inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη ύψους 5,1 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία αλλαντικών ΥφαντήςΣε υψηλότερα επίπεδα βελτίωσε την αποδοτικότητά της, κατά το 2015, η εταιρεία Υφαντής, μεγαλύτερη και πλέον κερδοφόρος, σε χρονικό διάστημα πολλών ετών, ελληνική βιομηχανία αλλαντικών και συναφών προϊόντων.

Η επιχείρηση διαθέτει τρία εργοστάσια επεξεργασίας κρέατος: ένα στην Αθήνα στην περιοχή της Κηφισιάς σε έκταση 15.000 τ.μ., δεύτερο στην Αλεξανδρούπολη μέσω της θυγατρικής της Λάντσιον Μητ Εβρου και τρίτο στο Βουκουρέστι, στη Ρουμανία, όπου λειτουργεί έτερη θυγατρική της.

Κατέγραψε το 2015, σε ενοποιημένη βάση, πωλήσεις ύψους 133,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8,7% σε ποσοστό ή κατά 10,7 εκατ. περίπου ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Η ΥΦΑΝΤΗΣ ιδρύθηκε το 1980 από τους αδελφούς Υφαντή στο Μοσχάτο του νομού Αττικής, απασχολεί περί τους 1.000 εργαζόμενους και έχει τη δυνατότητα να παράγει ημερησίως περισσότερα από 50.000 κιλά αλλαντικών και 5.000 κιλά διαφόρων άλλων προϊόντων κρέατος, όπως μπιφτέκια, πίτσες και σκευάσματα κοτόπουλου.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση βελτίωσε εντυπωσιακά τα ενοποιημένα μεικτά και λειτουργικά αποτελέσματά της, διευρύνοντας το μεικτό της περιθώριο κατά 2,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 36,1%, από 34% το 2014). Κατέγραψε το 2015 αυξημένα κατά 15,6% μεικτά κέρδη ύψους 48,2 εκατ. ευρώ και αυξημένα κατά 30,4% κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων και τόκων (EBITDA) ύψους 14 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων (10,5%, από 8,8% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 3,7 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. ευρώ το 2014), απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 1,3 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 2,6 εκατ. ευρώ (2,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτών η επιχείρηση κατέγραψε αυξημένα κατά 67,9% κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας ύψους 7,6 εκατ. περίπου ευρώ (4,5 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά τους φόρους και τα δικαιώματα τρίτων αυξημένα κατά 61,9% κέρδη ύψους 5,1 εκατ. ευρώ (3,1 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί και περιλαμβάνουν πωλήσεις 122,7 εκατ. ευρώ, αντί 128,1 εκατ. ευρώ που είχαν αναφερθεί έναν χρόνο νωρίτερα με τη χρήση διαφορετικών λογιστικών προτύπων.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία του ομίλου στις 31.12.2015 ήταν ύψους 50,9 εκατ. ευρώ, από 50,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του, συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων μετόχων μειοψηφίας, στις 31.12.2015 ήταν 53,2 εκατ. ευρώ, ίσο προς το 44,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων του, ύψους 120 εκατ. ευρώ.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός του ανερχόταν σε 40,1 εκατ. ευρώ, είχε μειωθεί κατά 4,1% (41,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και ήταν κατά 60,7% μακροπρόθεσμος. Αντιθέτως, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 1,6% και ανήλθαν στο επίπεδο των 66,8 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (59,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 19,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών τους (39,8 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8,4 εκατ. ευρώ (10,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 11,7%, ενώ ήταν 9,1% το 2014.

Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν πέντε βασικούς τομείς: τα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος, τα κατεψυγμένα προϊόντα όπως λαχανικά, μπιφτέκια και πίτσες, τις ελληνικές παραδοσιακές σαλάτες, το τυρί φέτα και το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, που παράγεται σε μονάδα της εξαγορασθείσας το 2014 εταιρείας ΡΟΗ. Για την ενίσχυση των εμπορικών δραστηριοτήτων του έχει ιδρύσει θυγατρικές εμπορικές εταιρείες στη Βουλγαρία το 2008 και στην Κύπρο το 2012. Απέκτησε θυγατρική βιομηχανική εταιρεία στη Ρουμανία, που λειτουργεί σε στεγασμένες εγκαταστάσεις 3.500 τ.μ., το 1998. Η θυγατρική Λάντσιον Μητ λειτουργεί στη ΒΙ.ΠΕ. της Αλεξανδρούπολης μονάδα ικανή να παράγει 50 τόνους αλλαντικών ημερησίως.

Ο όμιλος διαθέτει προϊόντα του, εκτός από την Ελλάδα και τη Ρουμανία όπου βρίσκονται οι βιομηχανίες του, στις χώρες Ισπανία, ΗΠΑ, Μεξικό, Βρετανία, Σουδάν, Γαλλία, Γερμανία, Βουλγαρία, Κύπρος, Νότιος Αφρική, Ολλανδία, Σλοβακία, Τουρκία, π.Γ.Δ.Μ., Ρωσία, Σερβία, Σοθηδία, Δανία, Κίνα και Αυστραλία. Παράγει περί τα 500 διαφορετικά προϊόντα.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της μητρικής εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμεινε σταθερή στο επίπεδο του 8,4%.

Η μητρική εταιρεία κατέγραψε πωλήσεις 86,2 εκατ. ευρώ, που υπερβαίνουν εκείνες του 2014 (77,7 εκατ. ευρώ) κατά 11% σε ποσοστό ή κατά 8,5 εκατ. περίπου ευρώ, σε αξία. Παρουσίασε μειωμένα κατά 18,7% κέρδη προ φόρων ύψους 2 εκατ. ευρώ (2,4 εκατ. ευρώ το 2014) και μετά τους φόρους μειωμένα κατά 31,3% κέρδη ύψους 1,5 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ το 2014), αν και κατέγραψε αυξημένα κατά 15,5% μεικτά κέρδη, ύψους 32,1 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα ως ποσοστό των πωλήσεων κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα (37,3%, από 35,8% το 2014). Η μείωση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων οφείλεται στη λήψη μειωμένων μερισμάτων από τις θυγατρικές της στη διάρκεια του 2015 (1,2 εκατ. ευρώ, από 1,7 εκατ. ευρώ το 2014). Οι συμμετοχές σε τρίτες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην αξία των 9,3 εκατ. ευρώ.

Τα μερίσματα που διέθεσε ο όμιλος στους μετόχους του το 2015 ήταν ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν.

Οι συνολικές πωλήσεις του τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,2 δισ. ευρώ. Απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 168,2 εκατ. ευρώ (13,9% των πωλήσεων και 15,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων), κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 95 εκατ. ευρώ (7,8% των πωλήσεων) και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κέρδη 63,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 86,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίoδο, τα μεγαλύτερα κέρδη του μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων, ύψους 8,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 16 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS