inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα 30,6 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία πλαστικών συσκευασιών ResiluxΒελτιωμένα αποτελέσματα κατέγραψε το 2015 η αχαϊκή βιομηχανία Resilux, η οποία έχει αντικείμενο την παραγωγή προπλασμάτων και φιαλών συσκευασίας από PET και διαθέτει πλέον, μετά την εγκατάσταση ακόμη μίας γραμμής παραγωγής στις αρχές του 2016, δέκα γραμμές παραγωγής με συνολική παραγωγική δυναμικότητα 980 εκατ. προπλάσματα και περίπου 25 εκατ. φιάλες ετησίως.

Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας, που συνήθως εξάγει το ήμισυ και πλέον της παραγωγής της, βρίσκονται στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, επί τριών οικοπέδων με συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις 11.415 τ.μ.

Μέτοχος της Resilux είναι ο ομώνυμος βελγικός όμιλος επιχειρήσεων, που δημιουργήθηκε το 1994 και είναι εισηγμένος στο χρηματιστήριο Euronext Brussels του Βελγίου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της αχαϊκής εταιρείας το 2015 ανήλθαν 30,6 εκατ. ευρώ, υπερτερώντας εκείνων του 2014 (27,9 εκατ. ευρώ) κατά 9,8% σε ποσοστό ή κατά 2,7 εκατ. ευρώ σε αξία. Από προϊόντα της εξασφάλισε το 91,5% των συνολικών εσόδων της (28 εκατ. ευρώ), καθώς το υπόλοιπο 8,5% (2,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση υλικών και εμπορευμάτων.

Συγχρόνως, προφανώς και λόγω των επενδύσεων που υλοποίησε τα προηγούμενα χρόνια, η επιχείρηση βελτίωσε τόσο τα μεικτά όσο και τα λειτουργικά κέρδη της. Συγκεκριμένα, κατέγραψε το 2015 μεικτά κέρδη 9,1 εκατ. ευρώ (+15,3%) και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 1,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ το 2014 (+2,15 εκατ. ευρώ). Το μεικτό της περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (στο 29,7%, από 28,3% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,5 εκατ. ευρώ (σχεδόν 1,4 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικά έξοδα 0,445 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση από το 2014 έχει προσφύγει σε τραπεζικό δανεισμό από τις Τράπεζες KBC Bank και Fortis BNP του Βελγίου, ενισχύοντας την επενδυτική της δραστηριότητα. Αντιθέτως, σε σύγκριση με το 2014, τα αποτελέσματα της περυσινής χρήσης ευνοήθηκαν από την απουσία προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις, που είχαν επιβαρύνει κατά 1,75 εκατ. ευρώ τα αποτελέσματα της χρήσης 2014.

Κατόπιν αυτών η εταιρεία παρουσίασε μειωμένες κατά 90,6% ζημιές προ φόρων 0,2 εκατ. ευρώ το 2015 (2,35 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά τους φόρους επίσης μειωμένες κατά 90,6% ζημιές 0,2 εκατ. ευρώ (2,35 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Τα ίδια κεφάλαιά της εταιρείας, που διευθύνεται από τον Στ. Παντελόπουλο, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 7,4 εκατ. ευρώ (7,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν ίσα προς το 28,4% (28%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 26 εκατ. ευρώ (27,1 εκατ. ευρώ).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ήταν μειωμένος κατά 8,8%, ανερχόταν σε 13 εκατ. ευρώ (14,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 87,6% μακροπρόθεσμος. Επίσης, παρά την αύξηση της παραγωγής, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, μειώθηκαν κατά 4,5% (-0,9 εκατ. ευρώ) στο επίπεδο των 18,6 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 12 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (6,8 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, οι προβλέψεις απομείωσης των καθυστερημένων και επισφαλών απαιτήσεων υπολείπονταν των κανονικών κατά 2,6 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,65 εκατ. ευρώ (2,15 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι η αυξημένη παραγωγική δυναμικότητα και παραγωγικότητα θα της επιτρέψουν να συνεχίσει και κατά το 2016 την ανοδική πορεία της, βελτιώνοντας τα αποτελέσματά της.

Ιδρύθηκε το 1999 και το 2013 προσέθεσε στις έξι προϋπάρχουσες γραμμές παραγωγής άλλες δυο. Συνέχισε με την προσθήκη μίας το 2014 και στις αρχές του 2016 εγκατέστησε δέκατη γραμμή παραγωγής, που αύξησαν περισσότερο από 25% την παραγωγική της δυναμικότητα. Υλοποίησε τις επενδύσεις αυτές και συμπληρωματικές για καλούπια, μήτρες και περιφερειακό εξοπισμό, βάσει επιχειρηματικού προγράμματος που είχε υπαχθεί στις διατάξεις αναπτυξιακών νόμων.

Στις μονάδες της η πρώτη ύλη (PET ή πολυαιθυλαινοθερεφθάλιο) μετατρέπεται σε προπλάσματα. Στη συνέχεια γίνεται εμφύσηση σε φιάλες είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από τον τελικό πελάτη-εντολέα. Τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, για την εμφιάλωση τροφίμων και ποτών. Με τις επενδύσεις διεύρυνε την παραγωγική της δυναμικότητα και, συγχρόνως, το πελατολόγιό της.

Οι συνολικές πωλήσεις της RESILUX ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ, όπως είναι η πλήρης επωνυμία της, τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 208,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 2,65 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 3,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 1,8% των πωλήσεων και το 5,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς το 2014 είχε αναφέρει ζημιές 2,35 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο κατά τις δυο από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 30,6 εκατ. ευρώ, είναι αυτές του έτους 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008 και οφείλονταν σε έκτακτα έσοδα.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 63 εργαζόμενους, έναντι 60 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της και για ασφαλιστικές εισφορές 2,20 εκατ. ευρώ, έναντι 2,25 εκατ. ευρώ το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 15 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS