inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτιωμένα αποτελέσματα αναμένει, για το 2016, η βιομηχανία ζωοτροφών ΒιοζωκάτΕλαφρώς υψηλότερες πωλήσεις, οι οποίες όμως απέδωσαν διπλάσια κέρδη από τα αντίστοιχα του 2014, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία ζωοτροφών Βιοζωκάτ, η οποία ιδρύθηκε πριν από πενήντα χρόνια και εδρεύει στον νομό Πιερίας, όπου διαθέτει το μεγαλύτερο από τα δυο εργοστάσιά της.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 η Βιομηχανία Ζωοτροφών Κατερίνης (Βιοζωκάτ) πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 13,6 εκατ. ευρώ (+0,9% ή +0,1 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη σχεδόν 3,4 εκατ. ευρώ (+4,3% ή +0,1 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,8 εκατ. ευρώ (+53% ή +0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,6 εκατ. ευρώ (+67% ή +0,6 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 1,245 εκατ. (+110,3% ή +0,65 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,2% των πωλήσεων.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,4 εκατ. ευρώ το 2014), ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 29,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα (στο 25%, από 24,2% το 2014), γεγονός που συνέβαλε στην καταγραφή βελτιωμένης κερδοφορίας, όσο και η εισροή αυξημένων λοιπών εσόδων-κερδών εκμετάλλευσης. Καθοριστικά συνέβαλε η μείωση των δαπανών διάθεσης των προϊόντων (1,5 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 2 εκατ. ευρώ) κατά 23,2%. Οι λειτουργικές δαπάνες της χρήσης (3,95 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 7,2%. Επίσης, σημειώθηκαν έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες της τάξεως του 0,4 εκατ. ευρώ.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,23 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,34 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ το 2014).

Το 74,3% των πωλήσεών της, δηλαδή 10,1 εκατ. ευρώ, προήλθε από τη διάθεση προϊόντων. Τα υπόλοιπα έσοδα (3,5 εκατ. ευρώ ή 25,7%) προήλθαν από τη διάθεση εμπορευμάτων και την παροχή υπηρεσιών.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανά εργαζόμενο, ανήλθαν σε 25.390 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανά εργαζόμενο ήταν 17.290 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά τους φόρους, ήταν 12.625 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν 3,5 εκατ. ευρώ (2,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 33,1% (24,5%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 10,6 εκατ. ευρώ (επίσης 10,6 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία οι τραπεζικές υποχρεώσεις ήταν κατά 31,1% μακροπρόθεσμες και συνολικού ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3%. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 11,7%, σε σχεδόν 7,1 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,4 εκατ. περίπου ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (5,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,665 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Ωστόσο, οι προβλέψεις της για απομείωση επισφαλών και επίδικων απαιτήσεων υπολείπονταν των κανονικών κατά 0,7 εκατ. ευρώ. Επίσης, στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν απαίτηση από πωλήσεις στη Λιβύη τα έτη 1991-1992, ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, τις οποίες οι αρχές της χώρας έχουν, όπως λέγεται, αναγνωρίσει.

Επί των ακινήτων της εταιρείας η Εθνική Τράπεζα έχει εγγράψει προσημείωση ποσού 1 εκατ. ευρώ. Ακόμη, η Alpha Bank έχει αποκτήσει δικαίωμα προσημείωσης ποσού 0,8 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 127,25 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 6,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,2% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,955 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,5% των πωλήσεων. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 1 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 0,8% των πωλήσεων και το 4,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Αν ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο κατά τις τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Τα υψηλότερα κέρδη της είναι αυτά της χρήσης 2015.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,6 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το 2010. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2009, 2012 και 2013.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,58 εκατ. ευρώ, έναντι 2,60 εκα.τ ευρώ στις 31.12.2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17,3%, έναντι 11,3% το 2014.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 72 εργαζόμενους, έναντι 65 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,85 εκατ. ευρώ, έναντι 1,54 εκατ. ευρώ το 2014. Το κόστος αμοιβών της διοίκησης ήταν 0,13 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2014).

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Α. Τριανταφύλλου, διαθέτει βιομηχανικές μονάδες στους νομούς Πιερίας και Σερρών. Ιδρύθηκε το 1966 με άλλη εταιρική μορφή και μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1968.

Το 2010 υλοποίησε επένδυση εκσυγχρονισμού, με δαπάνη 1,5 εκατ. ευρώ, χάρη στην οποία εφοδιάστηκε με νέον οριζόντιο αναμίκτη και συγκρότημα παλετοποίησης και εγκατέστησε αυτόματο σύστημα ζύγισης-δοσομέτρησης πρόσθετων υλών. Η ημερήσια παραγωγική της δυναμικότητα πλησιάζει τους 500 τόνους, ενώ η αποθηκευτική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 80.000 τόνους.

Πραγματοποιεί εξαγωγές στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Απέκτησε το εργοστάσιο των Σερρών το 2011. Συνεργάζεται στον εμπορικό τομέα με την εταιρεία Josera Hellas. Εκτός από ζωοτροφές, διαθέτει και τροφές για ζώα συντροφιάς, καθώς και άλλα προϊόντα του γερμανικού ομίλου Josera, που κυριαρχεί στη γερμανική αγορά ισορροπιστών τροφής για μηρυκαστικά και χοίρους.

Θεωρεί ικανοποιητική την πορεία της το 2015 και αναμένει ότι το 2016, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, θα επιτύχει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Στα μέσα του 2016 βρισκόταν σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2007-2010 της επιχείρησης.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 6 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS