inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 4,3 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη χαρτοβιομηχανία ΓλάροςΥψηλή κερδοφορία κατέγραψε και κατά το 2015 η βιομηχανία καταναλωτικών προϊόντων χάρτου οικιακής χρήσεως Γλάρος, η οποία ανήκει στην οικογένεια Σκλαβενίτη των ιδιοκτητών της ομώνυμης λιανεμπορικής αλυσίδας και εξελίσσεται σε «όχημα» ευρύτερης ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των μετόχων της στον βιομηχανικό χώρο.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον δωδέκατο ισολογισμό της εταιρείας, οι πωλήσεις της το περασμένο έτος ανήλθαν σε 24,7 εκατ. ευρώ και απέδωσαν μεικτά κέρδη 8,5 εκατ. ευρώ (34,3% των πωλήσεων), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 7,9 εκατ. ευρώ (31,9% των πωλήσεων), κέρδη προ φόρων 6,3 εκατ. ευρώ (25,5%) και καθαρά κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 4,3 εκατ. ευρώ (17,5%).

Τα κέρδη της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 36,1%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 24,7%.

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων συνολικών απασχολουμένων στην εταιρεία κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 19,3%.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,9 εκατ. ευρώ (3,7% των πωλήσεων) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα σχεδόν 0,7 εκατ. ευρώ (2,7% των πωλήσεων).

Η κερδοφορία της βιομηχανίας σε απόλυτα μεγέθη είναι βελτιωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του έτους 2014, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα των κερδών που είχε αναφέρει, σε δυο διαφορετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις, για τα αποτελέσματά της το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο του 2014. Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της για τη χρήση 2015 περιλαμβάνουν για τη χρήση 2014 μόνο το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Η φορολογική της επιβάρυνση για το 2015 περιλαμβάνει και φόρους από διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων.

Η ΓΛΑΡΟΣ ιδρύθηκε το 2003 με μετοχικό κεφάλαιο μόλις 261.000 ευρώ, εδρεύει στη θέση Ποταμιά στα Οινόφυτα του νομού Βοιωτίας και παράγει χαρτικά tissue με το σήμα «Γλάρος» ή με άλλα σήματα που επιθυμούν οι πελάτες της. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της διατίθεται στη λιανεμπορική αλυσίδα «Σκλαβενίτης». Οι πωλήσεις της σε συνδεδεμένα μέρη, που υπονοούν τη συγκεκριμένη συγγενική αλυσίδα σουπερμάρκετ, ανήλθαν το 2015 σε 22,6 εκατ. ευρώ και ήταν ίσες προς το 91,3% των συνολικών πωλήσεών της.

Τα σχέδιά της περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της παραγωγής χαρτικών ειδών οικιακής χρήσεως, όπως χαρτοπετσέτες, χαρτί υγείας, ρολά κουζίνας και άλλα παρόμοια είδη, για περισσότερες εμπορικές αλυσίδες. Για τον λόγο αυτό το 2015 συνέχισε να υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα αρχικού ύψους 10,9 εκατ. ευρώ, που έχει υπαχθεί από το 2014 σε διατάξεις επενδυτικών-αναπτυξιακών νόμων, προβλέπει επιδότηση της επιχείρησης με 1,6 εκατ. ευρώ και φαίνεται να έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω, με μείωση του συνολικού ύψους του.

Συγχρόνως με τη βιομηχανική της δραστηριότητα, αναπτύσσει και εμπορική. Η δεύτερη απέφερε κατά το περασμένο έτος έσοδα 6,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,2% των συνολικών.

Το 2015 ο «Γλάρος» -που έχει πρόεδρο τον Χρ. Γ. Μαραγκό και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μιχ. Ν. Καστρινάκη- απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 43 εργαζόμενους, έναντι 39 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,47 εκατ. ευρώ. Την ίδια χρονιά διατέθηκαν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αμοιβές 71.000 ευρώ και στους μετόχους της μέρισμα 750.000 ευρώ, από τα κέρδη του 2014. Εφέτος, από τα κέρδη του 2015 εισπράττουν το διοικητικό συμβούλιο αμοιβή 205.000 ευρώ και οι μέτοχοι μέρισμα 2 εκατ. ευρώ.

Παρά την υψηλή κερδοφορία της επιχείρησης, στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (12 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 5,8 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (17,8 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της βιομηχανίας ανέρχονταν σε 5,5 εκατ. ευρώ, έναντι 0,8 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Σημαντικό μέρος των υποχρεώσεων αφορούσε, πιθανότατα, οφειλές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Οι βραχυπρόθεσμες στο σύνολό τους τραπεζικές δανειακές υποχρεώσεις της σχεδόν διπλασιάστηκαν, πάντως, από τα 6 στα 11 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 161 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 46,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 28,8% των πωλήσεων και το 30,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 41,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 25,5% των πωλήσεων. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 30,35 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,8% των πωλήσεων και το 55,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 2,5 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 87,1%.

Εκτός από ισχυρό ανταγωνιστή των άλλων ομοειδών χαρτοβιομηχανιών, η επιχείρηση εξελίσσεται σε όμιλο, με μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο, μέχρι στιγμής, το 14,1% των μετοχών της λιανεμπορικής αλυσίδας «Σκλαβενίτης». Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει επίσης, με μεγάλα μερίδια συμμετοχής, τη βιομηχανία προϊόντων ζύμης Baker Master, την εταιρεία εμπορίας και επεξεργασίας αλιευμάτων Genfroco, την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία Bonora και την επενδυτική εταιρεία ΑΝΙΚΑ. Οι συμμετοχές αυτές αποτιμώνται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας στην αξία των 14,8 εκατ. ευρώ. Η αντίστοιχη αξία στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ανέρχεται σε 22,6 εκατ. ευρώ.

Από κοινού με τις θυγατρικές και συγγενικές εταιρείες της, από τις οποίες άλλες ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης και άλλες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η χαρτοβιομηχανία ανέφερε για το 2015 πωλήσεις ύψους 36,2 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 12,5 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 10,3 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα τρίτων κέρδη 7,7 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων κερδών από συγγενικές εταιρείες ύψους 3,4 εκατ. ευρώ. Απασχόλησε στη διάρκεια του έτους, κατά μέσον όρο, 216 εργαζόμενους. Οι δραστηριότητες παραγωγής χαρτικών και προϊόντων ζύμης και αρτοποιίας απέφεραν 28,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή το 79% των συνολικών πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 τόσο της μητρικής εταιρείας όσο και του ομίλου προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014.

Για το 2016 και τα επόμενα χρόνια η επιχείρηση αναμένει περαιτέρω ανάπτυξη, μείωση κόστους και αύξηση κερδοφορίας. Τα ενσώματα πάγια της μητρικής εταιρείας στα τέλη του 2015 είχαν ανέλθει σε 13,5 εκατ. ευρώ, από 11,05 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 23 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS