inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 2,7 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημιές της εκδοτικής εταιρείας Χρυσή Ευκαιρία το 2015Μειωμένες πωλήσεις, αλλά και μειωμένες ζημιές, κατέγραψε το 2015 η εκδοτική εταιρεία Χρυσή Ευκαιρία, που ελέγχεται από funds συνδεδεμένα με την επενδυτική εταιρεία Global Finance.

Η επιχείρηση εκδίδει σε έντυπη και ψηφιακή μορφή την ομώνυμη εφημερίδα αγγελιών που αριθμεί 23 χρόνια κυκλοφορίας. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται στον χώρο των τυπογραφικών και βιβλιοδετικών εργασιών, τη διαμεσολάβηση και αγοραπωλησίες προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων μέσω του διαδικτύου, καθώς και τη μεταπώληση προϊόντων τρίτων μέσω του διαδικτύου. Αποτελεί κορμό ομίλου. Στη διάρκεια του 2015 ενσωματώθηκε στη δομή του ομίλου η συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών του ομίλου XE Internet Services και Γκολντεντράβελλερ από τη συνδεδεμένη εταιρεία Golden Brands.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας, ιδιοκτήτριας της κορυφαίας ελληνικής εφημερίδας αγγελιών, μειώθηκαν το 2015 σε 5,85 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας ποσοστιαία πτώση 17,6%.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της βελτιώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα (18,8%, από 17,8%), ωστόσο η πρόοδος αυτή δεν ήταν ικανή να αποτρέψει τη συσσώρευση νέων ζημιών. Προέκυψαν κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μόλις 173 χιλ. ευρώ (92 χιλ. ευρώ το 2014) και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1 εκατ. ευρώ (1,2 εκατ. ευρώ το 2014).

Κατόπιν αυτών, η επιχείρηση κατέγραψε το 2015, 7η οικονομική χρήση της με την παρούσα νομική μορφή και ταυτότητά της, ζημιές προ φόρων 2 εκατ. ευρώ (-34,5% των εσόδων), μειωμένες κατά 46,7% (3,8 εκατ. ευρώ το 2014). Μετά την πρόβλεψη για φόρους οι ζημιές διαμορφώθηκαν σε 2,15 εκατ. ευρώ (-36,9% των εσόδων), μειωμένες κατά 27,5% (3 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με ενσωματωμένες στο κόστος αποσβέσεις 1,18 εκατ. ευρώ (1,33 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,72 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2014), καθώς και με πρόσθετες αποσβέσεις.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει υιοθετήσει από τη χρήση 2009, που αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο έτος της λειτουργίας της ως εκδοτικής εταιρείας.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της Χρυσής Ευκαιρίας ήταν αρνητικά (-4,5 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 45,5 εκατ. ευρώ. Επιπροσθέτως, η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,6 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 38 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (41,6 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 0,6 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι δανειακές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 2,7%, ανέρχονταν σε 39,55 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες.

Εκτός αυτών, σύμφωνα με την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή λογιστή, δεν είχαν διενεργηθεί απομειώσεις άυλου περιουσιακού στοιχείου και υπεραξίας συνολικού ποσού 16,7 εκατ. ευρώ. Το 91,7% του ενεργητικού της αντιπροσώπευαν άυλα περιουσιακά στοιχεία και η υπεραξία της επιχείρησης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί κατά την εξαγορά της εφημερίδας από την εκδοτική εταιρεία Χ. Κ. Τεγόπουλος στα τέλη του 2008.

Η εταιρεία εδρεύει επί της Λεωφόρου Αθηνών 31-33 και Σπ. Πάτση 12 στο κέντρο της Αθήνας. Μαζί με την εφημερίδα διανέμει ένθετα περιοδικά, όπως το «Easy Living» και οι «Χρυσές Συνταγές». Επίσης, το 2015 κυκλοφόρησε την ετήσια πολυτελή έκδοση «Living Luxuria» για την αγορά κατοικίας στην Ελλάδα, που απευθύνεται στη διεθνή αγορά. Εχει πρόεδρο τον Γ. Κούρτη, διευθύνοντα σύμβουλο τον Π. Κονταξάκη και περιλαμβάνει στη διοίκησή της μέλη της οικογένειας Τεγόπουλου, ως εκπροσώπους της μειοψηφίας των μετόχων της. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 134 εργαζόμενους, έναντι 145 το 2014 (208 το 2009). Στα μέσα του 2016 ζήτησε από το προσωπικό της να αποδεχθεί μείωση του ωραρίου εργασίας και των αποδοχών του.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ τη χρονική περίοδο 2009-2015, δηλαδή στο διάστημα των επτά ετών της λειτουργίας της, ανήλθαν σε 96,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις συνοδεύτηκαν από την καταγραφή ζημιών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 26 εκατ. ευρώ, ζημιών προ φόρων 53,5 εκατ. ευρώ και τελικών ζημιών 50,7 εκατ. ευρώ μετά την πρόβλεψη για φορολογικά έσοδα και έξοδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις έξι από τις επτά εξεταζόμενες χρήσεις, κυρίως λόγω του συνδυασμού των υψηλών αποσβέσεων και χρηματοοικονομικών δαπανών που επέβαλε η μορφή της εξαγοράς της εφημερίδας το 2008, με τη γενικότερη οικονομική κρίση που ξέσπασε και οδήγησε σε δραματική συρρίκνωση των εσόδων και δυσβάστακτες ζημιές. Οι πωλήσεις της το 2009 ήταν της τάξεως των 24,6 εκατ. ευρώ και συνοδεύτηκαν με καταγραφή κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,8 εκατ. ευρώ, θετικών τελικών αποτελεσμάτων προ φόρων (539 χιλ. ευρώ) και μετά την πρόβλεψη για φόρους (362 χιλ. ευρώ). Η χρήση 2011 είχε «κλείσει» με πωλήσεις 16,7 εκατ. ευρώ και ζημιές 36 εκατ. ευρώ, αν και είχαν καταγραφεί μεικτά κέρδη 8 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η εφημερίδα «Χρυσή Ευκαιρία» αποτελούσε μέρος της εταιρείας Χ. Κ. Τεγόπουλος που εξέδιδε την εφημερίδα «Ελευθεροτυπία». Μετασχηματίστηκε κατόπιν απόσχισης σε εταιρεία με την επωνυμία Χρυσή Ευκαιρία Εκδόσεις και μεταβιβάστηκε στην επενδυτική εταιρεία Thetis συμφερόντων του ομίλου Global Finance. Η Thetis την απορρόφησε και μετονομάστηκε σε Χρυσή Ευκαιρία, ενώ εξέδωσε ομολογιακό δάνειο επταετούς διάρκειας που καλύφθηκε από την Alpha Bank, ύψους 45 εκατ. ευρώ, με όρους που περιελάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη δέσμευση ταμειακών διαθεσίμων κατ' ελάχιστο 3,2 εκατ. ευρώ. Το ανεξόφλητο μέρος του δανείου αυτού έχει καταστεί στο σύνολό του βραχυπρόθεσμα απαιτητό.

Για τον λόγο ότι εκκρεμεί η δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και του σχετικού προσαρτήματος, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων της εταιρείας με τους πιστωτές της για την αναδιάρθρωση των δανείων της, ούτε για τις αμοιβές του προσωπικού της και των βασικών διοικητικών στελεχών της τη διετία 2014-2015. Οι συνολικές αμοιβές των τελευταίων κατά την πενταετία 2009-2013 ήταν ύψους 4,9 εκατ. ευρώ.

Ο όμιλος Χρυσή Ευκαιρία το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 7,7 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 17%. Οι ζημιές του μειώθηκαν κατά 23%, σε 2,7 εκατ. ευρώ (3,5 εκατ. ευρώ το 2014). Απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 149 εργαζόμενους, έναντι 158 το 2014. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του υπολειπόταν κατά 40,8 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών του.

Το 2010 η μητρική είχε εξαγοράσει την ελληνική εταιρεία ΧΕ Υπηρεσίες Διαφήμισης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου και την κυπριακή Yearling, σχηματίζοντας όμιλο που συνέταξε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις το 2011, για πρώτη φορά, για τη χρήση 2010.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS