inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κατάρρευση των μεγεθών της εταιρείας επεξεργασίας κερασιών Covita, το 2015Σε απαξίωση οδηγείται, ενδεχομένως, υπό το βάρος δυσβάστακτων ζημιών και υποχρεώσεων, αλλά και κατηγοριών για οικονομικές απάτες, η βιομηχανία επεξεργασίας κερασιών και άλλων φρούτων Covita Ελληνική, η οποία ιδρύθηκε το 1988 στον νομό Πέλλας με ιταλικά κεφάλαια και απασχολεί ακόμα και 550 εργαζόμενους τις περιόδους φόρτου εργασίας. Η ποσοστιαία πτώση των πωλήσεών της το 2015 ξεπέρασε το 90%.

Περί το 95% της παραγωγής και των εμπορευμάτων της επιχείρησης, όλα αυτά τα χρόνια, διοχετευόταν στο εξωτερικό.

Απασχολώντας το 2015, κατά μέσον όρο, 35 εργαζόμενους, έναντι 116 το 2014, η Covita Ελληνική κατέγραψε ζημιές 2,25 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό είναι κατά 56,1% μεγαλύτερο από τις πωλήσεις που πραγματοποίησε.

Το 2015 η ΔΟΥ Εδεσσας επέβαλε στην επιχείρηση πρόστιμο 5 εκατ. ευρώ για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων. Εναντίον της απόφασης αυτής η εταιρεία έχει ασκήσει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, η εκδίκαση της οποίας εκκρεμεί.

Στη βιομηχανική μονάδα της στη θέση Ταλαμπάς της κτηματικής περιφέρειας Γιαννιτσών του νομού Πέλλας, επί συνολικής έκτασης 35.010 τ.μ., η εταιρεία -υπό κανονικές συνθήκες- επεξεργάζεται και παράγει κεράσι γλασέ για βιομηχανική χρήση, κύβους ροδάκινου σε μορφή ελαφριού σιροπιού σε συσκευασία 5 κιλών για παραγωγούς φρουτοσαλάτας, μισόκαρπο ροδάκινο σε συσκευασία του ενός κιλού, μαρμελάδες για βιομηχανίες παραγωγής κρουασάν, καθώς και γλυκά κουταλιού από φρούτα.

Επίσης, σε γειτονικό, ενοικιασμένο εργοστάσιο -ιδιοκτησίας εταιρείας με την επωνυμία San Fruits- παράγει και συσκευάζει βαμμένα κόκκινα κεράσια, δηλαδή ολόκληρα κεράσια που βάφονται ανεξίτηλα κόκκινα με φυτικό χρώμα και προορίζονται για παραγωγούς φρουτοσαλάτας, αποτελώντας παγκοσμίως μία από τις πέντε επιχειρήσεις που έχουν αναπτύξει σχετική ικανότητα και δραστηριότητα.

Ως το 1999 η επιχείρηση ασχολείτο κυρίως με την επεξεργασία κερασιών και την εμπορία κονσερβοποιημένων ροδάκινων και άλλων φρούτων της περιοχής. Η οικογένεια F. Avitabile, που είναι ο ιδιοκτήτης της, έχει στο ενεργητικό της σχετική επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή επί πέντε και πλέον δεκαετίες. Η εταιρεία αναπτύχθηκε βιομηχανικά στην επεξεργασία ροδάκινων το 1999, εξελισσόμενη σε μια από τις σημαντικότερες στην παραγωγή κύβου ροδάκινου διεθνώς. Επεξεργάζεται, όταν λειτουργεί κανονικά, περισσότερους από 10.000 τόνους κερασιών. Ακόμη, κατά διαστήματα εμπορεύεται κομπόστες φρούτων.

Το 2015, ολοκληρώνοντας την 28η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της, η COVITA ΕΛΛΗΝΙΚΗ, σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 1,445 εκατ. ευρώ (-91,6% ή -15,7 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014), το 78,6% των οποίων (1,1 εκατ. ευρώ) αφορούσε πωλήσεις σε συνδεδεμένα μέρη.

- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,1 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 1,7 εκατ. ευρώ (+91,4% ή +1,5 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) άνω του 0,8 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ (+68,8% ή +1,8 εκατ. ευρώ).

- Ζημιές προ φόρων 2,255 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 4 εκατ. ευρώ (+43,3% ή +1,7 εκατ. ευρώ).

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης 2,255 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων ζημιών 4 εκατ. ευρώ (+43,3% ή +1,7 εκατ. ευρώ).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,7 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,4 εκατ. ευρώ (1,35 εκατ. ευρώ το 2014).

Για αμοιβές των (35) εργαζομένων της διέθεσε 0,51 εκατ. ευρώ, έναντι 1,26 εκατ. ευρώ (σε 116) το 2014.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Λόγω συσσωρευμένων ζημιών ύψους 23 εκατ. ευρώ, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ήταν αρνητικά κατά 15 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων της ήταν ύψους 18,2 εκατ. ευρώ.

Τα ενσώματα αναπόσβεστα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ήταν ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, έναντι 4,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 21,9 εκατ. ευρώ (20,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και ήταν στο σύνολό του βραχυπρόθεσμος. Οι περισσότεροι χρηματοοικονομικοί όροι των δανείων της δεν ετηρούντο. Επί των ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 20,5 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 1,1% (+0,4 εκατ. ευρώ) και ανήλθαν σε 33,2 εκατ. ευρώ. Είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο και ασφαλιστικούς οργανισμούς, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,3 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (33 εκατ. ευρώ). Στο κυκλοφορούν ενεργητικό περιλαμβανόταν, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Grant Thornton, απαίτηση 3 εκατ. ευρώ για δάνεια και προκαταβολές στον πρόεδρο της διοίκησής της, που εμπίπτουν στις σχετικές απαγορευτικές διατάξεις του ν. 2190/1920. Επίσης, για απαιτήσεις σε καθυστέρηση 2,4 εκατ. ευρώ δεν είχε διενεργηθεί η οφειλόμενη απομείωση, ενώ δεν κατέστη δυνατόν να επαληθευτούν με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες εμπορικές απαιτήσεις 7,25 εκατ. ευρώ και εμπορικές υποχρεώσεις 7,35 εκατ. ευρώ. Οι απαιτήσεις της από συνδεδεμένα μέρη ανέρχονταν σε 4,4 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμά της ανέρχονταν σε 0,3 εκατ. ευρώ (0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2006-2010 δεν είχαν εξεταστεί ακόμα από τις αρμόδιες αρχές.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας επεξεργασίας κερασιών και άλλων φρούτων τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 176,4 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν, σύμφωνα με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της, συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μόλις 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,2% των πωλήσεων και το 1,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 22,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ακόμα μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 23,1 εκατ. ευρώ, λόγω διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, ίσες προς το 13,1% των πωλήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 17,3 εκατ. ευρώ. Επίσης, τις μεγαλύτερες πωλήσεις κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ύψους 24,6 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το 2008.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον F. A. Avitabile της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, δηλώνει για την τρέχουσα χρήση 2016 ότι η πορεία της «δεν βαίνει ικανοποιητική, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην ελληνική αγορά». Επίσης, ότι η κατάρρευση των οικονομικών και παραγωγικών μεγεθών της το 2015 οφείλεται σε «αναδιοργάνωση των δραστηριοτήτων». Βρίσκεται «σε συνεχή επαφή» με τους πιστωτές της, με σκοπό την όσο το δυνατόν ευνοϊκότερη ρύθμιση των δανειακών της υποχρεώσεων». Κατά τη θερινή περίοδο οι εγκαταστάσεις της υπολειτούργησαν. Ως τις αρχές Σεπτεμβρίου δεν είχαν ασκηθεί από τις Τράπεζες ένδικα μέσα εναντίον της.

Αίτηση της εταιρείας στο Διοικητικό Εφετείο Θεσαλονίκης για αναστολή εκτέλεσης του προστίμου, που της έχει επιβληθεί από τις φορολογικές αρχές, έχει γίνει εν μέρει δεκτή.

Από το 2011 στη Βρετανία λειτουργεί, με έδρα το Λίβερπουλ, η συγγενική εμπορική εταιρεία Covita UK.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS