inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 19% τις πωλήσεις της η βιομηχανία τροχών Ρόδα, το 2015Αύξηση πωλήσεων άνω του 19% και ισχυρότερη αποδοτικότητα κατέγραψε το 2015 η εξαγωγική, κατά βάση, εταιρεία Ρόδα, η οποία ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1988 και κατασκευάζει και συγχρόνως εισάγει και εμπορεύεται επαγγελματικούς και βιομηχανικούς τροχούς από πλαστικές και μεταλλικές ύλες, ασχολούμενη παράλληλα με τις επιμεταλλώσεις και την εμπορία ελαστικών για κλαρκ και συναφών προϊόντων.

Η εταιρεία εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί τη μοναδική επιχείρηση παραγωγής τροχών στην Ελλάδα.

Παράγει, σε γενικές γραμμές, ρόδες περιστρεφόμενες ή περιστροφικές, ρόδες με φρένο, ρόδες σταθερές και σκέτους τροχούς. Πιο συγκεκριμένα, κατασκευάζει ρόδες για βιομηχανικές εφαρμογές, ρόδες ανοξείδωτες και ρόδες βαρέος τύπου για εφαρμογές που αφορούν κυρίως καρότσια και εξοπλισμό για τη βιομηχανία. Επίσης, ρόδες και καρότσια μεσαίας και ελαφράς χρήσης, που αφορούν εξοπλισμό για καρότσια σουπερμάρκετ, για νοσοκομειακό εξοπλισμό, καθώς και για έπιπλα.

Συγχρόνως, διαθέτει παλετοφόρα, ανταλλακτικούς τροχούς χειροκίνητων και ηλεκτροκίνητων περονοφόρων, λάστιχα για κλαρκ και δίτροχα καρότσια.

Οι πωλήσεις της το 2015 ανήλθαν σε 5,485 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19,3% (+0,9 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ενισχύθηκε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (28,7%, από 27,3%) και τα κέρδη της προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 0,25 εκατ. ευρώ, μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα του 2014 κατά 89,5%. Τα κέρδη προ φόρων (0,15 εκατ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 4,2%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους (0,10 εκατ. ευρώ) 3%.

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, εκτός από τις αποσβέσεις, με χρεωστικούς τόκους 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,11 εκατ. ευρώ το 2014, καθώς και με λοιπά έξοδα-ζημιές εκμετάλλευσης 0,13 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των νέων λογιστικών προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3,5 εκατ. ευρώ (επίσης 3,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 61,5% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (63%), ύψους 5,7 εκατ. ευρώ (5,5 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (3,2 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,5 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (1,7 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της περιελάμβαναν τραπεζικό δανεισμό 1,38 εκατ. ευρώ (αυξημένο κατά 3%) και ήταν ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 6,4%. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,91 εκατ. ευρώ (0,49 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΡΟΔΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 46 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,7% των πωλήσεων και το 0,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της είναι αυτές του 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους είναι αυτά του 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 6,4%.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τις χρήσεις 2015 και 2014 , βάσει των νέων ελληνικών λογιστικών προτύπων, δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, για τον λόγο ότι εκκρεμεί η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της και του σχετικού προσαρτήματος. Στη χρήση 2013 ήταν ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων.

Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας, η οποία έχει πρόεδρο τον Ηρ. Σαατσόγλου και διευθύνοντα σύμβουλο τον Γαβρ. Σαατσόγλου της οικογένειας που την ίδρυσε και την ελέγχει.

Η ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της είχε θέμα, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, ενδεχομένως για την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της.

Περί το 60% της παραγωγής της επιχείρησης διατίθεται σε αγορές του εξωτερικού. Παραδοσιακές αγορές διάθεσης των τροχών και συναφών προϊόντων της της είναι οι χώρες Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Νέα Ζηλανδία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία και Ρουμανία.

Η εταιρεία αποτελεί μετεξέλιξη οικογενειακής επιχείρησης που είχε κάνει τα πρώτα της βήματα το 1948, στη Θεσσαλονίκη, με αντικείμενο τις τροχήλατες κατασκευές και την εμπορία τροχών για αγροτικές κυρίως εφαρμογές. Η εταιρεία εκείνη το 1963 ασχολήθηκε με ρόδες και τροχούς για βιομηχανικές εφαρμογές. Η σύγχρονη βιομηχανική μονάδα στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου κατασκευάστηκε το 2002.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 6 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS