inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία


ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΡΜΑΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟ 2012

Βελτιωμένη κερδοφορία, αλλά μειωμένα έσοδα στη μαρμαροβιομηχανία το 2012 - Πτώση της παραγωγής της το 2013

Μειωμένα έσοδα, αλλά αυξημένα κέρδη κατέγραψε το 2012 ο κατά βάση εξαγωγικός τομέας της εξόρυξης και της επεξεργασίας μαρμάρου και γρανίτη, ο οποίος ωστόσο παρουσιάζει σημάδια εξασθένησης το 2013, αδυνατώντας να αντισταθμίσει τη δραματική συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης με ακόμη μεγαλύτερες εξαγωγές.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2013, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η παραγωγή επεξεργασμένου μαρμάρου και προϊόντων του, εκτός από κυβόλιθους, πλάκες και πλακίδια, μειώθηκε κατά 5,2%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012. Συγχρόνως, η εξόρυξη και παραγωγή όγκων μαρμάρου για κτίρια και μνημεία μειώθηκε κατά 0,7%, ενώ η εξόρυξη και παραγωγή όγκων γρανίτη για κτίρια και μνημεία μειώθηκε κατά 38,4%. Αντιθέτως, αυξήθηκε η παραγωγή μαρμάρινων πλακών για στρώσιμο, πλακιδίων και κυβόλιθων κατά 7,6%.

Ο τομέας εμφάνισε το 2012 βελτιωμένα καθαρά κέρδη, μολονότι περιορίστηκαν τόσο τα έσοδα όσο και τα μεικτά κέρδη του. Τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία ογδόντα παλαιών επιχειρήσεων και πέντε νέων ή με νέα εταιρική δομή επιχειρήσεων του τομέα για το 2012 δεν αφήνουν αμφιβολία ότι ο τομέας εξακολουθεί, ως σύνολο, να παραμένει κερδοφόρος.

Οι επιχειρήσεις αυτές κατέγραψαν συνολικά έσοδα της τάξεως των 248 εκατ. ευρώ, μεικτά κέρδη 78,4 εκατ. ευρώ (31,6% των εσόδων), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 46,3 εκατ. ευρώ (18,7% των εσόδων), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 28,9 εκατ. ευρώ (11,6% των εσόδων), κέρδη προ φόρων 13,9 εκατ. ευρώ (5,6% των εσόδων) και καθαρά κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ (2,5% των εσόδων). Επίσης, παρουσιάζουν ικανοποιητική χρηματοοικονομική διάρθρωση, με τα ίδια κεφάλαιά τους να υπερβαίνουν τα ξένα κεφάλαια (52,5% των συνολικών κεφαλαίων) και την κυκλοφοριακή τους ρευστότητα (1,85) να κρίνεται επαρκής.

Η περαιτέρω ανάλυση των οικονομικών δεδομένων του τομέα πιστοποιεί, όμως, ότι ένα σημαντικό μέρος του, αποτελούμενο κυρίως από μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις του με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, δεν είναι σε θέση να επεκταθεί εξαγωγικά, εξασφαλίζοντας την επιβίωσή του. Η συρρίκνωση κατά τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα το 2012 των πωλήσεων δεκάδων εταιρειών επεξεργασίας και εξόρυξης μαρμάρου, οι οποίες ήταν σταθερά προσανατολισμένες στην εγχώρια αγορά, απειλεί πλέον την υπόστασή τους. Επιχειρήσεις με πάγιο ενεργητικό και απασχολούμενα κεφάλαια εκατομμυρίων ευρώ, που έως και πριν από ελάχιστα χρόνια πραγματοποιούσαν αξιόλογες πωλήσεις, λειτούργησαν υποτυπωδώς το 2012, με εισπράξεις λίγες δεκάδες χιλιάδες ή και μόνο λίγες χιλιάδες ευρώ.

Στην πλειονότητά τους οι εταιρείες του τομέα παρουσίασαν επιδείνωση της αποδοτικότητάς τους το περασμένο έτος, καθώς η βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων του οφείλεται στις βελτιωμένες επιδόσεις μικρού αριθμού εταιρειών, συνδεδεμένων εδώ και πολλά χρόνια με τη διεθνή αγορά, στην οποία διαθέτουν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους. Από τις 85 εξεταζόμενες επιχειρήσεις, μόνο 13 πραγματοποίησαν πωλήσεις άνω των πέντε εκατ. ευρώ, 23 είχαν πωλήσεις από 1-5 εκατ. ευρώ, άλλες 11 περιορίστηκαν σε 0,5-1,0 εκατ. ευρώ και οι υπόλοιπες 38 είχαν πωλήσεις από λίγες χιλιάδες ευρώ ως 0,5 εκατ. ευρώ. Αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν μόνο οι 26 από τις 80 παλαιές εταιρείες, δηλαδή το 32,4% του συνολικού αριθμού τους.

Οι 80 παλαιές επιχειρήσεις με διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για τη διετία 2011-2012 πραγματοποίησαν πέρυσι αθροιστικές πωλήσεις 225,1 εκατ. ευρώ, έναντι 242,1 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένες δηλαδή, περίπου κατά 7% σε ποσοστό και κατά 18 εκατ. ευρώ σε αξία. Συγχρόνως, βελτίωσαν το μεικτό περιθώριό τους στο 32%, από 31,4% έναν χρόνο νωρίτερα (τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν σε 72 εκατ. ευρώ, κατά 6%). Αντιθέτως, λόγω δραστικής περιστολής των δαπανών εμπορικής και διοικητικής λειτουργίας τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 46,3 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας οριακή άνοδο. Βελτιώθηκαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, στο 20,6%, από 19% το 2011. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με μειωμένες αποσβέσεις και περιορισμένες σε σύγκριση με το 2011 έκτακτες δαπάνες, εξουδετέρωσαν την αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών και ώθησαν ανοδικά την τελική κερδοφορία. Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των 80 επιχειρήσεων (κέρδη των κερδοφόρων μείον ζημιές των ζημιογόνων) είναι κέρδη 16,7 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι κερδών 14,6 εκατ. ευρώ το 2011 (+15%). Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα συνολικά καθαρά κέρδη τους ανήλθαν σε 10 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών επτά εκατ. ευρώ το 2011 (+42%).

Η αποδοτικότητα του ενεργητικού των 80 εταιρειών σε EBITDA ήταν 7,8% το 2012, έναντι 8% το 2011, καθώς το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε κατά 3%.

Η μέση απόδοση των ιδίων κεφαλαίων τους σε καθαρά κέρδη βελτιώθηκε σε 3,4% το 2012, από 2,5% το 2011.

Ωστόσο, μόνο οι 31 από τις 80 παλαιές εταιρείες (39% του συνόλου) κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των τελικών αποτελεσμάτων τους (κυρίως μειώνοντας τις ζημιές τους).

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματά τους, κερδοφόρες ήταν, έστω οριακά, οι 36 από τις 80 επιχειρήσεις (45% του συνόλου).

Αναλυτικότερα, κατέγραψαν:

Η ΑΙΑΣ ΑΕ ΛΕΥΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (εδρεύει στη Καβάλα), με πωλήσεις ύψους 1,32 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,63 εκατ. ευρώ) κατά 19,1%, κατέγραψε EBITDA 0,21 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,10 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,09 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,13 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,9%.

Η ΑΛΣΑΜΑΡ ABEE ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στην Ξάνθη), με πωλήσεις ύψους 0,22 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,53 εκατ. ευρώ) κατά 59,6%, κατέγραψε EBITDA -0,42 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,66 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,71 εκατ. ευρώ (-0,33 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,85 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,92 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -23,0%.

Η Β.Ε.Ε.Μ. ΑΦΟΙ ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 1,32 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,55 εκατ. ευρώ) κατά 14,7%, κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2011), μηδενικά κέρδη προ φόρων (έναντι 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (επίσης -0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,53 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,9%.

Η ΒΑΡΜΙΝ ΑΕΒΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (στο Ρέθυμνο), με πωλήσεις ύψους 0,20 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,38 εκατ. ευρώ) κατά 47,3%, κατέγραψε EBITDA -1,34 εκατ. ευρώ (-0,33 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,35 εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,35 εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 17,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -7,6%.

Η ΒΟΥΡΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΒΕ (στην Κοζάνη), με πωλήσεις ύψους 0,21 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,24 εκατ. ευρώ) κατά 11,4%, κατέγραψε EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,61 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,8%.

Η ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,17 εκατ. ευρώ) κατά 57,1%, κατέγραψε EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,23 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,23 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,87 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,5%.

Η ΓΚΡΕΚΟ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,53 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,63 εκατ. ευρώ) κατά 14,6%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,68 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -3,7%.

Η ΓΟΥΛΙΑΡΗ ΑΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στην Αττική), ολοκληρώνοντας πρώτη εταιρική οικονομική χρήση με πωλήσεις ύψους 1,13 εκατ. ευρώ, κατέγραψε EBITDA -0,08 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -0,17 εκατ. ευρώ, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,60 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,95 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -4,9%.

Η ΔΑΜΙΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 0,51 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,56 εκατ. ευρώ) κατά 8,7%, κατέγραψε EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,46 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,2%.

Η ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 1,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,89 εκατ. ευρώ) κατά 43,4%, κατέγραψε EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,44 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,8%.

Η ΔΕΛΗ ΑΦΟΙ ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΕ (στην Αρκαδία), με πωλήσεις ύψους 0,13 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,05 εκατ. ευρώ) κατά 155,1%, κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικά καθαρά κέρδη (έναντι 0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,38 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,5%.

Η ΔΩΡΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ (στην Αιτωλοακαρνανία), με πωλήσεις ύψους 2,45 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,01 εκατ. ευρώ) κατά 38,8%, κατέγραψε EBITDA 0,76 εκατ. ευρώ (0,62 εκατ. ευρώ το 2011), μηδενικά κέρδη προ φόρων (επίσης σχεδόν μηδενικά) και σχεδόν μηδενικά καθαρά κέρδη (επίσης σχεδόν μηδενικά), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,50 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,0%.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 6,43 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (5,51 εκατ. ευρώ) κατά 16,5%, κατέγραψε EBITDA 0,30 εκατ. ευρώ (-0,40 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,27 εκατ. ευρώ (-2,63 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,23 εκατ. ευρώ (-2,65 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 17,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 15,06 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,7%.

Η ΕΛΛΗΝΟΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΒΕΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 12,31 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (8,04 εκατ. ευρώ) κατά 53,2%, κατέγραψε EBITDA 4,44 εκατ. ευρώ (4,45 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 4,86 εκατ. ευρώ (4,28 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 3,86 εκατ. ευρώ (3,42 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,55 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 11,27 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 26,8%.

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 24,46 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (27,37 εκατ. ευρώ) κατά 10,6%, κατέγραψε EBITDA 6,01 εκατ. ευρώ (7,47 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 3,77 εκατ. ευρώ (5,23 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,95 εκατ. ευρώ (3,91 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 55,10 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 26,04 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 10,9% (13,5% ένα έτος πριν). Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 26,79 εκατ. ευρώ (29,49 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 7,83 εκατ. ευρώ (9,20 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη για τους μετόχους της 1,65 εκατ. ευρώ (1,51 εκατ. ευρώ).

Η ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στη Ρόδο), με πωλήσεις ύψους 1,50 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,18 εκατ. ευρώ) κατά 26,5%, κατέγραψε EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,12 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,12 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,26 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,1%.

Η ΚΑΛΑΝΤΖΗ Ι. ΥΙΟΙ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ (στην Πέλλα), με πωλήσεις ύψους 1,32 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,94 εκατ. ευρώ) κατά 32,0%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη περίπου 0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,08 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,00 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,7%.

Η ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ (στο Ηράκλειο), με πωλήσεις ύψους 0,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,96 εκατ. ευρώ) κατά 25,6%, κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,17 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,17 εκατ. ευρώ (-0,11 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,30 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,4%.

Η ΚΑΡΑΗΛΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 5,32 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (5,49 εκατ. ευρώ) κατά 3,1%, κατέγραψε EBITDA 1,04 εκατ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,48 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,32 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,96 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,44 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 21,0%.

Η ΚΛΑΔΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,14 εκατ. ευρώ) κατά 7,8%, κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,18 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,8%.

Η ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ ΑΒΕΤΕ (στη Λάρισα), με πωλήσεις ύψους 0,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,40 εκατ. ευρώ) κατά 55,5%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,14 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,14 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,52 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,9%.

Η ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΡΑΜΑΣ ΑΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 13,73 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (13,99 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%, κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -5,33 εκατ. ευρώ (-6,61 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -4,61 εκατ. ευρώ (-6,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 48,97 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 9,98 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν μηδενική. Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 22,76 εκατ. ευρώ (23,41 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη για τους μετόχους της -4,06 εκατ. ευρώ (-7,37 εκατ. ευρώ).

Η ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ (στη Θάσο), με πωλήσεις ύψους 0,70 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,96 εκατ. ευρώ) κατά 26,4%, κατέγραψε EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,18 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,18 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,30 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,29 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,5%.

Η ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ Σ. ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 1,28 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 15,4%, κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,45 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,19 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,86 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 22,6%.

Η ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,85 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,03 εκατ. ευρώ) κατά 17,3%, κατέγραψε EBITDA 0,16 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,08 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,96 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,8%.

Η ΛΕΥΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΤΛΑΣ ΑΕ (στην Καβάλα), με πωλήσεις ύψους 0,04 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,02 εκατ. ευρώ), κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων λίγες χιλιάδες ευρώ (έναντι -0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη ελάχιστες χιλιάδες ευρώ (έναντι -0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,04 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,9%.

Η ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 0,71 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,76 εκατ. ευρώ) κατά 6,1%, κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά θετικά κέρδη προ φόρων (επίσης οριακά θετικά το 2011) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά αρνητικά το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,45 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,06 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,8%.

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στην Καβάλα), με πωλήσεις ύψους 3,13 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,45 εκατ. ευρώ) κατά 9,4%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011) και καθαρά κέρδη -0,02 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 25,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 8,16 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,1%.

Η ΜΑΚΚΑ - ΠΕΡΡΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στη Χίο), με πωλήσεις ύψους 0,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,20 εκατ. ευρώ) κατά 9,0%, κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,03 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,00 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,2%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΑΕ (στην Ημαθία), με πωλήσεις ύψους 0,11 εκατ. ευρώ, πολλαπλάσιες εκείνων του 2011 (0,01 εκατ. ευρώ), κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,82 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,0%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΩΛΑΚΑ ΑΕ (στη Δράμα), ολοκληρώνοντας πρώτη εταιρική οικονομική χρήση με πωλήσεις ύψους 1,81 εκατ. ευρώ, κατέγραψε EBITDA 0,54 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,41 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,33 εκατ. ευρώ, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,05 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,39 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,0%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΒΥΤΙΝΑΣ ΑΕ (στην Αρκαδία), με πωλήσεις ύψους 0,02 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,07 εκατ. ευρώ) κατά 78,1%, κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά αρνητικά κέρδη προ φόρων (έναντι 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (έναντι 0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,24 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,1%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΔΙΕΘΝΗΣ F.H.L. ΑΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 3,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,40 εκατ. ευρώ) κατά 43,9%, κατέγραψε EBITDA 0,55 εκατ. ευρώ (1,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,85 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,88 εκατ. ευρώ (0,58 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,76 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,26 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,5%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΑΕ (στην Ξάνθη), με πωλήσεις ύψους 0,23 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (περίπου 0,22 εκατ. ευρώ) κατά 2,6%, κατέγραψε EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ το 2011), σχεδόν μηδενικά κέρδη προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (επίσης σχεδόν μηδενικά το 2011) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά αρνητικά το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,50 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,9%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΑΣΟΥ ΑΕ (στη Θάσο), με πωλήσεις ύψους 0,90 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,73 εκατ. ευρώ) κατά 23,1%, κατέγραψε EBITDA 0,22 εκατ. ευρώ (0,21 εκατ. ευρώ το 2011), σχεδόν μηδενικά κέρδη προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (επίσης σχεδόν μηδενικά το 2011) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (επίσης οριακά αρνητικά το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,15 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΒΕΕ (στην Ξάνθη), με πωλήσεις ύψους 1,02 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,56 εκατ. ευρώ) κατά 81,0%, κατέγραψε EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (-0,30 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,69 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,58 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΕΒΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,18 εκατ. ευρώ) κατά 43,6%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (-0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,08 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,14 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,1%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΗΓΩΝ ΑΒΕΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους μόλις 0,01 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,18 εκατ. ευρώ) κατά 95,0%, κατέγραψε οριακά θετικά EBITDA (έναντι 0,10 εκατ. ευρώ το 2011), οριακά αρνητικά κέρδη προ φόρων (έναντι σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ) και οριακά αρνητικά καθαρά κέρδη (έναντι σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,13 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,05 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,6%.

Η ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΟΥ ΑΕ (στη Σκύρο), με πωλήσεις ύψους 0,22 εκατ. ευρώ, σχεδόν ισόποσες εκείνων του 2011 (περίπου 0,22 εκατ. ευρώ), κατέγραψε EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,18 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,3%.

Η ΜΑΡΜΥΚ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ (στην Αργολίδα), με πωλήσεις ύψους 6,26 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (5,07 εκατ. ευρώ) κατά 23,4%, κατέγραψε EBITDA 1,14 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,60 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,47 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,67 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,65 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 20,1%.

Η ΜΑΤΚΟ Δ. ΤΥΡΝΕΝΕΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΑΕ (στην Κοζάνη), με πωλήσεις ύψους 0,21 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,42 εκατ. ευρώ) κατά 50,1%, κατέγραψε EBITDA -0,11 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,19 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,41 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,6%.

Η ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ (στην Αττική), η οποία δεν έχει κάνει γνωστά συγκρίσιμα στοιχεία για το 2011, με πωλήσεις ύψους 0,10 εκατ. ευρώ κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,38 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -5,8%.

Η ΜΙΚΕΛΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΒΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,50 εκατ. ευρώ) κατά 21,8%, κατέγραψε EBITDA -0,04 εκατ. ευρώ (-0,41 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,42 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (-0,42 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,99 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,04 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -2,0%.

Η ΜΟΣΧΟΥ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 7,58 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (6,39 εκατ. ευρώ) κατά 18,6%, κατέγραψε EBITDA 1,08 εκατ. ευρώ (επίσης 0,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,30 εκατ. ευρώ (-0,24 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,28 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 15,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 6,53 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,9%.

Η ΜΟΣΧΟΥΣ Ι. ΑΕΒΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στην Αττική), ολοκληρώνοντας πρώτη εταιρική οικονομική χρήση με πωλήσεις ύψους 3,16 εκατ. ευρώ, κατέγραψε EBITDA 0,24 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,14 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 0,10 εκατ. ευρώ, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,72 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,6%.

Η ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ Δ. ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στην Αργολίδα), με πωλήσεις ύψους 0,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,92 εκατ. ευρώ) κατά 10,8%, κατέγραψε EBITDA -0,13 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,54 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,54 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,82 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,66 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -2,3%.

Η ΜΠΙΛΛΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΒΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,42 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,47 εκατ. ευρώ) κατά 10,9%, κατέγραψε EBITDA -0,06 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,38 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,33 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -2,3%.

Η ΝΟΥΚΑ ΑΦΟΙ ΕΠΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,11 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (περίπου 0,10 εκατ. ευρώ) κατά 15,6%, κατέγραψε EBITDA -0,07 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,07 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,07εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,06 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,20 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -6,7%.

Η ΝΟΥΚΑΡΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΕ (στη Χαλκιδική), με πωλήσεις ύψους 0,24 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,19 εκατ. ευρώ) κατά 26,2%, κατέγραψε EBITDA -0,04 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (-0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,25 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,39 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -7,0%.

Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΣΚΥΡΙΑΝΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΒΕΤΕ (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 0,07 εκατ. ευρώ, έναντι 0,02 εκατ. ευρώ το 2011, κατέγραψε EBITDA -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,06 εκατ. ευρώ (-0,09 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,68 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,38 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,6%.

Η ΟΝΥΞ ΕΠΕ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 0,10 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (περίπου 0,15 εκατ. ευρώ) κατά 35,1%, κατέγραψε EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (σχεδόν μηδενικά το 2011) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,83 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,70 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,1%.

Η ΟΥΡΓΑΝΤΖΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 0,95 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,06 εκατ. ευρώ) κατά 10,5%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 7,07 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 5,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,9%.

Η ΠΑΡΑΔΕΛΗΣ Π. - Α. ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΑΕΒΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 0,44 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,59 εκατ. ευρώ) κατά 24,9%, κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (επίσης -0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (επίσης -0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,65 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,40 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,4%.

Η ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 42,52 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (38,86 εκατ. ευρώ) κατά 9,4%, κατέγραψε EBITDA 16,43 εκατ. ευρώ (12,99 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 13,47 εκατ. ευρώ (9,66 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 10,50 εκατ. ευρώ (7,08 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 51,11 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 51,95 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 26,9%.

Η ΠΕΠΠΑΣ ΑΕΒΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 1,62 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,14 εκατ. ευρώ) κατά 24,3%, κατέγραψε EBITDA 0,41 εκατ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,11 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,78 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,31 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 10,8%.

Η ΠΗΛΙΑΤΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΒΕ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 0,21 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,14 εκατ. ευρώ) κατά 50,0%, κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,71 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,2%.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ Π. ΜΑΡΜΑΡΑ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΒΕΚΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,07 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (περίπου 0,17 εκατ. ευρώ) κατά 62,2%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,21 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,21 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,99 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -4,3%.

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ Κ. Π. ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,20 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,35 εκατ. ευρώ) κατά 43,6%, κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,63 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,50 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,0%.

Η ΠΟΥΛΙΟΣ Α. ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ ΑΕ (στην Ξάνθη), με πωλήσεις ύψους 2,92 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,98 εκατ. ευρώ) κατά 1,9%, κατέγραψε EBITDA 0,40 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,24 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,17 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,51 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,6%.

Η ΡΗΓΑ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΒΕ (στην Πάρο), με πωλήσεις ύψους 0,31 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,41 εκατ. ευρώ) κατά 23,3%, κατέγραψε EBITDA -0,08 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,09 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,09 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,12 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -12,7%.

Η ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Γ. & ΥΙΟΙ ΑΕ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 3,23 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,96 εκατ. ευρώ) κατά 18,4%, κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,66 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,66 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 14,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 5,05 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,0%.

Η ΣΚΑΡΛΗ Κ. & Γ. ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 2,26 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,56 εκατ. ευρώ) κατά 45,1%, κατέγραψε EBITDA 0,23 εκατ. ευρώ (επίσης 0,23 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικά καθαρά κέρδη (έναντι -0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,03 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,07 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,7%.

Η ΣΜΙΛΗ Γ. Χ. ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 1,63 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,17 εκατ. ευρώ) κατά 25,0%, κατέγραψε EBITDA -0,97 εκατ. ευρώ (-0,52 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -1,50 εκατ. ευρώ (-1,11 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,50 εκατ. ευρώ (-1,11 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,49 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,11 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -11,4%.

Η ΣΟΛΑΚΗΣ Α. ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 1,52 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,38 εκατ. ευρώ) κατά 10,1%, κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,20 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,16 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,76 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,14 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,3%.

Η ΣΠΥΡΟΥ ΑΦΟΙ Γ. & Δ. ΑΒΕΕ (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 0,22 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,18 εκατ. ευρώ) κατά 22,7%, κατέγραψε EBITDA 0,07 εκατ. ευρώ (0,08 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης 0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,57 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,45 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,0%.

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΘΑΣΟΥ ΑΕ (στη Θάσο), με πωλήσεις ύψους 0,27 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,86 εκατ. ευρώ) κατά 68,1%, κατέγραψε EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,14 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (-0,06 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικά καθαρά κέρδη (έναντι -0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,75 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,31 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,9%.

Η ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,37 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,56 εκατ. ευρώ) κατά 33,7%, κατέγραψε EBITDA -0,18 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,22 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,22 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 3,42 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -4,3%.

Η TAΛΙΑΝΤΖΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΕΠΕ (στον Έβρο), με πωλήσεις ύψους 0,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (περίπου 0,08 εκατ. ευρώ) κατά 61,8%, κατέγραψε οριακά θετικά EBITDA (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,12 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,3%.

Η ΤΑΣΙΟΥΝΗΣ Ν. ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 0,40 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,20 εκατ. ευρώ) κατά 97,5%, κατέγραψε EBITDA 0,13 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (επίσης σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,33 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,81 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,5%.

Η ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΕ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 0,47 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,29 εκατ. ευρώ) κατά 60,2%, κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (οριακά αρνητικά το 2011), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,27 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ (-0,28 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,03 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,97 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,1%.

Η ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α. - Σ. ΠΡΑΠΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στην Ημαθία), με πωλήσεις ύψους 0,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,12 εκατ. ευρώ) κατά 60,5%, κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,05 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,05 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,27 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,15 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -16,7%.

Η ΦΕΙΔΙΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,59 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,69 εκατ. ευρώ) κατά 14,9%, κατέγραψε EBITDA σχεδόν 0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,12 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,08 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,81 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,11 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,3%.

Η ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ (στην Καβάλα), με πωλήσεις ύψους 0,38 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,46 εκατ. ευρώ) κατά 17,5%, κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,11 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (επίσης 0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 14,39 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 13,48 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,1%.

Η ΦΟΥΝΤΙΔΑΚΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (στο Ρέθυμνο), με πωλήσεις ύψους 0,08 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,16 εκατ. ευρώ) κατά 49,4%, κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,03 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,27 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,5%.

Η ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΚΥΡΑ ΑΕΒΕ (στη Θάσο), με πωλήσεις ύψους 6,54 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (6,50 εκατ. ευρώ) κατά 0,5%, κατέγραψε EBITDA 3,98 εκατ. ευρώ (επίσης 3,98 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 3,57 εκατ. ευρώ (3,83 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,83 εκατ. ευρώ (3,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 20,15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 19,15 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 19,8%.

Η ΧΟΝΔΡΟΣ Ν. & ΣΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία), με πωλήσεις ύψους 0,26 εκατ. ευρώ, υπερδιπλάσιες εκείνων του 2011 (0,13 εκατ. ευρώ), κατέγραψε EBITDA 0,05 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,05 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,97 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,5%.

Η ΨΩΦΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 2,01 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,46 εκατ. ευρώ) κατά 18,5%, κατέγραψε EBITDA 0,52 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (επίσης 0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (επίσης 0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,53 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 4,14 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,9%.

Η BALKAN AE ΕΞΟΡΥΞΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 2,99 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,98 εκατ. ευρώ) κατά 51,3%, κατέγραψε EBITDA 0,57 εκατ. ευρώ (επίσης 0,57 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,07 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,48 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 2,15 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,8%.

Η DIONYSSOMARBLE ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 8,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (22,05 εκατ. ευρώ) κατά 62,0%, καθώς εισέφερε ορισμένες δραστηριότητές της σε συγγενική επιχείρηση, κατέγραψε EBITDA -3,87 εκατ. ευρώ (2,44 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -5,71 εκατ. ευρώ (-2,21 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -5,92 εκατ. ευρώ (-3,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 35,66 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 27,79 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -10,9%. Δεν έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα της εταιρείας σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές της.

Η F.H.L. H. KΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ (στη Δράμα), με πωλήσεις ύψους 25,82 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (39,29 εκατ. ευρώ) κατά 34,3%, κατέγραψε EBITDA 4,76 εκατ. ευρώ (7,43 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,83 εκατ. ευρώ (3,75 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,24 εκατ. ευρώ (2,56 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 69,52 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 28,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,9%. Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 34,73 εκατ. ευρώ (41,30 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 8,66 εκατ. ευρώ (11,26 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη για τους μετόχους της 3,06 εκατ. ευρώ (5,36 εκατ. ευρώ).

Η GRAND MARBLES AE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 0,04 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (περίπου 0,18 εκατ. ευρώ) κατά 79,1%, κατέγραψε EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,04 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,41 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 0,28 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -7,3%.

Η ΜΑRMIL AE (στο Ηράκλειο), με πωλήσεις ύψους 0,86 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,96 εκατ. ευρώ) κατά 10,9%, κατέγραψε EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,23 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 1,11 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,2%.

Η ΜARMOR SG ΑΕ (στη Θεσσαλονίκη), με πωλήσεις ύψους 21,25 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (20,72 εκατ. ευρώ) κατά 2,5%, κατέγραψε EBITDA 4,03 εκατ. ευρώ (3,37 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 2,07 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 1,49 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 24,62 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 11,75 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 16,4%. Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε πωλήσεις ύψους 21,59 εκατ. ευρώ (21,09 εκατ. ευρώ το 2011), EBITDA 4,10 εκατ. ευρώ (3,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη για τους μετόχους της 1,37 εκατ. ευρώ (0,88 εκατ. ευρώ).

Η NORDIA ΛΑΤΟΜΙΚΗ MARMOLINE ΑΕ (στην Αττική), που απέκτησε δραστηριότητες άλλης συγγενικής της εταιρείας του τομέα, με πωλήσεις ύψους 8,42 εκατ. ευρώ κατέγραψε EBITDA 3,13 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 2,50 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,98 εκατ. ευρώ, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 16,88 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 14,20 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 18,6%.

Η VENUS ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΕΒΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 2,25 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,30 εκατ. ευρώ) κατά 47,7%, κατέγραψε EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων -2,07 εκατ. ευρώ (-2,05 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -2,07 εκατ. ευρώ (-2,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 33,16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 5,06 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -0,1%.

Χ.Κ.

Πρώτη δημοσίευση: ΑΠΕ, 31 Ιουλίου 2013ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS