inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 19% τις πωλήσεις της, το 2015, η τυροκομική βιομηχανία ΧελμόςΑύξηση πωλήσεων που πλησίασε το 20%, καθώς επίσης κέρδη μετά τους φόρους ίσα προς το 5,7% των εσόδων και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης, κατέγραψε το 2015 η αχαϊκή τυροκομική βιομηχανία Καλάβρυτα Χελμός.

Η επιχείρηση έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην παραγωγή και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων. Παράγει φέτα ΠΟΠ, ελαφρύ αιγοπρόβειο τυρί, στραγγιστό γιαούρτι και έδεσμα γιαουρτιού, κρέμα και βούτυρο γάλακτος, ρυζόγαλο, σκληρά και ημίσκληρα τυριά, μυζήθρα, λευκό τυρί και χαλούμι.

Εδρεύει στο Σανταμέρι του νομού Αχαΐας και προμηθεύεται γάλα από κτηνοτρόφους που έχουν τις μονάδες τους στα βοσκοτόπια της ορεινής Αχαΐας και Ηλείας.

Οφείλει περί το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών της σε εξαγωγές που πραγματοποιεί στην Αυστρία, τη Γερμανία, τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Σουηδία και τη Νορβηγία. Παράγει προϊόντα με το σήμα της και άλλα για λογαριασμό ισχυρών λιανεμπορικών αλυσίδων με δικά τους σήματα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 η αχαϊκή βιομηχανία πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 10 εκατ. ευρώ (+19,4% ή +1,6 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη σχεδόν 2 εκατ. ευρώ (+33,6% ή +0,5 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) άνω του 1,1 εκατ. ευρώ (+7,1% ή σχεδόν +0,1 εκατ. ευρώ), καθώς οι δαπάνες διοίκησής της αυξήθηκαν κατά 83,4% και οι δαπάνες διάθεσης των προϊόντων αυξήθηκαν κατά 29,2%.

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (+20,2% ή +0,15 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 0,85 εκατ. ευρώ (+21,9% ή +0,15 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 8,5% των πωλήσεων.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη σχεδόν 0,6 εκατ. ευρώ (+11,3% ή σχεδόν +0,06 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και το 11,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης (6,1% και 11,6%, αντιστοίχως, το 2014).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά 2,2 εκατοστιαίες μονάδες (στο 19,9%, από 17,7% το 2014), γεγονός που επέδρασε καθοριστικά στην αύξηση των κερδών προ φόρων και μετά φόρων.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,25 εκατ. ευρώ (0,3 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες περίπου 0,05 εκατ. ευρώ (επίσης 0,05 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που συνεχίζει να επιτυγχάνει υψηλή αποδοτικότητα, ανέρχονταν σε 5,3 εκατ. ευρώ (σχεδόν 4,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 78,3% (72,9%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 6,7 εκατ. ευρώ (6,4 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία ο τραπεζικός δανεισμός της, ενώ ήταν σχεδόν 1,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, περιορίστηκε σε 0,775 εκατ. ευρώ (-39,3%) και ήταν κατά 67,7% μακροπρόθεσμος. Οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν κατά 16,6% σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 5,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,3 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,585 εκατ. ευρώ (1,05 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). v Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ΧΕΛΜΟΣ -που φέρει τον διακριτικό τίτλο Αχαϊκή Τυροκομία- τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 63,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 7,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,1% των πωλήσεων και το 13,4% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ ίσα προς το 5,7% των πωλήσεων και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη 2,5 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 4% των πωλήσεων και το 7,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,3 εκατ. ευρώ. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 10 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανέρχεται σε 20,6%. Μείωση πωλήσεων είχε παρουσιάσει μόνο κατά το 2007.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17%, από 16,5% το 2014.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανά εργαζόμενο, ανήλθαν σε 45.640 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ανά εργαζόμενο ήταν 34.040 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά τους φόρους, ήταν 22.520 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 25 εργαζόμενους, έναντι 17 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,325 εκατ. ευρώ, έναντι 0,21 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές σε μέλη της διοίκησής της διέθεσε 72.000 ευρώ (18.000 ευρώ το 2014). Στους μετόχους της χορήγησε μέρισμα 100.000 ευρώ από τα κέρδη του 2014 και θα διαθέσει 150.000 ευρώ ως μέρισμα από τα κέρδη του 2015.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο τον Αλ. Καρκουλιά και διευθύνοντα σύμβουλο τον Σπ.- Φ. Καρακίτσο, στοχεύει στην ενδυνάμωση της θέσης της στην ελληνική αγορά, την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας της για την παραγωγή και εμπορία ακόμη περισσότερων προϊόντων υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση των πωλήσεών της σε αγορές του εξωτερικού. Εγκαινίασε την παραγωγή τυροκομικών προϊόντων της, με άλλη εταιρική μορφή, το 1979. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1995.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS