inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 2 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία αφρωδών πλαστικών Multy FoamΠωλήσεις ύψους 24 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,4%, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Multy Foam, θυγατρική της ολλανδικής πολυεθνικής εταιρείας Schulpen Behees που είναι γνωστή και ως Multy Group και διαθέτει ακόμη βιομηχανικές μονάδες στην Ολλανδία, το Βέλγιο, την Ουγγαρία, τη Βρετανία και την Κίνα.

Η εταιρεία παράγει αφρώδη πλαστικά, εύκαμπτη διογκωμένη πολυουρεθάνη σε μπλοκ και φύλλα, πλαστικούς σπόγγους βιομηχανικής και οικιακής χρήσης, καθώς και nonwovens υφάσματα για είδη οικιακής χρήσης. Ηγείται τη ελληνικής αγοράς στον τομέα της και πραγματοποιεί μεγάλες εξαγωγές σε διάφορες χώρες, μέσω άλλων θυγατρικών του ολλανδικού ομίλου. Το 2015 ήταν το τρίτο συνεχόμενο έτος κατά το οποίο οι πωλήσεις της κινήθηκαν ανοδικά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 εμφάνισε μεικτά κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ (+11,4%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,855 εκατ. ευρώ (+23,6%), κέρδη προ φόρων 4,6 εκατ. ευρώ (+26,3%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 2 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το 2014 (-69,9%), καθώς το έτος αυτό είχε σημαντικού ύψους θετικές διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Οι πωλήσεις της σε συγγενικές εταιρείες στην Ιταλία, την Ουγγαρία, την Κίνα, την Ολλανδία και άλλες χώρες ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ (12,65 εκατ. ευρώ το 2014) και αποτέλεσαν το 55,3% των συνολικών.

Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της βελτιώθηκε κατά 2,9 εκατοστιαίες μονάδες (στο 32,3%, από 29,4% το 2014), επιδρώντας καθοριστικά στη βελτίωση των λειτουργικών και των προ φόρων κερδών της. Συγχρόνως, ο μέσος χρόνος είσπραξης των απαιτήσεων της από πελάτες μειώθηκε σε 83 ημέρες, από 86 ημέρες το 2014.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ το 2014), πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 0,2 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικά έξοδα μόλις 1.580 ευρώ (2.244 ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν είχε δανειακά βάρη. Οι δαπάνες διάθεσης (2,2 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν οριακά, ενώ οι δαπάνες διοίκησης (1,5 εκατ. ευρώ) κατά 5,4%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, που έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και διευθύνεται από τους P. C.G. Schulpen και Γ. Ε. Πανταλώνα, στις 31.12.2015 ήταν ύψους 27,7 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 27,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Οι επενδύσεις της χρήσης ήταν ύψους 0,4 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 35,1 εκατ. ευρώ (36,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 88,9% (89,6%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 39,5 εκατ. ευρώ (41,2 εκατ. ευρώ).

Αν και αυξήθηκαν κατά 2,2%, οι συνολικές -μη δανειακές- υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, δεν ξεπερνούσαν τα 4,4 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,75 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,2 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (2,5 εκατ. ευρώ). Ωστόσο οι προβλέψεις για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις υπολείπονταν των κανονικών κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,15 εκατ. ευρώ (1,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η βιομηχανία εκτιμά ως ικανοποιητικές τις επιδόσεις της το 2015 και ευελπιστεί ότι κατά το 2016 θα συγκρατήσει τον κύκλο εργασιών της στα επίπεδα του 2015, επιτυγχάνοντας και πάλι κερδοφόρο αποτέλεσμα. Το τμήμα R&D που διαθέτει συνεχίζει να βελτιώνει τα υπάρχοντα προϊόντα και να σχεδιάζει νέες ποιότητες αφρώδους πλαστικού.

Η επιχείρηση μεταφέρει με ίδια μέσα στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στη Μακρυράχη Θεσσαλονίκης και τη Λάρισα τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία στα εργοστάσιά της.

Ιδρύθηκε το 1990 και έλαβε τη σημερινή εταιρική μορφή της μετά από συγχώνευση με την ανταγωνίστρια εταιρεία Αθηναϊκή Βιομηχανία Αφρώδους (ΑΒΑ), την οποία εξαγόρασε το 2002.

Οι συνολικές πωλήσεις της MULTY FOAM -που διαθέτει βιομηχανικές μονάδες στη Θέρμη Θεσσαλονίκη, τη Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας και τις Αχαρνές Αττικής- τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 244,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 41,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17% των πωλήσεων και το 9,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 31,8 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 25,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 8,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005, προτού συγχωνευτεί πλήρως με εταιρεία που εξαγόρασε, ήταν της τάξεως των 13,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 26,8 εκατ. ευρώ, κατεγράφησαν το έτος 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2014 και οφείλονταν κατά το ήμισυ περίπου σε φορολογικά έσοδα προηγούμενων χρήσεων.

Προϊόντα της Multy Foam φτάνουν, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, σε περισσότερες από 15 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και της Νοτίου Αφρικής.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 126 εργαζόμενους, έναντι επίσης 126 το 2014. Διέθεσε για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της και για ασφαλιστικές εισφορές 3,07 εκατ. ευρώ, έναντι 3,12 εκατ. ευρώ το 2014. Το μέρισμα που διέθεσε στη μητρική εταιρεία, από τα κέρδη του 2014 και προηγούμενων χρήσεων, ανήλθε σε 3,5 εκατ. ευρώ, αντί 8 εκατ. ευρώ που είχε αρχικώς αποφασίσει. Επίσης, διέθεσε για αμοιβές διοικητικών στελεχών 0,38 εκατ. ευρώ, έναντι 0,49 εκατ. ευρώ το 2014.

Από τα κέρδη του 2015 και προηγούμενων χρήσεων διαθέτει εφέτος στην ολλανδική μητρική εταιρεία μέρισμα 2,5 εκατ. ευρώ και σε διοικητικά στελέχη της 0,3 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 15 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS