inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Πωλήσεις 53,7 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία ιχθυοτροφών BioMar HellenicΑλματώδη αύξηση των πωλήσεων και των λειτουργικών κερδών, αλλά μειωμένα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία BioMar Hellenic, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία ιχθυοτροφών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου, στον νομό Μαγνησίας, όπου διαθέτει μεγάλη βιομηχανική μονάδα. Ελέγχεται πλήρως από τον δανέζικο επιχειρηματικό όμιλο ιχθυοτροφών BioMar, που με τη σειρά του ελέγχεται από την εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης εταιρεία χαρτοφυλακίου συμμετοχών Aktieselskabet Schouw & Co.

Περί το 15% της παραγωγής της διατίθεται στις αγορές της Αλβανίας, της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Δανίας, του Ισραήλ, της Κύπρου, του Λιβάνου, της π.Γ.Δ.Μ. και της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τον 26ο ισολογισμό της, που γνωστοποίησε προ ημερών, τα έσοδά της το 2015 ανήλθαν σε 53,7 εκατ. ευρώ, από 39,8 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 34,8% σε ποσοστό ή κατά 13,9 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η ραγδαία αύξηση των πωλήσεών της δεν συνοδεύτηκε από βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της εταιρείας, που σημείωσε μικρή κάμψη (15,6% από 15,8% το 2014). Ωστόσο, ήταν αρκετή για να ωθήσει τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο των 8,355 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 32,7% (+2,1 εκατ. ευρώ).

Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) παρουσίασαν ποσοστιαία αύξηση 30,6%, αυξήθηκαν σε αξία κατά 0,8 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 3,585 εκατ. ευρώ, αν και υποχώρησαν, ως ποσοστό των πωλήσεων, από το 6,9% το 2014, στο 6,7% το 2015. Οι δαπάνες διάθεσης (1,1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 9,6%, ενώ αυτές της διοίκησης (2,4 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 24,2%.

Τα αποτελέσματά της εταιρείας επιβαρύνθηκαν, εκτός από αποσβέσεις, με χρηματοοικονομικές δαπάνες 1 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ το 2014). Επίσης, με λοιπά έξοδα-ζημιές 1,15 εκατ. ευρώ (0,8 εκατ. ευρώ το 2014), ενδεχομένως για απομείωση εμπορικών απαιτήσεων, γεγονός που οδήγησε σε συμπίεση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Συγκεκριμένα, το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 2,6 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,62 εκατ. ευρώ το 2014 (-0,5%). Επίσης, μετά την πρόβλεψη για φόρους τα κέρδη της ήταν 1,8 εκατ. ευρώ και ίσα προς το 4,8% των πωλήσεων και το 19,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,2 εκατ. ευρώ ή 6,6% των πωλήσεων και 23,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, ανά εργαζόμενο, υπολογίζεται ότι ήταν της τάξεως των 65.000 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους περί τις 45.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 14,05 εκατ. ευρώ (12,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 23% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (25,8%), ύψους 61 εκατ. ευρώ (47,4 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (σχεδόν 57,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 10,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (46,7 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 13,6 εκατ. ευρώ (1,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της BIOMAR HELLENIC τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 440,3 εκατ. ευρώ και απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 37,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 13,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 8,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,8% των πωλήσεων και το 8,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Με κριτήριο τα αποτελέσματα μετά την πρόβλεψη για φόρους η επιχείρηση ήταν ζημιογόνος μόνο σε δυο από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και κερδοφόρος τις υπόλοιπες εννέα.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 24,2 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά τα επόμενα έτη, με εξαίρεση τις χρονιές 2009, 2013 και 2014. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων της ανέρχεται σε 12,2%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τις χρήσεις 2015 και 2014 , βάσει των νέων ελληνικών λογιστικών προτύπων, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, για τον λόγο ότι εκκρεμεί η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της και του σχετικού προσαρτήματος. Στις χρήσεις 2013 και 2012 η απόδοση του μέσου ενεργητικού της σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 11,4% και 13,9%, αντιστοίχως.

Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας.

Η διεθνής εταιρεία ιχθυοτροφών BioMar το 2015 κατέγραψε ετήσια έσοδα 1,2 δισ. ευρώ. Τα δέκα εργοστάσιά της με 1.000 εργαζόμενους, σε οκτώ χώρες, παρήγαγαν περί το 1.000.000 τόνους ιχθυοτροφών για 45 διαφορετικά είδη ψαριών. Το 2015 άρχισε να κατασκευάζει βιομηχανική μονάδα στην Τουρκία.

Επικεφαλής της BioMar Hellenic, η οποία και παράγει και εισάγει έτοιμες ιχθυοτροφές, είναι ο Ole Christensen και ο Παν. Λαγός, που κατέχουν, αντίστοιχα, τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 5 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS