inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξηση πωλήσεων και κερδών, το 2015, για τη λευκοσιδηρουργία National Can HellasΔυναμική ανάπτυξη οικονομικών μεγεθών κατέγραψε το 2015 η εταιρεία λευκοσιδηρουργίας National Can Hellas, επιχειρηματικό σχήμα που διαδέχθηκε το 2013 την εταιρεία Ardagh Hellas, η οποία λειτουργούσε μονάδα κατασκευής λευκοσιδηρών δοχείων στη Μεθώνη Πιερίας.

Η επιχείρηση ανήκει κατά το μεγαλύτερο μέρος της στον όμιλο επιχειρήσεων Πρόδρομου Παυλίδη της ομώνυμης κονσερβοποιίας του νομού Πέλλας και διευθύνεται από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) Αθαν. Σαββάκη.

Κατασκευάζει κουτιά κονσερβών διαφόρων τύπων, κυρίως από λευκοσίδηρο, που προορίζονται για τις βιομηχανίες μεταποίησης και κονσερβοποίησης φρούτων, καθώς και για εταιρείες παραγωγής σειράς άλλων τροφίμων που διατίθενται σε κονσέρβες.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η National Can Hellas το 2015, ολοκληρώνοντας τη δεύτερη οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις αξίας 28,4 εκατ. ευρώ, έναντι 21,6 εκατ. ευρώ το 2014. Αυξημένες, δηλαδή, κατά 31,5% σε ετήσια βάση.

Το 76,7% των πωλήσεων (21,8 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων, ενώ 22,6% (6,4 εκατ. ευρώ) ήταν έσοδα από την πώληση αποθεμάτων και το υπόλοιπο 0,7% (0,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από εμπορεύματα. Οι πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη, που αναφέρονται προφανώς στην κονσερβοποιία Π. Παυλίδης, ήταν ύψους 4,25 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 15% των συνολικών.

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 6,6 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2014 κατά 40%, λόγω παράλληλης ανόδου του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (23,2%, από 21,8% το 2014).

Κατόπιν αυτού τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,1 εκατ. ευρώ (3,8 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 18% των πωλήσεων (17,8% το 2014).

Προέκυψαν αυξημένα κατά 23,4% κέρδη προ φόρων 3,85 εκατ. ευρώ (3,1 εκατ. ευρώ το 2014 ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένα κατά 15,5% κέρδη 2,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 2,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ (0,9% των πωλήσεων) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 1,05 εκατ. ευρώ (3,7% των πωλήσεων).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 86%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 59,5%.

Το 2015 η NATIONAL CAN HELLAS απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 38 εργαζόμενους, έναντι 30 το 2014 (+26,7%). Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του εργατοϋπαλληλικού και διευθυντικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,66 εκατ. ευρώ, έναντι 0,61 εκατ. ευρώ το 2014 (+8,2%). Την ίδια χρονιά διατέθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμοιβές 50.000 ευρώ από τα κέρδη του 2014, ενώ εφέτος, από τα κέρδη του 2015, θα δοθεί αντίστοιχη αμοιβή 480.000 ευρώ.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014, με αναδρομική εφαρμογή για τη χρήση 2014.

Η αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας, σε ετήσια βάση, στην πραγματικότητα είναι ακόμα υψηλότερη, δεδομένου ότι η χρήση 2014 ήταν πρώτη και περιελάμβανε και μέρος του 2013.

Η βιομηχανία εμφανίζει χαμηλό βαθμό παγιοποίησης του ενεργητικού της, ενδεχομένως επειδή χρησιμοποιεί και εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που ανήκουν ακόμη σε διαφορετική εταιρεία, πέραν των δικών της. Η λευκοσιδηρουργία δημιουργήθηκε στο 72ο χλμ. της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών το 1999, από ιταλικό όμιλο σε συνεργασία με την οικογένεια Σαββάκη, ενώ αργότερα η πλειονότητα των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας είχε περιέλθει στον ιρλανδικό όμιλο Ardagh. Το 2015 επενδύθηκε στη μονάδα 0,88 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση του εξοπλισμού της.

Η National Can Hellas απασχολεί συνολικά κεφάλαια 32,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δικά της είναι 5,8 εκατ. ευρώ (17,7% των συνολικών) και τα υπόλοιπα 27,1 εκατ. ευρώ (82,3%) είναι κεφάλαια τρίτων. Το μετοχικό της κεφάλαιο είναι 0,83 εκατ. ευρώ.

Στις 31.12.2015 ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 23,4 εκατ. ευρώ (20,65 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αυξήθηκε δηλαδή κατά 13,5%, ενώ ήταν κατά 89,7% βραχυπρόθεσμος. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 11,6% και ανήλθαν σε 17,1 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (29,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,15 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (24,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,2 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 15,5%, από 14,1% το 2014.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της μητρικής εταιρείας κονσερβοποιημένων φρούτων Π. Παυλίδης.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 23 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS