inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 1 εκατ. ευρώ επί πωλήσεων 2,5 εκατ. ευρώ, το 2015, για τους Χυμούς ΧίουΣυρρίκνωση των πωλήσεων και για μία ακόμη χρονιά υψηλές ζημιές, αν και μειωμένες σε σχέση με εκείνες του 2014, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Χυμοί Χίου, η οποία εδρεύει στη Χίο και παράγει χυμούς εσπεριδοειδών, αναψυκτικά και φρουτοποτά με το σήμα «Κάμπος Χίου», αξιοποιώντας τα περίφημα χιώτικα εσπεριδοειδή.

Τα έσοδα της εταιρείας, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2009 και διευθύνεται από τον Γ. Ραυτόπουλο, περιορίστηκαν τον περασμένο χρόνο σε 2,5 εκατ. ευρώ, από 3,1 εκατ. ευρώ το 2014 και 2,9 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 20,3% σε ετήσια βάση (-0,6 εκατ. ευρώ). Το 98% των πωλήσεων προήλθε από τις βιομηχανικές δραστηριότητες και το υπόλοιπο 2% από λοιπές δραστηριότητές της.

Ακόμη χειρότερα, η επιχείρηση είδε να μειώνονται κατά 27,4% τα μεικτά κέρδη της (1,1 εκατ. ευρώ έναντι 1,5 εκατ. ευρώ το 2014 και 1,3 εκατ. ευρώ το 2013), καθώς ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συρρικνώθηκε κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (43,4%, από 47,7% το 2014).

Ωστόσο, παρουσίασε μειωμένες κατά 39,3% ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1 εκατ. ευρώ το 2014 και 1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς συμπίεσε δραστικά τις δαπάνες της εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας της (κατά 0,9 εκατ. ευρώ ή 40,7% και 0,2 εκατ. ευρώ ή 38,9%, αντιστοίχως).

Μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων και των χρεωστικών τόκων η εταιρεία ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ κατέγραψε μειωμένες κατά 51,4% ζημιές προ φόρων της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 2,1 εκατ. ευρώ το 2014 και 2,5 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη οικονομική χρήση. Ανάλογες ήταν οι ζημιές της και μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ το 2014) και με χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,25 εκατ. ευρώ (10,1% των πωλήσεων) έναντι 0,8 εκατ. ευρώ το 2014 (25,8% των πωλήσεων).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 επαναδιατυπώθηκαν σύμφωνα με τις νέες λογιστικές αρχές και λογιστικές εκτιμήσεις του σχετικού νόμου.

Λόγω των συνεχών ζημιών, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά (-1,7 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 12,7 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν αυξημένα κατά 1%, σε 10,8 εκατ. ευρώ, από 10,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Στις 31.12.2015, όπως και στις 31.12.2014, ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 13,8 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό του μακροπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 1,4% (-0,2 εκατ. ευρώ) και περιορίστηκαν σε 14,5 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,15 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,15 εκατ. ευρώ και έναν χρόνο πριν). Για εξασφάλιση ομολογιακού δανείου της, επί των ακινήτων της έχει εγγραφεί υποθήκη ποσού 14 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών Τραπεζών. Επίσης, έχουν ενεχυριαστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το σύνολο των μετοχών της. Στις 31.12.2015 το μετοχικό της κεφάλαιο ανήλθε σε σχεδόν 5,3 εκατ. ευρώ, από περίπου 4,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω αύξησής του.

Οι συνολικές πωλήσεις των Χυμών Χίου -που άρχισαν να λειτουργούν ουσιαστικά από το 2010, ανακαινίζοντας εγκαταλειμμένο εργοστάσιο που έστυβε χιώτικα εσπεριδοειδή τη δεκαετία του 1960 στην περιοχή του Κάμπου Χίου- τη χρονική περίοδο 2010-2015, δηλαδή στο διάστημα των έξι αυτών ετών, ανήλθαν σε 14,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά μεικτά κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ (45,2% των πωλήσεων), αλλά και ισόποσες ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ίσες προς το -7,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 11,6 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης ζημιές 11,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -80,7% των πωλήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος και κατά τις έξι εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της επιχείρησης το 2010, πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας της, ήταν της τάξεως του 0,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2014.

Η βιομηχανική μονάδα της εταιρείας περιλαμβάνει γραμμή εκχύμωσης πορτοκαλιών και μανταρινιών ικανή να στύβει ως και 8 τόνους εσπεριδοειδών ημερησίως, καθώς και γραμμή εμφιάλωσης-συσκευασίας των προϊόντων της.

Η επιχείρηση έχει καταρτίσει τριετές αναπτυξιακό πρόγραμμα, που προβλέπει νέες εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Καταβάλλει προσπάθειες για την ανάπτυξη ισχυρής εξαγωγικής δραστηριότητας και δηλώνει ικανή να επιτύχει περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους της και την αναγκαία αύξηση των πωλήσεών της τα προσεχή χρόνια.

Οι χρήσεις των ετών 2009-2015 παραμένουν ακόμη ανέλεγκτες από τις φορολογικές αρχές.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 24 εργαζόμενους, έναντι 33 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,62 εκατ. ευρώ, έναντι 0,99 εκατ. ευρώ το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 16 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS