inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 0,5 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία ηλιακών συλλεκτών ΔήμαςΜικρή κάμψη των πωλήσεων και μεγαλύτερη μείωση του συντελεστή μεικτού κέρδους, που οδήγησε σε πτώση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία ηλιακών συλλεκτών Δήμας, διατηρώντας -παρά ταύτα- σε υψηλά επίπεδα την αποδοτικότητά της.

Στις εγκαταστάσεις της στο Αργος, στο ύψος του 2ου χλμ. της οδού Αργους-Ναυπλίου, η εταιρεία υλοποιεί σημαντικές πάγιες επενδύσεις σε μηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισμό, για τις οποίες το 2015 δαπάνησε 0,85 εκατ. ευρώ.

Διαθέτει ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα, ηλιακούς συλλέκτες, απορροφητήρες κάθε είδους και βάσεις στήριξης με τα υλικά σύνδεσης των συστημάτων σε πολλές ευρωπαϊκές και άλλες χώρες. Στο ενεργητικό της έχει εξαγωγές σε συνολικά 57 χώρες. Σταδιακά αναπτύσσει δίκτυο πωλήσεων στις ΗΠΑ, σε χώρες της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, της Ασίας και την Αυστραλία. Συνήθως οφείλει το ήμισυ και πλέον των εσόδων της στις εξαγωγές που πραγματοποιεί.

Ως αποτέλεσμα των επενδύσεών της, το πάγιο ενεργητικό της μετά τις αποσβέσεις το περασμένο έτος αυξήθηκε κατά 61,2% ή 0,7 εκατ. ευρώ και ανήλθε σε 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 η βιομηχανία Δήμας πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 8,7 εκατ. ευρώ (-0,5% ή -0,04 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη σχεδόν 1,6 εκατ. ευρώ (-15,2% ή -0,3 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1 εκατ. ευρώ (-13,1% ή -0,15 εκατ. ευρώ), καθώς περιόρισε τις δαπάνες διοίκησης κατά 33,3% και τις δαπάνες διάθεσης κατά 9,8%.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (-14,1% ή -0,15 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων σχεδόν 0,8 εκατ. (-16% ή -0,15 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,1% των πωλήσεων.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη άνω του 0,5 εκατ. ευρώ (-21,3% ή σχεδόν -0,15 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και 12,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (7,8% και 17,8%, αντιστοίχως, το 2014).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 3,1 εκατοστιαίες μονάδες (στο 18%, από 21,1% το 2014), γεγονός που καθόρισε την πτωτική πορεία των κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,1 εκατ. ευρώ (επίσης 0,1 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες περίπου 0,1 εκατ. ευρώ (0,115 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που συνεχίζει να επιτυγχάνει υψηλή αποδοτικότητα, ανέρχονταν σε 4,7 εκατ. ευρώ (σχεδόν 4,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 66% (65,4%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 7,1 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ ήταν ύψους 0,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, προφανώς λόγω των επενδύσεων ανερχόταν σε σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 96% βραχυπρόθεσμος. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 9,5% και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ. Επί των ακινήτων της είχε εγγραφεί προσημείωση υποθήκης ποσού 0,5 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 5,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 2,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (2,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,2 εκατ. ευρώ (0,135 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ηλιακών συλλεκτών -που έχει πρόεδρο τον Π. Δήμα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αναστ. Δήμα- τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 70,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,3% των πωλήσεων και το 18,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 6,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,8% των πωλήσεων, ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 4,9 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 18% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,6 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8,8 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το 2014. Αν και παρουσίασε μείωση πωλήσεων σε τέσσερις χρήσεις, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο είναι 23,8%.

Η επιχείρηση αποτελεί, όντως, έναν δυνατό Ελληνα κατασκευαστή ηλιακών συστημάτων. Δραστηριοποιείται στον χώρο της ηλιακής ενέργειας από το 1979. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1995 και άρχισε τις εξαγωγικές της δραστηριότητες το 1998, με διάθεση ηλιακών συλλεκτών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκε σε 14%, από 18% το 2014.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 49 εργαζόμενους, έναντι 45 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,94 εκατ. ευρώ, έναντι 0,87 εκατ. ευρώ το 2014. Περί τις 85.000 ευρώ δόθηκαν για ανταμοιβή μελών της διοίκησής της για τις υπηρεσίες τους.

Η ΔΗΜΑΣ εκτιμά ότι το 2016 είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά, λόγω της εγχώριας οικονομικής κρίσης και της εξασθένησης των οικονομικών προσδοκιών παγκοσμίως. Δηλώνει ότι καταβάλλει προσπάθειες ώστε να έχει τις μικρότερες δυνατές συνέπειες. Με τις επενδύσεις που ολοκληρώνει ενδυναμώνει τη θέση και τις προοπτικές της για ακόμα πιο έντονη εμπορική διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 21 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS