inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ, το 2015, δημοσιοποίησε η Φαμάρ του ομίλου ΜαρινόπουλουΕσοδα 124,6 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 9,5 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 5,7 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Φαμάρ της οικογένειας Μαρινόπουλου, μεγαλύτερη ελληνική φαρμακοβιομηχανία με κριτήριο τον όγκο παραγωγής.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που έγιναν γνωστές χτες, η επιχείρηση το 2015 παρουσίασε μικρή κάμψη των εσόδων (-0,9%) και των μεικτών κερδών της (-1,6%), σε σύγκριση με το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων (9,5 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 3,7% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 25,6%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους (5,7 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 20,2% λόγω υψηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 15,3%. Ως ποσοστό των εσόδων τα κέρδη προ φόρων συμπιέστηκαν σε 7,6% (από 7,9%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 4,6% (από 5,7%).

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Σ. Ι. Μαρινόπουλο και αντιπρόεδρο τον Π. Δ. Μαρινόπουλο, την τριετία 2013-2015 εχε διανείμει στους μετόχους της μερίσματα συνολικού ύψους 16,8 εκατ. ευρώ.

Παράγει και διακινεί φάρμακα και καλλυντικά για λογαριασμό τρίτων εταιρειών, οι οποίες τα διαθέτουν στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά. Ο κύκλος εργασιών της αντιστοιχεί σε αμοιβές που καταβάλλουν τρίτες, πολυεθνικές κυρίως εταιρείες για την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων, εκ μέρους της ΦΑΜΑΡ, για λογαριασμό τους.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ενοποιούνται σε αυτές της εδρεύουσας στο Λουξεμβούργο εταιρείας Famar, η οποία κατέχει το σύνολο των μετοχών της από κοινού με την επίσης λουξεμβουργιανή θυγατρική της Famar Holding και ελέγχει συνολικά 11 εργοστάσια φαρμάκων και καλλυντικών σε ευρωπαϊκές χώρες, με 2.900 εργαζόμενους και ετήσιο όγκο παραγωγής της τάξεως των 700 εκατ. συσκευασιών φαρμάκων και καλλυντικών. Με τη σειρά τους, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Famar του Λουξεμβούργου ενοποιούνται σε αυτές της κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου Marinopoulos Holding Cyprus.

Τα συνολικά έσοδα της ελληνικής εταιρείας ΦΑΜΑΡ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 1,21 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 71,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,9% των εσόδων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 50,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,2% των εσόδων και το 14,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 31,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,6% των εσόδων και το 8,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Τα έσοδά της το 2005 ήταν της τάξεως των 66,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα μεγαλύτερα ετήσια έσοδά της, ύψους 131,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2013. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 7,2 εκατ. περίπου ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2014.

Η επιχείρηση τον Δεκέμβριο του 2013 είχε διαθέσει 10 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 48% των μετοχών της εταιρείας Foranti στις ΗΠΑ. Επίσης, την ίδια χρονιά ίδρυσε στην Ελλάδα μεταφορική εταιρεία με την επωνυμία F.T.L.S.

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,8 εκατ. ευρώ (2,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (45,25 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 6,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2016 υποχρεώσεις της (38,3 εκατ. ευρώ). Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνονται κρατικές και λοιπές επιχορηγήσεις ύψους 7,7 εκατ. ευρώ.

Επίσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 37,1 εκατ. ευρώ (37,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιστοιχούσαν στο 28,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 129,6 εκατ. ευρώ (-3,5% σε σχέση με το 2014).

Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της δεν αναφέρονται στα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) για τη χρήση 2015. Τα κέρδη αυτά τη χρήση 2014, σύμφωνα με τις περυσινές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, ήταν ύψους 18,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,5% των εσόδων και το 13,6% του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης. Η γνωστοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και του σχετικού προσαρτήματος εκκρεμεί. Για τον ίδιο λόγο δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού και τη μερισματική πολιτική της εταιρείας. Στις 31.12.2014 η επιχείρηση απασχολούσε 1.174 εργαζόμενους.

Τα έσοδα της διεθνούς εταιρείας Famar το 2015 ήταν της τάξεως των 445 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2016 η εταιρεία αυτή κατέληξε σε συμφωνία αγοράς εργοστασίου φαρμάκων στην Ισπανία, από την ελβετική φαρμακοβιομηχανία Roche, αποκτώντας, συγχρόνως, δικαιώματα εμπορικής επέκτασης στις ΗΠΑ. Λίγο νωρίτερα, εξάλλου, είχε ανακοινώσει παραγωγική επέκταση στον Καναδά, μέσω εργοστασίου που παρήγαγε φάρμακα της ελβετικής Bayer. Η Famar συγκαταλέγεται στις πέντε μεγαλύτερες, διεθνώς, εταιρείες παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής φαρμάκων και καλλυντικών για λογαριασμό τρίτων.

Τα έσοδα της ελληνικής Φαμάρ το 2015 ήταν ίσα προς το 28% των συνολικών αντίστοιχων εσόδων του διεθνούς ομίλου Famar της οικογένειας Μαρινόπουλου.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 6 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS