inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οινοποιία Μαλαματίνα: Εκτακτα μέτρα διάσωσης, μετά τις νέες ζημιές το 2015Εκτακτα μέτρα διάσωσής της, που δεν είναι όμως αρκετά χωρίς τη βοήθεια που ζητεί παράλληλα από τις Τράπεζες-πιστωτές της, έθεσε σε εφαρμογή η ιστορική οινοποιία Ε. & Υιός Μαλαματίνας, αναφέροντας ότι εφόσον γίνουν δεκτά όσα προτείνει «δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν άμεσα στην παύση λειτουργίας της εταιρείας».

Η οινοποιητική βιομηχανία, που είχε φτάσει να διαθέτει ετησίως περί τα 50 εκατ. φιάλες ρετσίνας στην εγχώρια αγορά και σε άλλες 25 χώρες, κατέγραψε το 2015 κάμψη πωλήσεων για πέμπτο συνεχόμενο έτος και ζημιές για τέταρτο συνεχόμενο έτος. Ωστόσο διατηρεί, με διαφορά από τους ανταγωνιστές της, την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά ρετσίνας. Εως και το 2011, οπότε και συνδέθηκε εντονότερα με άλλες επιχειρήσεις, ήταν σταθερά κερδοφόρος, με επαρκή ρευστότητα.

Εκτιμά θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και standstill agreement με τις Τράπεζες, αύξηση πιστωτικού ορίου και μείωση επιτοκίων, σε συνδυασμό με εξορθολογισμό των δαπανών της. Προς αυτή την κατεύθυνση, «λόγω περιορισμένης ταμειακής ρευστότητας», έχει θέσει σε εφαρμογή αυστηρό ταμειακό πρόγραμμα που προβλέπει σημαντικές περικοπές δαπανών και μισθών, πιθανή ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, αναθεώρηση υφιστάμενων συμφωνιών αποπληρωμής προμηθευτών, πιστωτών και λοιπών συνεργατών, «με στόχο τη μεσο-μακροπρόθεσμη κυρίως αποπληρωμή τους».

Κάνει σαφές ότι η επιβίωσή της θα εξαρτηθεί από αιτηθείσα πρόσθετη τραπεζική χρηματοδότηση και συμφωνία των Τραπεζών να μην απαιτήσουν άμεσα την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Ελπίζει, επίσης, ότι δεν θα μεσολαβήσουν ενέργειες τρίτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή της δραστηριότητάς της. Οι βασικοί μέτοχοί της εξετάζουν «πάσης φύσεως εμπορικές ή άλλες πιθανές στρατηγικού χαρακτήρα συμμαχίες και συμφωνίες».

Στις Τράπεζές της έχει προτείνει, εξάλλου, με ανανεωμένο επιχειρηματικό πρόγραμμα που υπέβαλε τον περασμένο Φεβρουάριο, την παροχή υποστήριξης ώστε να προχωρήσει σε «προσθήκη νέων δραστηριοτήτων με ικανοποιητικό δείκτη κερδοφορίας», που θα βελτιώσουν τα υφιστάμενα οικονομικά μεγέθη της.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όπου βρίσκεται το εμφιαλωτήριό της, ενώ διαθέτει τρία μεγάλα οινοποιεία στους νομούς Βοιωτίας και Εύβοιας. Κυριαρχεί επί δεκαετίες, ως γνωστόν, στην εγχώρια αγορά ρετσίνας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα έσοδα της εταιρείας τον περασμένο χρόνο μειώθηκαν σε 19 εκατ. ευρώ, από 20,6 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,9% σε ποσοστό ή κατά 1,6 εκατ. ευρώ σε αξία, προφανώς λόγω της περαιτέρω αποδυνάμωσης της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας των ελληνικών νοικοκυριών ή και της αλλαγής των καταναλωτικών προτύπων στην ευρύτερη οινοποιητική αγορά.

Η μείωση που παρουσίασαν οι πωλήσεις της εκτιμάται ότι υπολείπεται της αντίστοιχης της συνολικής αγοράς.

Συγχρόνως, η εταιρεία κατέγραψε:

- Μεικτά κέρδη σχεδόν 8,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω των 9,5 εκατ. ευρώ το 2014 (-11,1% ή -1,05 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 44,6% των πωλήσεων (46,2% το 2014), καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους συρρικνώθηκε κατά 1,6 εκατοστιαία μονάδα.

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 2,4 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών άνω των 2,4 εκατ. ευρώ το 2014 (-1,9% ή -0,05 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 12,5% των πωλήσεων (11,8% το 2014). Οι δαπάνες διάθεσης (4,8 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 10,5% και οι δαπάνες διοίκησης (2,6 εκατ. ευρώ) κατά 14,2%, ενώ τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ήταν μειωμένα κατά 1,3 εκατ. ευρώ και τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης περίπου κατά 1,7 εκατ. ευρώ.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1 εκατ. ευρώ το 2014 (-9,5% ή -0,1 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων (5% το 2014).

- Ζημιές προ φόρων σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών άνω του 1,5 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένες κατά 17,8% ή 0,275 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 6,7% των πωλήσεων (7,5% το 2014).

- Ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,8 εκατ. ευρώ τo 2014, μειωμένες κατά 16,9% ή 0,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 8% των πωλήσεων (8,9% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,45 εκατ. ευρώ (7,6% των πωλήσεων) έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το 2014 (6,8% των πωλήσεων) και με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 2,2 εκατ. ευρώ (11,6% των πωλήσεων) έναντι σχεδόν 2,2 εκατ. ευρώ το 2014 (10,5% των πωλήσεων), λόγω υψηλών δανειακών βαρών.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η εταιρεία έχει από ετών υιοθετήσει, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί. Τα αποτελέσματα της χρήσης 2014 είχαν ευνοηθεί από έσοδα 1,65 εκατ. ευρώ που αφορούσαν λογαριασμούς εγγυοδοσίας των πελατών της πέραν της πενταετίας.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της εταιρείας στις 31.12.2015 ήταν μειωμένα κατά 3,4%, σε 28,1 εκατ. ευρώ, από 29 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, αν και στη διάρκεια της χρήσης υλοποιήθηκαν πάγιες επενδύσεις της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ στις 31.12.2015 ήταν 8,1 εκατ. ευρώ, ίσο μόνο προς το 15% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 54,2 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 32,45 εκατ. ευρώ, είχε αυξηθεί κατά 2,3% (31,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και ήταν στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος, καθώς δεν είχαν εκπληρωθεί οι προβλεπόμενοι στις δανειακές συμβάσεις της εταιρείας χρηματοοικονομικοί όροι, με συνέπεια να καταστούν ληξιπρόθεσμες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις τής τάξεως των 11,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της παρέμειναν σταθερές στο επίπεδο των 46,1 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 14,9 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (σχεδόν 39,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,9 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Για εξασφάλιση των δανείων, επί των ακινήτων της έχουν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 22,3 εκατ. ευρώ, υπέρ των πιστωτριών Τραπεζών.

Ωστόσο, υφίστανται απαιτήσεις της εταιρείας από διοικητικά στελέχη της ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, καθώς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 13,2 εκατ. ευρώ, για πράξεις που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Για τις εκκρεμείς αυτές απαιτήσεις έχει σχηματιστεί πρόβλεψη μόνο 7,1 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία δεν έχει σχηματίσει εξάλλου πρόβλεψη για την κάλυψη των προστίμων που θα της επιβληθούν, επειδή για τις χρήσεις 2011-2015 δεν αποδέχτηκε τον φορολογικό έλεγχο ορκωτών ελεγκτών λογιστών που προβλέπουν σχετικοί νόμοι.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 και εντεύθεν, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαμάχη μεταξύ των μετόχων της.

Μολονότι στις αρχές του 2015 επικεφαλής της διοίκησης τη επιχείρησης ήταν η Αικατερίνη Μαλαματίνα, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους τη θέση της ανέλαβε, με διαταγή του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, ο Εμμ. Νικολουδάκης, για να τον διαδεχθεί αργότερα, με απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων η εγκυρότητα της οποίας αμφισβητείται, ο Κωνστ. Μαλαματίνας, νυν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Οι οικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της συγγενικής εταιρείας Κ. Μαλαματίνας με τη μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης και με ποσοστό 38,9%.

Στο χαρτοφυλάκιο της βιομηχανικής εταιρείας περιλαμβάνονται συμμετοχές με μειοψηφικά μερίδια σε μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, όπως η εταιρεία εμφιάλωσης φυσικού μεταλλικού νερού Δουμπιά - Μαλαματίνα, η Μαλαματίνας Εμπορική και η ανενεργός εταιρεία εμπορίας ποτών Τζαβέλλας, η αξία κτήσεως των οποίων ανερχόταν σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφανίζονται να οφείλουν στην οινοποιία ποσά άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της οινοποιίας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 270,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 61,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,7% των πωλήσεων και το 9,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 19,85 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 12,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,5% των πωλήσεων και το 6,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος κατά τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (κέρδη 18,1 εκατ. ευρώ τις χρήσεις 2005-2011) και ζημιογόνος τις υπόλοιπες τέσσερις (ζημιές 5,9 εκατ. ευρώ τις χρήσεις 2012-2015).

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 26,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 29,2 εκατ. ευρώ, κατεγράφησαν το έτος 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά τους φόρους, ύψους 4,6 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων), είχαν καταγραφεί το 2007.

Στα τέλη του 2015 απασχολούσε 143 εργαζόμενους, έναντι 148 στα τέλη του 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,60 εκατ. ευρώ, έναντι 6,52 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών στελεχών διέθεσε 0,24 εκατ. ευρώ, έναντι 0,52 εκατ. ευρώ το 2014.

Δηλώνει ότι, υπό τους όρους που θεωρεί αναγκαίους, θα μπορούσε κατά το 2016 να σταθεροποιήσει τις πωλήσεις της και να βελτιώσει τα αποτελέσματά της, εντατικοποιώντας το υλοποιούμενο πρόγραμμα περικοπής δαπανών. Επιδιώκει τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης της κυρίως σε περιοχές της χώρας όπου δεν έχει ισχυρή εμπορική παρουσία, καθώς και σε χώρες του εξωτερικού. Εκτός της ρετσίνας με το σήμα της, ήδη διαθέτει σειρά κρασιών με το σήμα «Μάλαμα» σε χάρτινες συσκευασίες.

Με ρίζες που χάνονται στα τέλη του 19ου αιώνα, η οινοποιία αναπτύχθηκε βιομηχανικά από την οικογένεια Μαλαματίνα, με ένα πρώτο εμφιαλωτήριο, το 1957, στην Αλεξανδρούπολη. Αργότερα, εγκατέστησε στη Θεσσαλονίκη εμφιαλωτήριο, το οποίο εκσυγχρόνισε το 1994, με γραμμή εμφιάλωσης ικανή να παράγει μέχρι και 40.000 φιάλες ρετσίνας την ώρα και με αποθηκευτικούς χώρους 1.500 τόνων ρετσίνας προς εμφιάλωση. Το παλαιότερο οινοποιείο της χρονολογείται από το 1937, βρίσκεται στον Φάρο Εύβοιας και έχει εξοπλιστεί με επτά πνευματικά πιεστήρια. Το δεύτερο οινοποιείο της βρίσκεται στη Ριτσώνα Εύβοιας και έχει εφοδιαστεί με τρία πνευματικά πιεστήρια, ενώ τρίτο οινοποιείο της στην Ασωπία Βοιωτίας λειτουργεί από το 2003 με τέσσερα αυτοματοποιημένα πνευματικά πιεστήρια, ικανά να επεξεργάζονται μέχρι και 700 τόνους σταφύλια την ημέρα.

Από τα κέρδη των χρήσεων 2005-2009 η επιχείρηση έχει διαθέσει στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 10,9 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 16 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS