inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Μεγαλύτερα κέρδη, το 2015, για τη βιομηχανία πλαστικής συσκευασίας ΑργώΜε αύξηση πωλήσεων της τάξεως του 3% και θεαματική διεύρυνση των συντελεστών κέρδους «έκλεισαν» τη χρήση 2015 η ελληνική βιομηχανία ειδών πλαστικής συσκευασίας Αργώ και οι βιομηχανικές θυγατρικές της Argo Rom Plastics και Argo Egypt Plastics, που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία και την Αίγυπτο, αντιστοίχως.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1970 και μετεξελίχθηκε σε Α.Ε. το 1979.

Παράγει, από πλαστικές ύλες και άλλα υλικά, φιάλες, μπιτόνια, δοχεία, σωληνάρια, βάζα, κολλύρια, φιαλίδια, σταγονόμετρα, σπρέι, παγοκυψέλες, συσκευές και πώματα, που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες φαρμάκων, καλλυντικών, αγροχημικών, κτηνιατρικών και άλλων χημικών προϊόντων, καθώς και από βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Σύμφωνα με τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που δημοσιοποιήθηκαν προ ημερών, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας τη 18η οικονομική χρήση της ως όμιλος, με 325 εργαζόμενους, συγκέντρωσε από τη διάθεση των προϊόντων της έσοδα 34,1 εκατ. ευρώ, έναντι 33,2 εκατ. ευρώ το 2014. Αυξημένα, δηλαδή, κατά 2,8% σε ποσοστό ή κατά 0,9 εκατ. ευρώ, σε αξία, σε ετήσια βάση. Το 33% των εσόδων προήλθε από πωλήσεις σε φαρμακευτικές εταιρείες, επίσης 33% από τη διάθεση προϊόντων σε εταιρείες καλλυντικών και συναφών προϊόντων, το 30% από την πώληση προϊόντων σε εταιρείες ειδών φυτοπροστασίας και άλλων χημικών και το υπόλοιπο 4% από πωλήσεις σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων.

Τα έσοδα αυτά απέδωσαν μεικτά κέρδη 9,4 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2014 κατά 24,2%, λόγω παράλληλης θεαματικής ενίσχυσης του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (27,6%, από 22,9% το 2014).

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων και τόκων (EBIT) αυξήθηκαν κατά 44,6% και ανήλθαν σε 7,5 εκατ. ευρώ (5,2 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 21,9% των πωλήσεων (15,5% το 2014), καθώς τα αποτελέσματα ευνοήθηκαν από λοιπά έσοδα-κέρδη εκμετάλλευσης ύψους 1,1 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, για τον λόγο ότι εκκρεμεί η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της.

Προέκυψαν αυξημένα κατά 44,2% κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας άνω των 7,3 εκατ. ευρώ (5,1 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 21,5% των πωλήσεων (15,3% το 2014). Τα κέρδη της εταιρείας και των λοιπών μετόχων του ομίλου μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 41,8% και ανήλθαν σε 5,455 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3,8 εκατ. ευρώ το 2014, ίσα προς το 16% των πωλήσεων (11,6% το 2014). Τα κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Τα κέρδη της επιχείρησης και των θυγατρικών της προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων τους στη διάρκεια της χρήσης 20,1%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 14,9%. Τα κέρδη τους προ φόρων ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 22.610 ευρώ και τα καθαρά κέρδη σε 16.785 ευρώ.

Τα αποτελέσματα χρήσης 2015 της εταιρείας προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014, με αναδρομική εφαρμογή για τη χρήση 2014.

Η ΑΡΓΩ και οι θυγατρικές της στις 31.12.2015 απασχολούσαν συνολικά κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δικά της και των συνεργαζόμενων μετόχων ήταν 39,1 εκατ. ευρώ (78,4% των συνολικών) και τα υπόλοιπα περίπου 10,9 εκατ. ευρώ (21,6%) ήταν κεφάλαια τρίτων.

Στις 31.12.2015 η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του ομίλου (27,6 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 16,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών του (10,7 εκατ. ευρώ). Ο όμιλος δεν βαρύνεται με υψηλές δανειακές υποχρεώσεις. Στις 31.12.2015 ο τραπεζικός δανεισμός του δεν ξεπερνούσε το 1,85 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 4.000 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Επίσης, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αν και αυξήθηκαν κατά 73,8%, κυρίως λόγω νέων επενδύσεων, ήταν μικρότερες από 10,8 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονταν σε 8,7 εκατ. ευρώ (2,25 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η επιχείρηση άρχισε να παράγει πλαστικές φιάλες και πώματα για φάρμακα και καλλυντικά, το 1976. Πέντε χρόνια αργότερα, το 1981, ανέπτυξε και ενσωμάτωσε στην παραγωγική διαδικασία της την τεχνολογία των πολυστρωματικών φιαλών. Το 1989 βραβεύθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Συσκευασίας (WPO), για τις καινοτομικές της δραστηριότητες. Ίδρυσε την Argo Rom Plastics το 1996, ενώ το 2011 ίδρυσε την Argo Egypt Plastics, την οποία στις αρχές του 2016 μεταβίβασε στη γερμανική εταιρεία Alpha Holdings.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου ΑΡΓΩ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 274,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 29,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,9% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα του ομίλου προ φόρων ήταν κέρδη 32,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,9% των πωλήσεων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η μητρική εταιρεία, που διαθέτει ποσοστό άνω του 30% της ετήσιας παραγωγής της σε περισσότερες από 30 άλλες χώρες στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, το 2015, ολοκληρώνοντας την 36η οικονομική χρήση της, συγκέντρωσε έσοδα 27,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,4% σε ποσοστό ή κατά 0,65 εκατ. ευρώ σε αξία και ίσα προς το 80,6% των ενοποιημένων εσόδων. Τα μεικτά κέρδη της έφτασαν τα 7 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2014 κατά 16,1%, λόγω ενίσχυσης του συντελεστή μεικτού κέρδους κατά τρεις εκατοστιαίες μονάδες (25,5%, από 22,5% το 2014).

Τα κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ (4,1 εκατ. ευρώ το 2014), αυξημένα κατά 34,6% και ίσα προς το 19,9% των πωλήσεων (15,2% το 2014). Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους αυξήθηκαν κατά 29,4% και ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 3 εκατ. ευρώ το 2014, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων (11% το 2014).

Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 18,4%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους 12,9%.

Οι συμμετοχές σε άλλες επιχειρήσεις αποτιμήθηκαν στην αξία των 7,4 εκατ. ευρώ. Λόγω επενδύσεων, η αναπόσβεστη αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού και των άλλων ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανήλθε σε 13,65 εκατ. ευρώ, έναντι 12,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΑΡΓΩ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 238,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 21,55 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 22,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 15,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 18,3 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά τα επόμενα χρόνια, με εξαίρεση τη χρονιά 2009. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 5%. Τα μεγαλύτερα έσοδα και τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους είναι αυτά που καταγράφηκαν τη χρήση 2015.

Το εργοστάσιό της, στο Κορωπί Αττικής, περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές μονάδες, εκ των οποίων η πρώτη παράγει φιάλες και άλλα προϊόντα εμφύσησης, η δεύτερη πώματα και συσκευές και η τρίτη σωληνάρια.

Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού και τη μερισματική πολιτική της επιχείρησης, η οποία έχει πρόεδρο τη Δήμητρα Τ. Μητρογιαννοπούλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γ. Α. Στασινόπουλο των οικογενειών που την ίδρυσαν και την ελέγχουν. Τη διετία 2013-2014 η εταιρεία είχε διαθέσει στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 1,55 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 3 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS