inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Τριπλάσια κέρδη, το 2015, για τη βιομηχανία δερμοκαλλυντικών προϊόντων FrezydermΥπερτριπλασιασμό κερδών, με αύξηση των πωλήσεων κατά 12%, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων Frezyderm, η οποία ιδρύθηκε το 1986 με βασικό αντικείμενο την έρευνα, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία καλλυντικών προϊόντων προστασίας της επιδερμίδας.

Η επιχείρηση εδρεύει στην Αθήνα, από το 2002 είναι ιδιοκτήτης βιομηχανικής μονάδας και διευθύνεται από τον Ιω. Αναστασίου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Τα κέρδη της ανά εργαζόμενο το 2015 ανήλθαν σε 27.105 ευρώ βάσει των κερδών της προ φόρων και σε 18.840 ευρώ βάσει των κερδών της μετά την πρόβλεψη για φόρους. Ο αριθμός των εργαζομένων της στις 31.12.2015 ήταν 190, έναντι 186 στις 31.12.2014.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Frezyderm το 2015, ολοκληρώνοντας την εικοστή οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις αξίας 33,3 εκατ. ευρώ, έναντι 29,7 εκατ. ευρώ το 2014. Αυξημένες, δηλαδή, κατά 12,1% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 21,5 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2014 κατά 19,5%, λόγω παράλληλης ενίσχυσης του πολύ υψηλού συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά τέσσερις εκατοστιαίες μονάδες (64,6%, από 60,6% το 2014).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 60,2% και ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ (3,6 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 17,4% των πωλήσεων (12,1% το 2014).

Προέκυψαν αυξημένα κατά 130,6% κέρδη προ φόρων 5,15 εκατ. ευρώ (2,2 εκατ. ευρώ το 2014 ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένα κατά 218,1% κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,125 εκατ. ευρώ το 2014, ίσα προς το 10,8% των πωλήσεων (3,8% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,2 εκατ. ευρώ (επίσης 0,2 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,5 εκατ. ευρώ (0,7 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή -για πρώτη φορά- των διεθνών λογιστικών προτύπων, με αναδρομική εφαρμογή για τη χρήση 2014.

Η FREZYDERM στις 31.12.2015 απασχολούσε συνολικά κεφάλαια 15,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δικά της ήταν λιγότερα από 0,8 εκατ. ευρώ (5% των συνολικών) και τα υπόλοιπα περίπου 17,7 εκατ. ευρώ (95%) ήταν κεφάλαια τρίτων.

Για τον λόγο αυτό, τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 670%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 465%.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (10,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,8 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (12,3 εκατ. ευρώ). Ωστόσο, η εταιρεία δεν βαρύνεται με υψηλές δανειακές υποχρεώσεις. Στις 31.12.2015 ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 3 εκατ. ευρώ, έναντι 6,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 51,8%, ενώ ήταν κατά 47% μακροπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, μειώθηκαν κατά 24%, σε 14,8 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 37,2%, από 20,3% το 2014.

Η επιχείρηση συνέταξε για πρώτη φορά και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβάνοντας την εμπορική θυγατρική της Frezyderm UK, που ιδρύθηκε στη Βρετανία. Οι ενοποιημένες πωλήσεις δεν διαφοροποιούνται από εκείνες της μητρικής. Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας είναι ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από εκείνα που παρουσίασε στις ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 206,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 22,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των πωλήσεων και το 13,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 12,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6% των πωλήσεων. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 6,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων και το 29,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος κατά τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,9 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά όλα τα επόμενα χρόνια. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 58,3%.

Η επιχείρηση συνεργάζεται για την προώθηση των επώνυμων προϊόντων της με περίπου 4.500 φαρμακεία της χώρας. Επίσης, συνεργάζεται με διεθνείς ομοειδείς και άλλες επιχειρήσεις, παράγοντας καλλυντικά προϊόντα για λογαριασμό τους. Αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Ισπανία, η Σαουδική Αραβία, ο Καναδάς, το Κουβέιτ, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Λεττονία και η Εσθονία. Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) και ερευνητικά εργαστήρια στις ιδιόκτητες παραγωγικές εγκαταστάσεις της. Για την έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων της και τεχνολογιών παραγωγής τους συνεργάζεται με Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η γκάμα των προϊόντων της περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης προσώπου, σαμπουάν, αφρόλουτρα και συναφή προϊόντα για βρέφη και παιδιά, προϊόντα στοματικής υγιεινής και άλλες κατηγορίες προϊόντων. Το 2009 κυκλοφόρησε βιολογικό βρεφικό γάλα με το σήμα «Frezylac» και έναν χρόνο μετά βρεφικές κρέμες με το ίδιο σήμα.

Το 2015 η επιχείρηση δαπάνησε για πάγιες επενδύσεις 0,2 εκατ. ευρώ, έναντι 0,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Επίσης, το 2015 διέθεσε στους μετόχους της, από τα κέρδη του 2014 και παλαιότερων χρήσεων, μέρισμα της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 27 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS