inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 6,1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία τροφίμων ΕΒΓΑΥψηλές ζημιές, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία τροφίμων ΕΒΓΑ, η οποία ανήκει στον όμιλο επιχειρήσεων Κυρ. Φιλίππου και από το 2011 παράγει, μεταξύ άλλων, παγωτά με το σήμα της που διατίθενται στην ελληνική αγορά από τον ολλανδικό επιχειρηματικό όμιλο Unilever. Ωστόσο, αύξησε τα έσοδά της για δεύτερο συνεχόμενο έτος, εμφάνισε θετικό αποτέλεσμα προ αποσβέσεων και τόκων και δημιούργησε προϋποθέσεις χρηματοοικονομικής εξυγίανσής της και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της.

Η εταιρεία ασχολείται, εκτός της παραγωγής παγωτών για τον κλάδο Algida της Unilever και για την αγορά private label, με την παραγωγή και εμπορία κρουασάν και άλλων προϊόντων ζύμης, όπως πίτες και βάφλες, χρησιμοποιώντας τα εμπορικά σήματα «Folie», «Trendy» και «Praleda». Το 2015 έπαυσε την παραγωγή και εμπορία χυμών φρούτων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, οι πωλήσεις της το 2015 ανήλθαν σε 32,6 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας εκείνες του 2014 (32,2 εκατ. ευρώ) κατά 1,4% σε ποσοστό ή κατά 0,4 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ήταν υψηλότερα εκείνων του 2013 (28,1 εκατ. ευρώ) κατά 15,9% σε ποσοστό ή κατά 4,2 εκατ. ευρώ σε αξία. Τα έσοδά της από τη διάθεση παγωτών στη Unilever μειώθηκαν κατά 8,3% σε 18,9 εκατ. ευρώ (58% των πωλήσεων), από 20,6 εκατ. ευρώ το 2014 (64% των πωλήσεων). Αν απομονωθεί η δραστηριότητα που έπαυσε το 2015, η αύξηση των πωλήσεων ανέρχεται σε 7,4%.

Η επιχείρηση βελτίωσε εντυπωσιακά τα μεικτά και τα λειτουργικά αποτελέσματά της προ αποσβέσεων, βελτιώνοντας το μεικτό της περιθώριο κατά 3,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 15%, από 11,3% το 2014). Κατέγραψε το 2015 αυξημένα κατά 35,4% μεικτά κέρδη ύψους 4,9 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) 0,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,1 εκατ. ευρώ το 2014 (+1,2 εκατ. ευρώ).

Η βελτίωση των μεικτών αποτελεσμάτων αντικατοπτρίζει την αύξηση των κερδοφόρων πωλήσεων προϊόντων και τη συγκράτηση του κόστους παραγωγής.

Οι δαπάνες διάθεσης (4,9 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 10,8%, λόγω αυξημένων εξαγωγών, ενώ οι δαπάνες διοίκησης (2 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 12,1%. Μειωμένα κατά 0,2 εκατ. ευρώ ήταν τα λοιπά λειτουργικά έξοδα-ζημιές.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με προβλέψεις για κινδύνους και άλλες μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες 1,2 εκατ. ευρώ, με αποσβέσεις 2,8 εκατ. ευρώ (2,85 εκατ. ευρώ το 2014) και με χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,9 εκατ. ευρώ (8,95% των πωλήσεων) έναντι 2,55 εκατ. ευρώ το 2014 (7,9% των πωλήσεων).

Κατόπιν αυτών η ΕΒΓΑ κατέγραψε μειωμένες κατά 13,8% ζημιές προ φόρων 5,6 εκατ. ευρώ (6,5 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά τους φόρους μειωμένες κατά 7,3% ζημιές 6,1 εκατ. ευρώ (6,6 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας, που διευθύνεται από τους Αθ. - Κ. Φιλίππο και Γ. Βρεττό και κατέχει μετοχές της συγγενικής εταιρείας Elbisco Συμμετοχών, στις 31.12.2015 ήταν μειωμένα κατά 2,1%, σε 65,2 εκατ. ευρώ, από 66,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Ωστόσο, στη διάρκεια της χρήσης υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 1,3 εκατ. ευρώ (επίσης 1,3 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα ίδια κεφάλαιά της στις 31.12.2015 παρέμειναν αρνητικά (-7,6 εκατ. ευρώ έναντι -10,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της ήταν ύψους 76,2 εκατ. ευρώ (76,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Ο τραπεζικός δανεισμός της στις 31.12.2015 ήταν μειωμένος κατά 2,5%, ανερχόταν σε 47,5 εκατ. ευρώ (48,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και εμφανιζόταν κατά 76,5% μακροπρόθεσμος, αν και δεν έχουν επιτευχθεί οι προβλεπόμενοι από τις δανειακές συμβάσεις της εταιρείας χρηματοοικονομικοί όροι, που συνόδευαν την αναθεώρηση των δανειακών συμβάσεών της με τις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Alpha, Attica και Eurobank, στα μέσα του 2013. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, μειώθηκαν κατά 3,4% (-3 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 83,9 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 25,9 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (34,2 εκατ. ευρώ), γεγονός που συναρτάται ασφαλώς και με τη φύση της δραστηριότητας παραγωγής προϊόντων εποχιακού χαρακτήρα για λογαριασμό τρίτων. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,15 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για εξασφάλιση των δανείων της έχουν παρασχεθεί προσημειώσεις ποσού 75 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών Τραπεζών.

Οφειλή της εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, που αφορά υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΔΟΥ, Δήμο Αθηναίων και το ΥΠΕΚΑ, έχει κατά το ποσό των 6 εκατ. ευρώ υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις 100 μηνιαίες δόσεις. Το υπόλοιπο ποσό αφορά τρέχουσες οφειλές.

Προκειμένου, όπως αναφέρει, να αντιμετωπίσει τα θέματα ρευστότητας που θα προέκυπταν εφόσον εξυπηρετούσε τις αποπληρωμές κεφαλαίου σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις δανείων, αλλά και να ανασυνταχθεί, η επιχείρηση αιτήθηκε την αναδιάρθρωση ομολογιακών και κοινοπρακτικών δανείων της, ζητώντας ευνοϊκότερους όρους εκτοκισμού και αποπληρωμών κεφαλαίου. Αναμένει, δε, ότι θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετική συμφωνία.

Οι μέτοχοί της το 2015 αποφάσισαν δυο διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας συνολικού ύψους 9,5 εκατ. ευρώ, εισφέροντας στη διάρκεια της χρήσης 8,1 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια ανάλογης αύξησης ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, που είχε υλοποιηθεί το 2014. Επίσης, η ΕΒΓΑ απορρόφησε τη συγγενική της εταιρεία ΕΒΓΑ Συμμετοχών, ενώ στις αρχές του 2016 αποφασίστηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,9 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση δηλώνει ότι θα γίνουν ανάλογες αυξήσεις και τα επόμενα χρόνια για την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της και την αναστροφή των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων, ώστε να εκλείψουν και οι προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 47 και 48 του ν. 2190/1920. Αυτές που έγιναν το 2015 της επέτρεψαν να εξοφλήσει στις Τράπεζες τόκους μιας χρήσης, να μειώσει το ύψος του δανεισμού της, να μειώσει επίσης σημαντικά τις υποχρεώσεις της προς προμηθευτές και λοιπούς πιστωτές και να υλοποιήσει επενδύσεις στην παραγωγική διαδικασία, λανσάροντας σε όλες τις κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται νέα προϊόντα, τα οποία δημιούργησε το τμήμα R&D της εταιρείας.

Κατά το 2016 η ΕΒΓΑ προσβλέπει σε βέλτιστη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης, επίτευξη συμφωνίας με τους πιστωτές της, τήρηση των ρυθμίσεων για την εξόφληση των συσσωρευμένων οφειλών της προς το Ελληνικό Δημόσιο, περαιτέρω βελτίωση του κόστους παραγωγής, αύξηση των πωλήσεων παγωτών της στη Unilever για αγορές του εξωτερικού, καθώς και των απευθείας πωλήσεων παγωτών της στην αγορά private label.

Το μερίδιο των παγωτών ΕΒΓΑ, αποκλειστικός παραγωγός των οποίων είναι η εταιρεία, εκτιμάται ότι ήταν 15,6% το 2015, μόλις μία περίπου εκατοστιαία μονάδα χαμηλότερο από εκείνο της πρώτης σε μερίδιο εταιρείας. Ειδικότερα στην αγορά private label το μερίδιο της επιχείρησης εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως του 25%.

Επίσης, το μερίδιο των κρουασάν της εταιρείας στην αγορά των επώνυμων σημάτων εκτιμάται ότι ήταν 6,1%, ενώ ανερχόταν σε 12,1% στη συνολική αγορά κρουασάν.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΒΓΑ, που διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα με στεγασμένα κτίρια 29.500 τ.μ. στην περιοχή του Βοτανικού στον νομό Αττικής, τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 672,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 49,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 62 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 65,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 9,8% των πωλήσεων, καθώς το 2010 είχε αναφέρει ζημιές 33,2 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλών μη επαναλαμβανόμενων δαπανών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο κατά τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 85 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 95,2 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007 και προέρχονταν κυρίως από τη διάθεση παγωτών με το σήμα της, μέσω δικού της δικτύου. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2011 και οφείλονταν σε έκτακτα έσοδα.

Με την παρούσα εταιρική μορφή η επιχείρηση ιδρύθηκε το 2003 και αποτελεί διάδοχο σχήμα της παλαιάς, ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας ΕΒΓΑ.

Εξάγει προϊόντα της στις χώρες Αλβανία, Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Λίβανος, Μάλτα, Ουγγαρία και Πορτογαλία.

Στις 31.12.2015 απασχολούσε 246 εργαζόμενους, έναντι 255 στις 31.12.2014, ενώ ο μέσος όρος των εργαζομένων της το 2015 ήταν 346, έναντι 298 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, 7,88 εκατ. ευρώ, έναντι 7,51 εκατ. ευρώ το 2014. Σε μέλη της διοίκησης της εταιρεία διετέθησαν αμοιβές 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι 0,47 εκατ. ευρώ το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 15 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS