inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Διπλασίασε τα κέρδη της, το 2015, η βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛΜε εντυπωσιακή διεύρυνση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της «έκλεισε» τη χρήση 2015 η μακεδονική βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ΕΛΒΙΑΛ, η οποία για την περίοδο 2016-2020 έχει εξαγγείλει πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1989 και έχει δημιουργήσει μεγάλη μονάδα παραγωγής αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου και προφίλ βιομηχανικής χρήσης στο βιομηχανικό πάρκο Αγίου Παντελεήμονα στον νομό Κιλκίς, σε έκταση 160.000 τ.μ., ενίσχυσε σημαντικά τις εξαγωγές της. Η εξαγωγική της δραστηριότητα το 2015 επεκτάθηκε δυναμικά στις αγορές της Γαλλίας και της Γερμανίας και απέδωσε το 56% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, έναντι 48% το 2014 και 28% το 2010.

Η ΕΛΒΙΑΛ εδρεύει στη Νέα Σάντα Κιλκίς και έχει πρόεδρο τον Δημ. Α. Τζίκα και διευθύνουσα σύμβουλο την Ασήμω Δ. Τζίκα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία διέλασης αλουμινίου το 2015, ολοκληρώνοντας την 25η οικονομική χρήση της με περισσότερους από 200 εργαζόμενους, συγκέντρωσε από τη διάθεση των προϊόντων της έσοδα 46,3 εκατ. ευρώ, έναντι 36,7 εκατ. ευρώ το 2014. Αυξημένα, δηλαδή, κατά 26,2% σε ποσοστό ή κατά 9,6 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2014 κατά 47,6%, λόγω παράλληλης θεαματικής ενίσχυσης του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (20,4%, από 17,4% το 2014).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 111% και ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων (5,5% το 2014). Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, για τον λόγο ότι εκκρεμεί η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της. Οι δαπάνες διοίκησης αυξήθηκαν κατά 19,4% και οι δαπάνες διάθεσης κατά 38,5%.

Προέκυψαν αυξημένα κατά 100,2% κέρδη προ φόρων άνω των 4 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ το 2014 ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξημένα κατά 95,6% κέρδη της τάξεως των 2,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 1,4 εκατ. ευρώ το 2014, ίσα προς το 6% των πωλήσεων (3,9% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις, με χρεωστικούς τόκους και συναφή έξοδα 0,4 εκατ. ευρώ (επίσης 0,4 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματα χρήσης 2015 της εταιρείας προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014, με αναδρομική εφαρμογή για τη χρήση 2014.

Η ΕΛΒΙΑΛ στις 31.12.2015 απασχολούσε συνολικά κεφάλαια 52,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δικά της ήταν 33,8 εκατ. ευρώ (64,5% των συνολικών) και τα υπόλοιπα περίπου 18,6 εκατ. ευρώ (35,5%) ήταν κεφάλαια τρίτων.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 12,2%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 8,5%.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,1 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 23,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (14,2 εκατ. ευρώ). Η εταιρεία δεν βαρύνεται με υψηλές δανειακές υποχρεώσεις. Στις 31.12.2015 ο τραπεζικός δανεισμός της ανερχόταν σε 6,25 εκατ. ευρώ, έναντι 10,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Μειώθηκε, δηλαδή, κατά 38%, ενώ ήταν κατά 70,4% μακροπρόθεσμος. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, μειώθηκαν κατά 11,7%, σε 18,6 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 15,35 εκατ. ευρώ (14,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η επιχείρηση ελέγχει τρεις εμπορικές εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό. Στη Βουλγαρία λειτουργεί την Elvial Bulgaria. Στη Σερβία δημιούργησε θυγατρική εταιρεία το 2009.

Το 1990 άρχισε να παράγει προφίλ αλουμινίου για βιομηχανικές χρήσεις. Παρήγαγε τα πρώτα της αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου για απλές και σύνθετες κατασκευές, με το σήμα της, το 1997. Την τριετία 2005-2007 κατασκεύασε, όπως αναφέρει, πρότυπο και πλήρως καθετοποιημένο ρομποτικό βιομηχανικό συγκρότημα, με μονάδες διέλάσης που έχουν παραγωγική δυναμικότητα της τάξεως των 18.000 τόνων προφίλ αλουμινίου ετησίως.

Το εν εξελίξει επενδυτικό της πρόγραμμα για τη χρονική περίοδο ως τα τέλη του 2017 είναι της τάξεως των 13 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει την εγκατάσταση εξοπλισμού αύξησης της παραγωγής. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 μειώθηκαν σε 13,6 εκατ. ευρώ, από 14,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, λόγω των αποσβέσεων.

Οι συνολικές πωλήσεις της ΕΛΒΙΑΛ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 438,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 32,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,4% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 24 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,5% των πωλήσεων. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 20 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,6% των πωλήσεων και το 6,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 39,3 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά τα επόμενα χρόνια, με εξαίρεση τις χρονιές 2008, 2009 και 2012. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο, που χαρακτηρίζεται από την καθίζηση της εγχώριας ζήτησης προφίλ αλουμινίου, ανέρχεται σε 1,2%. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 50,4 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2007. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2005.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού και τη μερισματική πολιτική της επιχείρησης. Τα κέρδη της ανά εργαζόμενο το 2015 εκτιμάται ότι ήταν της τάξεως των 20.055 ευρώ βάσει των αποτελεσμάτων προ φόρων και 13.910 ευρώ βάσει των τελικών αποτελεσμάτων μετά την πρόβλεψη για φόρους.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 29 Σεπτεμβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS