inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αισιόδοξη, λόγω EBITDA 4,4 εκατ. ευρώ το 2015, η Αθηναϊκή ΣτρωματοποιίαΑύξηση πωλήσεων για δεύτερο συνεχόμενο έτος, μείωση του δανεισμού, ενίσχυση της ρευστότητας και ισχυροποίηση της κερδοφορίας της κατέγραψε το 2015 η Αθηναϊκή Στρωματοποιία, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία στρωμάτων.

Η επιχείρηση το 2010 ολοκλήρωσε την κατασκευή υπερσύγχρονου εργοστασίου στο Μαρκόπουλο Αττικής, στο πλαίσιο εξελισσόμενου επενδυτικού προγράμματος της τάξεως των 35 εκατ. ευρώ.

Ιδρύθηκε το 1967 και είναι ευρέως γνωστή με το εμπορικό σήμα «Media Strom». Εκτός από τα στρώματα που παράγει, διαθέτει μαξιλάρια ύπνου, παπλώματα, ανωστρώματα, βάσεις-υποστρώματα, καθώς και ξύλινες και μεταλλικές κρεβατοκάμαρες και άλλα έπιπλα εισαγωγής. Αναπτύσσεται στην αγορά και μέσω δικτύου καταστημάτων franchise. Το εμπορικό της δίκτυο περιλαμβάνει 52 καταστήματα «Media Strom» και 57 «Media Strom Shop in Shop»

Το 1976 παρουσίασε στην ελληνική αγορά το πρώτο ορθοπεδικό στρώμα, κάνοντας το σήμα «Media Strom» συνώνυμο ενός καλού-ορθοπεδικού στρώματος. Το 1980 άρχισε να διαθέτει «ντυμένα κρεβάτια-υποστρώματα» αμερικανικού τύπου. Το 1986 λανσάρισε στην εγχώρια αγορά τα πρώτα στρώματα από το αφρώδες υλικό latex. To 2005 ξεκίνησε την επένδυση κατασκευής νέου εργοστασίου και δημιούργησε δικό της τμήμα έρευνας και ανάπτυξης (R&D). Το 2008 προχώρησε σε ριζική αλλαγή της εικόνας των καταστημάτων της. Το 2009 ανασχεδίασε όλη τη σειρά των στρωμάτων της. Το 2015 ολοκλήρωσε την εγκατάσταση νέου, σύγχρονου μηχανογραφικού συστήματος.

Το εργοστάσιό της στο Μαρκόπουλο Αττικής καταλαμβάνει επιφάνεια 17.000 τ.μ., σε ιδιόκτητο οικόπεδο έκτασης 43.000 τ.μ.

Ολοκληρώνοντας την 31η οικονομική χρήση της, το 2015 κατέγραψε πωλήσεις ύψους 21,6 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2014 κατά 11,4%. Το 95,5% των εσόδων της, δηλαδή 20,6 εκατ. ευρώ, προήλθε από την πώληση ιδιοπαραγόμενων προϊόντων.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, που έγιναν γνωστές προ ημερών, η εταιρεία, αν και συμπίεσε κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες τον συντελεστή μεικτού κέρδους της (49,3%, από 50,6% το 2014), κατέγραψε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 4,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 20,3% των πωλήσεων και το 9,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης (20,2% και 10,6%, αντιστοίχως, το 2014), αυξημένα κατά 11,8%.

Τα κέρδη της προ φόρων (1,575 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 101,7% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 14,4%, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους (1 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 239% και αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 9,3%. Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 7,3% (από 4%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 4,7% (από 1,5%)

Τα τελικά αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν, με αποσβέσεις 1,4 εκατ. ευρώ (1,3 εκατ. ευρώ το 2014), χρεωστικούς τόκους 1,4 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ το 2014) και προβλέψεις απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 11,4 εκατ. ευρώ (10,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 23,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (21,3%), ύψους 48,1 εκατ. ευρώ (49 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 2,6 εκατ. ευρώ (1,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Ωστόσο, το κυκλοφορούν ενεργητικό της (7,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 9,4 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2016 υποχρεώσεις της (16,8 εκατ. ευρώ).

Για την αντιμετώπιση του αρνητικού κεφαλαίου κίνησης η εταιρεία δηλώνει ότι έχει επεξεργαστεί τη λήψη κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής θέσης της και την ομαλή συνέχιση των εργασιών της. Στη διάρκεια του 2015 εξόφλησε υποχρέωσή της προς Τράπεζες, της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ ενίσχυσε τη ρευστότητά της κατά 0,6 εκατ. ευρώ. Στις 31.12.2015 οι τραπεζικές οφειλές της ήταν ύψους 13,3 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί κατά 10,8%, αλλά ήταν σε ποσοστό 65,7% βαρχυπρόθεσμες. Επί των παγίων της υπήρχαν εμπράγματα βάρη 23,15 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων.

Η επιχείρηση αισιοδοξεί ότι «μέσω της αύξησης των πωλήσεων και του εξορθολογισμού και του καλύτερου ελέγχου των εξόδων δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα στην εξόφληση των υποχρεώσεών της».

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 314,9 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 54,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 17,2% των πωλήσεων και το 10,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 19,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,1% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Επίσης, τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ύψους 10,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων και το 7,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 25,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 37,9 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2010. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2008.

Τα μερίσματα που διέθεσε στους μετόχους της μεταξύ των ετών 2005-2010 ανέρχονται σε 11,5 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Ιω. Γ. Νιάρχο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Γ. Νιάρχο, έκαστος των οποίων κατέχει το 50% των μετοχών της, φιλοδοξεί να αναπτυχθεί εμπορικά στο εξωτερικό και να καταστεί διεθνώς ποιοτική αναγνωρίσιμη εταιρεία στρωμάτων.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 193 εργαζόμενους, έναντι 180 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,29 εκατ. ευρώ, έναντι 4,16 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, ανά εργαζόμενο, ήταν της τάξεως των 8.160 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους περί τις 5.270 ευρώ ανά εργαζόμενο. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανά εργαζόμενο, ήταν της τάξεως των 22.730 ευρώ.

Για επενδύσεις δαπάνησε το 2015 περί το 0,6 εκατ. ευρώ. Πολυετές επενδυτικό της πρόγραμμα συνολικού ύψους 34,9 εκατ. ευρώ βρίσκεται σε εξέλιξη. Εχουν ολοκληρωθούν επενδυτικές κινήσεις ύψους 21 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15,5 εκατ. ευρώ ήταν επιχορηγούμενες επενδύσεις βάσει αναπτυξιακών νόμων. Σχετική επιχορήγηση 5,2 εκατ. ευρώ είχε εισπραχθεί από την επιχείρηση ως το 2014. Η υλοποίηση πρόσθετων επενδύσεων για ειδικές εγκαταστάσεις και ρομποτική αποθήκη εξετάζεται σε συνάρτηση με τον νέο αναπτυξιακό νόμο και τη γενικότερη πορεία της εταιρείας.

Για να βελτιώσει τη ρευστότητά της, στη διάρκεια του 2014 η επιχείρηση είχε συνάψει συμφωνία πώλησης και επαναμίσθωσης ακινήτων της.

Κατά το τρέχον έτος επεκτείνει το εμπορικό της δίκτυο σε περιοχές της χώρας όπου τα προϊόντα της εμφανίζουν χαμηλό βαθμό διείσδυσης. Επίσης, λανσάρει νέα προϊόντα. Είναι «συγκρατημένα αισιόδοξη» για τις τελικές ετήσιες επιδόσεις της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 7 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS