inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 28% τις πωλήσεις της, το 2015, η Μεταλλοπλαστική ΑγρινίουΣημαντική αύξηση πωλήσεων και θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, έναντι ζημιών το 2014, χάρη σε ενδυνάμωση της λειτουργικής κερδοφορίας της, παρουσίασε το 2015 η βιομηχανία ειδών συσκευασίας Μεταλλοπλαστική Αγρινίου, ισχυροποιώντας συγχρόνως την κεφαλαιακή της θέση.

Η επιχείρηση εδρεύει στο Αγρίνιο, όπου βρίσκεται και η βιομηχανική μονάδα της. Ιδρύθηκε το 1976 από εννέα επιχειρηματίες της περιοχής που ανέπτυσσαν δραστηριότητες στη διακίνηση και την εμπορία τοπικών αγροτικών προϊόντων. Μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1995.

Αποτέλεσε, επί σειράν ετών, τον μεγαλύτερη εταιρεία με κύριο αντικείμενο την παραγωγή πλαστικών βαρελιών ανοικτού και κλειστού τύπου, δοχείων, μπιτονιών και δεξαμενών για τη συσκευασία και αποθήκευση αγροτικών και άλλων προϊόντων, στερεών (λαχανικά, φρούτα, ελιές κ.ά.), καθώς και υγρών (λάδι, κρασί, χημικά και ορυκτέλαια κ.ά.). Επεκτάθηκε, σταδιακά, στην παραγωγή κωνικών μεταλλικών βαρελιών για τη μεταφορά κυρίως αγροτικών προϊόντων προσυσκευασμένων σε πλαστική ασηπτική συσκευασία. Συγχρόνως, εισήγαγε από τη Γαλλία και διέθετε φιλμ επικάλυψης θερμοκηπίων.

Η εταιρεία κατέγραψε το 2015, ολοκληρώνοντας την 21η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα εταιρική μορφή, πωλήσεις 5,6 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν ετήσια αύξησή τους 27,8%. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν ουσιωδώς, ενδεχομένως, αποφάσεις που έλαβε το 2015 και ολοκληρώθηκαν τυπικά στη διάρκεια του ίδιου έτους ή και τον Σεπτέμβριο του 2016, σχετικά με την απορρόφηση τρίτων επιχειρήσεων. Το 98,8% των πωλήσεων προήλθε από τη διάθεση προϊόντων.

Η Μεταλλοπλαστική Αγρινίου ενσωμάτωσε στο δυναμικό της την ετερόρρυθμη εταιρεία Πριόβολος & Σία και τις ανώνυμες εταιρείες Food Company, Agrofert και Λαμπόρο που επίσης δραστηριοποιούνται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας, αυξάνοντας σταδιακά το μετοχικό της κεφάλαιο, λόγω της απορρόφησης αυτών των εταιρειών, στο επίπεδο των 6,1 εκατ. ευρώ, από 4,3 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2014.

Επεκτάθηκε έτσι, άμεσα, σε άλλους τομείς, αφού η πρώτη των τεσσάρων εταιρειών έχει αντικείμενο την παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα, η δεύτερη το χονδρικό εμπόριο ελαίων, η τρίτη την καλλιέργεια λαχανικών, κηπευτικών ποικιλιών και προϊόντων φυτωρίου και η τέταρτη την καλλιέργεια πιπεριού υπαίθρου.

Τα μεικτά κέρδη της Μεταλλοπλαστικής το 2015 (1,075 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 65,6%, καθώς ο συντελεστής μεικτού κέρδους της ισχυροποιήθηκε κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (19%, από 14,7% το 2014). Επίσης, τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 0,36 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν κατά 37,5% και ήταν ίσα προς το 6,4% των πωλήσεων (5,9% το 2014).

Τα τελικά αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη 9.000 ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους (κέρδη 4.000 ευρώ) επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,15 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,25 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2014). Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από κέρδη 40.000 ευρώ προερχόμενα από την αποτίμηση σε τρέχουσες αξίες επενδύσεων σε μετοχές της Εθνικής Τράπεζας.

Τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή -για πρώτη φορά- των διεθνών λογιστικών προτύπων, με αναδρομική εφαρμογή για τη χρήση 2014.

Η επιχείρηση, που διευθύνεται από τον Λάμπρο Κ. Παπακωνσταντίνου, έχει εγγράψει στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συμμετοχές αξίας 1,05 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν, προφανώς, τις πλήρως ελεγχόμενες εταιρείες Eco Sense και Eco Sol του ενεργειακού τομέα και την εταιρεία συμβούλων Σύμβουλοι Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδος, καθώς και μερίδια 50% στην Αιτωλική Ενεργειακή και 24% στην Aug-Solar Φωτοβολταϊκή Ενέργεια.

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 6 εκατ. ευρώ (5,8 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα), αποτελώντας το 42,7% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (42,6%), ύψους 14 εκατ. ευρώ (13,5 εκατ. ευρώ).

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (σχεδόν 5,4 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 1,6 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (7 εκατ. ευρώ). Οι πάσης φύσεως συνολικές υποχρεώσεις της ανέρχονταν σε 8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 3,1%. Συγχρόνως, τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 0,3 εκατ. ευρώ (0,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις σε καθυστέρηση, για τις οποίες είχε διενεργηθεί απομείωση που υπολείπονταν της κανονικής κατά 1,1 εκατ. ευρώ. Οι τραπεζικές οφειλές της στις τράπεζες Εθνική, Πειραιώς και Alpha ήταν βραχυπρόθεσμες στο σύνολό τους και ανήλθαν σε 3,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,7%.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 7,5 εκατ. ευρώ, από 7,35 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 57,4 εκατ. ευρώ. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμά της προ φόρων ήταν ζημιές 3,7 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές 4 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 6,9% των πωλήσεων και το 4,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Με κριτήριο το αποτέλεσμα μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιογόνος σε έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις και κερδοφόρος τις υπόλοιπες πέντε. Οι μεγαλύτερες ζημιές, ύψους 1,4 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2012 και οφείλονταν σε ανόργανες δαπάνες 1,75 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, η επιχείρηση είχε συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,3% των πωλήσεων και το 2,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου.

Οι συνολικές αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες, που επιβάρυναν τα τελικά αποτελέσματα της εξεταζόμενης περιόδου, ήταν της τάξεως των 4,4 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 4,9 εκατ. ευρώ και κινήθηκαν ανοδικά τα επόμενα έτη, με εξαίρεση τις χρονιές 2007, 2011 και 2014. Οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 5,8 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2010.

Το 2011 η επιχείρηση είχε υπογράψει με «ένωση προσώπων» των εργαζομένων της επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία μείωνε τους βασικούς μισθούς τους στα κατώτατα επίπεδα της ισχύουσας τότε εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, εν ονόματι της «δυσμενούς οικονομικής κατάστασης» της εταιρείας.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS