inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 17,2 εκατ. ευρώ λόγω αναδιοργάνωσης, το 2015, για τη βιομηχανία ανακύκλωσης ΝεονάκηςΣε νέους τομείς επεκτείνει τις δραστηριότητές της η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία ανακύκλωσης μετάλλων και παραγωγής κραμάτων αλουμινίου και άλλων μετάλλων Α. Νεονάκης, η οποία το 2015 κατέγραψε ζημιές ύψους 17,2 εκατ. ευρώ, που οφείλονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους σε εφάπαξ επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με δαπάνες αναδιοργάνωσης.

Η επιχείρηση, που ιδρύθηκε από τον Αρχιμήδη Νεονάκη με άλλη νομική μορφή και δραστηριοποιείται στον τομέα της ανακύκλωσης μετάλλων από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, επεκτείνεται στη διαχείριση επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων και την εκμετάλλευση ορείχαλκου σε ευρεία κλίμακα. Εξάγει, συνήθως, περί το 80% των μεταλλικών υλών που επεξεργάζεται. Οι βιομηχανικές μονάδες της βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας και είναι σε θέση, εκτός των άλλων, να παράγουν χελώνες ειδικών κραμάτων αλουμινίου και άλλα κράματα μετάλλων.

Κατά το 2015 η εταιρεία επλήγη καίρια από την ελάττωση της εγχώριας πρώτης ύλης από αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και ανακαίνιση κτιριακών υποδομών βιομηχανιών. Συγχρόνως, επλήγη από την υποτονική δραστηριότητα της απόσυρσης-αξιοποίησης αυτοκινήτων. Οι συνολικές πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 46,6%. Επίσης, ο χαμηλός όγκος παραγωγής αύξησε σημαντικά το κόστος και οδήγησε σε μεικτές ζημιές ίσες προς το 9% των πωλήσεων. Η χρηματοοικονομική θέση της επιδεινώθηκε δραματικά.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η Α. ΝΕΟΝΑΚΗΣ το 2015, ολοκληρώνοντας την 27η οικονομική χρήση με την παρούσα νομική μορφή της, πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 24,4 εκατ. ευρώ (-46,6% ή -21,3 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτές ζημιές 2,2 εκατ. ευρώ (μεικτά κέρδη 4 εκατ. ευρώ το 2014).

- Ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 14,7 εκατ. ευρώ (κέρδη 1,2 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με δαπάνες αναδιοργάνωσης 10,5 εκατ. ευρώ.

- Ζημιές προ φόρων σχεδόν 17,2 εκατ. ευρώ (ζημιές σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ το 2014), ίσες προς το -70,3% των πωλήσεων.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης σχεδόν 17,2 εκατ. ευρώ (ζημιές 1,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Οι εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες απέδωσαν το 84% των πωλήσεων. Η καταγραφή αρνητικών μεικτών αποτελεσμάτων αποδίδεται σε κοστολογική αναδιοργάνωση και μεταβολή του προϊοντικού μείγματος των πωλήσεων. Εκτός από την εφάπαξ κοστολογική δαπάνη των 10,5 εκατ. ευρώ που προαναφέρθηκε, τα τελικά αποτελέσματα της επιχείρησης επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και απομειώσεις 1,11 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 1,72 εκατ. ευρώ (2,18 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, βάσει του νόμου 4308/2014. Λόγω της εφαρμογής των τροποποιημένων προτύπων εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Εξαιτίας της ενσωμάτωσης των ζημιών της χρήσης, στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας κατέστησαν αρνητικά (-14,9 εκατ. ευρώ), με συνέπεια να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 48 του ν. 2190/1920. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, ήταν ύψους 34,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση (0,8%)

Το κυκλοφορούν ενεργητικό της (12,2 εκατ. ευρώ), αν και περιελάμβανε και επισφαλείς απαιτήσεις 2,9 εκατ. ευρώ για τις οποίες δεν είχε διενεργηθεί πρόβλεψη απομείωσης, ήταν κατά 19 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις βραχυπρόθεσμες, απαιτητές εντός του 2016 υποχρεώσεις της (σχεδόν 31,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα δεν ξεπερνούσαν το 0,15 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι τραπεζικές οφειλές της ανέρχονταν σε 24,9 εκατ. ευρώ και είχαν μειωθεί κατά 7,5%, ενώ ήταν σε ποσοστό 85,7% βραχυπρόθεσμες. Σε ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις ποσού 6,05 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank και 1,5 εκατ. ευρώ υπέρ της Alpha Bank. Οι μέτοχοί της διαβεβαιώνουν για την κεφαλαιουχική στήριξη της επιχείρησης. Στη διάρκεια του 2015 προχώρησαν σε κατάθεση-εισφορά 0,75 εκατ. ευρώ, προφανώς ενόψει αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Η εταιρεία διαπραγματεύεται με τους πιστωτές της την αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Εκτιμά ότι κατά το 2015 οι βιομηχανικές μονάδες της ελαχιστοποίησαν το κόστος παραγωγής «με ορθολογικότερη συμμετοχή των συντελεστών κόστους και, κυρίως, της εργασίας» για τη μεταφορά των πρώτων υλών στους φούρνους τήξεως. Επίσης, ότι οι νέες δραστηριότητές της θα αποδειχθούν υψηλής κερδοφορίας. Εντείνει την αναδιοργάνωσή της σε όλα τα επίπεδα, με στόχο τη «σταδιακή μείωση των λειτουργικών εξόδων της και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ταμειακών ροών».

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Α. ΝΕΟΝΑΚΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 625,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,7% των πωλήσεων και το 4,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Οι υψηλές ζημιές της χρήσης 2015 επιβάρυναν δραματικά τους δείκτες της αποδοτικότητάς της.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, με συνολικά κέρδη 3,7 εκατ. ευρώ, ενώ το άθροισμα των ζημιών των υπόλοιπων τεσσάρων χρήσεων ανέρχεται σε 24,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 17,2 εκατ. ευρώ αφορούν τη χρήση 2015.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 39,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οι μεγαλύτερες πωλήσεις της, ύψους 85,5 εκατ. ευρώ, καταγράφηκαν το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1 εκατ. ευρώ, είχαν καταγραφεί το 2010. v Η επιχείρηση -που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής και διευθύνεται από τη Σοφία Νεονάκη- έχει στο ενεργητικό της εμπορικές συνεργασίες για την ανακύκλωση μη επικίνδυνων σιδηρούχων μετάλλων και μη σιδηρούχων μετάλλων με τη ΔΕΗ. την Τράπεζα της Ελλάδος, την ΕΑΒ και πολλές άλλες βιομηχανίες.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 63 εργαζόμενους, έναντι 77 το 2014. Διέθεσε για αμοιβές και συναφείς παροχές στο διοικητικό-διευθυντικό και εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,60 εκατ. ευρώ, έναντι 2,06 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,32 εκατ. ευρώ, έναντι 0,26 εκατ. ευρώ το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 10 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS