2014. Οι δαπάνες διάθεσης (3,2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 22,4% και οι δαπάνες διοίκησης (1,1 εκατ. ευρώ) κατά 4,3%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας, που διευθύνεται από τους Αθ. Μανουσάκη - Λιαλιάτση και Γ. Δ. Μανουσάκη της οικογένειας των δημιουργών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ήταν αυξημένα κατά 11,8%, σε 6,7 εκατ. ευρώ, από 6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 11,6 εκατ. ευρώ (11,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 38,5% (38,6%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 30,1 εκατ. ευρώ (29,6 εκατ. ευρώ).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ήταν μειωμένος κατά 17,9%, ανερχόταν σε 9,8 εκατ. ευρώ (11,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 75,4% βραχυπρόθεσμος. Επίσης, παρά τη μεγάλη αύξηση της παραγωγής, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν μόνο κατά 2,1% (+0,4 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 18,5 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (22,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,1 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (16,1 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,15 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Για εξασφάλιση των δανείων της έχουν παρασχεθεί προσημειώσεις υποθήκης ποσού 10,7 εκατ. ευρώ, υπέρ της Εθνικής Τράπεζας.

Η ΚΥΚΝΟΣ αισιοδοξεί ότι λόγω της μείωσης του κόστους παραγωγής ανά μονάδα προϊόντος το 2015 θα βελτιώσει εκ νέου τα αποτελέσματά της το 2016, διατηρώντας στα ίδια υψηλά επίπεδα του περασμένου έτους τον όγκο της παραγωγής της. Αναμένει πρόσθετα οφέλη από την είσοδό της στην αγορά των ΗΠΑ, όπου το 2015 τοποθέτησε επώνυμα προϊόντα της σε τρεις αλυσίδες λιανεμπορίου και συνδέθηκε με δυο δίκτυα διανομής τροφίμων.

Συνεχίζει εξάλλου τη δραστηριοποίησή της στην παραγωγή κονσερβοποιημένων φρούτων με το σήμα της, αν και το 2015 ο όγκος παραγωγής τους μειώθηκε σε 30 τόνους, έναντι 94 τόνων το 2014 (και 93 τόνων το 2013).

Η επιχείρηση ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1915, οπότε συντάχθηκε το καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Κονσερβών, που εφοδιάστηκε με μικρό συσκευαστήριο τοματοπολτού και λαχανικών στην Ασίνη του νομού Αργολίδας. Αποτελεί μια από τις παλαιότερες εν λειτουργία ευρωπαϊκές κονσερβοποιίες. Τα πρώτα προϊόντα της ήταν ολόκληρες τομάτες, μπάμιες, φασολάκια σε κονσέρβα και τοματοπολτός. Το 1928 απέκτησε εργοστάσιο στο Ναύπλιο, εγκαθιστώντας τους πρώτους ταχυσυμπυκνωτές χυμού τομάτας για την παραγωγή τοματοπολτού, καθώς και μονάδα κυτιοποιίας για τις κονσέρβες. Το ίδιο εργοστάσιο ανανεώθηκε το 1950.

Στη συνέχεια, το 1960, η Κύκνος εξαγόρασε το εργοστάσιο της εταιρείας Αργολική στο ίδιο νομό, ενώ το 1963 επεκτάθηκε παραγωγικά με νέα μονάδα στο χωριό Σαβάλια του νομού Ηλείας, το 1965 κυκλοφόρησε την πρώτη σάλτσα κέτσαπ και τη δεκαετία του 1970 άρχισε να διαθέτει τοματοπολτό σε διεθνείς εταιρείες τροφίμων. Το 1990 κυκλοφόρησε για πρώτη φορά προϊόντα τομάτας σε χάρτινη συσκευασία. Με σκοπό να βρίσκεται δίπλα στον τόπο παραγωγής της τομάτας, το 2002 μετέφερε όλες τις παραγωγικές της δραστηριότητες στα Σαβάλια Ηλείας, ενώ το 2006 προχώρησε σε πλήρη ανακαίνιση και επέκταση της ηλειακής βιομηχανικής μονάδας, εγκαθιστώντας νέες γραμμές παραγωγής.

Το σύνολο των προϊόντων της παράγεται με τομάτα πιστοποιημένη με το πρότυπο Global GAP, που αφορά την ολοκληρωμένη διαχείριση γεωργίας. Απασχολεί σε μόνιμη βάση 70 εργαζόμενους και άλλους 340 σε εποχιακή βάση.

Δηλώνοντας ότι παραμένει αληθινά πρωτοποριακή και διαχρονική, το 2014 κυκλοφόρησε σάλτσα πίτσας με το σήμα της. Το 2008, εξάλλου, είχε κυκλοφορήσει ένα από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της, τριμμένες τομάτες σε χάρτινη συσκευασία.

Τα επώνυμα προϊόντα της έχουν αποσπάσει πληθώρα διεθνών διακρίσεων ποιότητας και καινοτομίας.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS