inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές λόγω απομειώσεων, το 2015, για την εταιρεία Ηλιος ΜπαχαρικάΑύξηση πωλήσεων, καθώς και των μεικτών κερδών, αλλά και ζημιές εν τέλει, μειωμένες έναντι του 2014, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανική εταιρεία Ηλιος Μπαχαρικά Β. Σ. Διαμαντόπουλος, η ίδρυση της οποίας, με άλλη εταιρική μορφή, χρονολογείται από το 1919.

Η επιχείρηση εισάγει, επεξεργάζεται, συσκευάζει και διαθέτει μπαχαρικά, αρωματικά φυτά, μείγματα μπαχαρικών και βοτάνων, αφεψήματα, τροφές ωδικών πτηνών, είδη ζαχαροπλαστικής και είδη θυμιάματος. Ως Α.Ε. συστάθηκε το 1986. Εδρεύει και διαθέτει εγκαταστάσεις με στεγασμένους χώρους 1.340 τμ., επί οικοπέδου 2.840 τ.μ., στην περιοχή Καμίνια στον Πειραιά. Τα βασικότερα προϊόντα της φέρουν το εμπορικό σήμα «Ηλιος».

Σύμφωνα με τον 29ο ισολογισμό της, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 4,84 εκατ. ευρώ, από 4,55 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 6,3% σε ποσοστό ή κατά 0,3 εκατ. ευρώ σε αξία. Το σύνολο σχεδόν των πωλήσεων προήλθε από τη διάθεση προϊόντων, καθώς η εμπορική δραστηριότητα απέφερε αμελητέα έσοδα. Η παύση της συνεργασίας της εταιρείας με μεγάλη αλυσίδα λιανεμπορίου το 2014 αντισταθμίστηκε από την ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών.

Ο στόχος της αύξησης των πωλήσεων και η ένταση του ανταγωνισμού οδήγησαν σε κάμψη του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας, που μειώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα (21,2% από 22,2% το 2014). Ωστόσο, η άνοδος των πωλήσεων ήταν αρκετή για να ωθήσει τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 1,03 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 1,6%.

Τα αποτελέσματα της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις υπολοίπων εμπορικών απαιτήσεων ύψους 153.000 ευρώ, έναντι αντίστοιχων απομειώσεων 124.000 ευρώ τη χρήση 2014. Για τον λόγο αυτό ήταν αρνητικά (-68.000 ευρώ, έναντι -51.000 για τον ίδιο λόγο το 2014). Οι συνολικές δαπάνες διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν κατά 1,2%.

Επίσης, τα τελικά αποτελέσματα (ζημιές προ φόρων 188.000 ευρώ) επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 66.000 ευρώ (83.000 ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 54.000 ευρώ (68.000 ευρώ το 2014). Οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους (124.000 ευρώ) περιορίστηκαν σε -2,6% των πωλήσεων, από -4% το 2014, εν μέρει λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας και του γεγονότος ότι η αύξηση του συντελεστή φορολογίας των κερδών από το 26% στο 29% ωφέλησε το αποτέλεσμα κατά 40.000 ευρώ. Τα κέρδη προ απομειώσεων, φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν 85.000 ευρώ, ίσα προς το 1,75% των πωλήσεων. Το άθροισμα των απομειώσεων και των αποσβέσεων ήταν μεγαλύτερο από τις ζημιές προ φόρων κατά 31.000 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, που έχει πρόεδρο τον Βας. Διαμαντόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 5,6 εκατ. ευρώ (5,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 71,3% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (74,1%), ύψους 7,8 εκατ. ευρώ (8 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (5,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,6 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (2,1 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,425 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΗΛΙΟΣ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ Β. Σ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 56,7 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 2,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, καθώς τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν σε ορισμένες χρήσεις με σημαντικές διαφορές φορολογικού ελέγχου. Ηταν ζημιογόνος μόνο σε τρεις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και κερδοφόρος τις υπόλοιπες οκτώ. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,7 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά τα επόμενα έτη, με εξαίρεση τις χρονιές 2010, 2012 και 2014. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 6 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2009.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσον όρο 57 εργαζόμενους (53 το 2014) και διέθεσε για αμοιβές και έξοδα του διευθυντικού και εργατοτεχνικού-υπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,08 εκατ. ευρώ (1,03 εκατ. ευρώ το 2014). Στη διάρκεια του 2015 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 200.000 ευρώ στους μετόχους της, από κέρδη προηγούμενων χρήσεων.

Η επιχείρηση θεωρεί ότι οι ζημιές της τη διετία 2014-2015 οφείλονται σε παροδικούς παράγοντες και αναμένει ότι κατά το 2016 θα επιτύχει την αύξηση της παρουσίας των προϊόντων της σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες, με νέους κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Δεδομένου ότι προϊόντα της έχουν λάβει κατά καιρούς σημαντικές διεθνείς ποιοτικές διακρίσεις, επιχειρεί να τα διαθέσει και σε αγορές του εξωτερικού. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στις χώρες Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ελβετία και Ολλανδία.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS