inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές και μείωση πωλήσεων 60%, το 2015, για τη Soukos RobotsΔεν μπόρεσε να επαναλάβει και κατά το περασμένο έτος τις υψηλές οικονομικές επιδόσεις του έτους 2014 η πολλά υποσχόμενη βιομηχανία ρομποτικών συστημάτων Soukos Robots, που είχε εμφανίσει τότε ετήσιες πωλήσεις 5,8 εκατ. ευρώ και ετήσια κέρδη 2 εκατ. ευρώ. Η ποσοστιαία πτώση των πωλήσεών της το 2015 ξεπέρασε το 60%.

Η φιλόδοξη επιχείρηση ιδρύθηκε στον νομό Λάρισας με την παρούσα εταιρική μορφή το 1997 και αποτέλεσε στην πορεία, κατά κάποιον τρόπο, διάδοχο εταιρικό σχήμα ατομικής επιχείρησης που προϋπήρχε από το 1979. Αντικείμενό της είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η κατασκευή ρομποτικών συστημάτων για βιομηχανικές, αμυντικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται, κατά διαστήματα, με δεκάδες υποκατασκευαστές.

Για προϊόντα της εταιρείας της Λάρισας είχαν εκδηλώσει κατά καιρούς ενδιαφέρον διεθνείς επιχειρηματικοί κολοσσοί, όπως η Boeing, η General Dynamics και η Raytheon.

Απασχολώντας το 2015, κατά μέσον όρο, 62 εργαζόμενους, η Soukos Robots κατέγραψε το έτος αυτό ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ.

Στη μονάδα της στο 9ο χλμ. της εθνικής οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης, στο Μακρυχώρι Λάρισας, η εταιρεία έχει αναπτύξει και προτείνει στην αγορά σειρά επώνυμων και άλλων προϊόντων της, όπως οικολογικό σύστημα ψυχρής επεξεργασίας και ανακύκλωσης αστικών απορριμμάτων, σύστημα αποστρατικοποίησης πυρομαχικών και χειροβομβίδων, τηλεχειριζόμενες βάσεις οπλικών συστημάτων, βιομηχανικά ρομποτικά μηχανήματα ανύψωσης, ζύγισης και συσκευασίας, αυτόματα συρραπτικά μηχανήματα, ρομποτικό κάδο ανακύκλωσης, εξοπλισμό εκπαίδευσης και μη επανδρωμένο εναέριο σύστημα πολλαπλών χρήσεων.

Για τα προαναφερθέντα και άλλα προϊόντα της, που είναι αποτέλεσμα δικού της τμήματος R&D, διαθέτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας διεθνώς κατοχυρωμένα.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 18η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα εταιρική μορφή, η SOUKOS ROBOTS, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις σχεδόν 2,3 εκατ. ευρώ (-60,9% ή -3,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ (-79,8% ή -2,9 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,5 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,8 εκατ. ευρώ (-3,3 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2,7 εκατ. ευρώ (-3,7 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 1,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2 εκατ. ευρώ (-3,3 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης 1,3 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 2 εκατ. ευρώ (-3,3 εκατ. ευρώ).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συρρικνώθηκε κατά 30,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 32,4%, από 62,6% το 2014).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,5 εκατ. ευρώ (άνω του 0,1 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,255 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Μολονότι οι πωλήσεις μειώθηκαν σημαντικά, οι δαπάνες διοικητικής λειτουργίας (1,2 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 87,3%. Επίσης, οι δαπάνες εμπορικής λειτουργίας (0,5 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 51,6%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Λόγω υψηλών συσσωρευμένων ζημιών, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν της τάξεως του 0,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν μόλις στο 1,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 34,9 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 12,9 εκατ. ευρώ (12,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και ήταν κατά 81,3% βραχυπρόθεσμος. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 17% (+5 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 34,3 εκατ. ευρώ, ποσό πολλαπλάσιο του κύκλου εργασιών της. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (26,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,7 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (31,9 εκατ. ευρώ).

Ωστόσο, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμά τους ανέρχονταν σε 9 εκατ. ευρώ (8,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Συγχρόνως, οι «δοσοληπτικοί λογαριασμοί εταίρων» ανέρχονταν σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ρομποτικών συστημάτων τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 26,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,25 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,1% των πωλήσεων και το 1,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 6,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ακόμα μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 7,75 εκατ. ευρώ λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, ίσες προς το -29,5% των πωλήσεων και το -21,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ. Την υψηλότερη κερδοφορία κατά την εξεταζόμενη περίοδο είχε σημειώσει το 2014, οπότε είχε καταγράψει καθαρά κέρδη 2 εκατ. ευρώ. Επίσης, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το 2014.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον Κωνστ. Σούκο και έχει λίγους και μεγάλους πελάτες, δεν είναι αισιόδοξη για την τρέχουσα χρήση 2016. Εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών της θα παρουσιάσει μείωση και η χρήση θα είναι ζημιογόνος.

Προϊόντα της έχουν εξαχθεί κατά καιρούς στις χώρες Βουλγαρία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ινδία, Ισραήλ, Κύπρος, Σαουδική Αραβία και Τουρκία.

Το καταστατικό της προβλέπει, πέραν των άλλων, την άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων που αφορούν μέρη πολεμικών και άλλων όπλων, περίστροφα, πιστόλια, άλλα πυροβόλα και όπλα, προωθητική πυρίτιδα, καψύλια, εναυστήρες και ηλεκτρικούς πυροκροτητές.

Συγγενικές εταιρείες της Soukos Robots είναι η Industrial Robots και η Soukos Enviromenntal. Στις ΗΠΑ λειτουργεί η Soukos Enviromenntal USA.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS