inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ισχυρές οι επιδόσεις της χρωματουργίας Βιβεχρώμ το 2015Ισχυρότερες επιδόσεις και αυξημένα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, τα οποία αντιστοιχούν στο 25% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της τη διάρκεια της χρήσης, κατέγραψε το 2015 η κορυφαία ελληνική βιομηχανία χρωμάτων Βιβεχρώμ, σε συνθήκες εξασθένησης της εγχώριας ζήτησης.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1932 από την ελληνική εφοπλιστική οικογένεια Δ. Πατέρα, με σκοπό τη βιομηχανική παραγωγή, επεξεργασία, εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία κάθε είδους βερνικιών, χρωμάτων και πλαστικών υλών, με το πρώτο εργοστάσιό της να λειτουργεί στην περιοχή της Νίκαιας, στον Πειραιά. Το 1994 η πλειονότητα των μετοχών της (70%) περιήλθε στην AkzoNobel, μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων και από τις μεγαλύτερες χημικές βιομηχανίες παγκοσμίως.

H ΒΙΒΕΧΡΩΜ, την οποία διευθύνει ο Ιωακείμ Μ. Προβατάς, κατέγραψε το 2015 έσοδα 44,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,9%. Συγχρόνως, παρουσίασε βελτίωση του συντελεστή μεικτού κέρδους της κατά 1,2 εκατοστιαία μονάδα (38,5% έναντι 37,3% το 2014), γεγονός που ώθησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 17,1 εκατ. ευρώ (+6,2%). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συμπίεση των δαπανών διάθεσης κατά 10%, ώθησαν τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 7,8 εκατ. ευρώ (+25,7%).

Κατόπιν αυτών, η επιχείρηση κατέγραψε το 2015, 43η οικονομική χρήση της με την παρούσα νομική μορφή της, κέρδη προ φόρων 7,1 εκατ. ευρώ (16% των πωλήσεων), αυξημένα κατά 29%. Μετά την πρόβλεψη για φόρους τα καθαρά κέρδη της ήταν ύψους 5,1 εκατ. ευρώ (11,6% των πωλήσεων), αυξημένα κατά 34,9% και ίσα προς το 24,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της χρήσης.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,64 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 42 χιλ. ευρώ (18 χιλ. ευρώ το 2014). Επίσης, με πρόβλεψη για εμπορικούς κινδύνους 0,1 εκατ. ευρώ (0,1 εκατ. ευρώ και το 2014), καθώς και με έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 0,44 εκατ. ευρώ (επίσης 0,44 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά στη χρήση 2015, με αναδρομική εφαρμογή στη χρήση 2014. Λόγω της εφαρμογής των διαφορετικών λογιστικών εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της Βιβεχρώμ ανέρχονταν σε 21,4 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 61,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 35 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (27,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 18,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (9 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 6,3 εκατ. ευρώ (9,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι οφειλές της σε τράπεζες αφορούσαν μόνο μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 1,8 εκατ. ευρώ. Στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση ύψους 5 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένη επιχείρηση, λόγω χορήγησης δανείου. Οι μέτοχοί της εισέπραξαν το 2015, από τα κέρδη του 2014, μέρισμα ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 4,3 εκατ. ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2013 έναν χρόνο νωρίτερα.

Οι συνολικές πωλήσεις της χρωματουργίας ΒΙΒΕΧΡΩΜ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 624,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 137,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22% των πωλήσεων και το 31,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 115,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 18,5% των πωλήσεων και το 54,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 78,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,6% των πωλήσεων και το 36,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 61,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 74,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 12,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Μείωση πωλήσεων, λόγω της καθίζησης της εγχώριας οικοδομικής - κατασκευαστικής δραστηριότητας, παρουσίασε τις χρονιές 2009, 2010, 2011, 2012 και 2014. Τα μερίσματα που διέθεσε στους μετόχους της από τα κέρδη των χρήσεων 2005-2014 ανέρχονται σε 68,5 εκατ. ευρώ. Από τα ίδια κέρδη διατέθηκαν πρόσθετες αμοιβές 4,9 εκατ. ευρώ στο προσωπικό της.

Για τον λόγο ότι εκκρεμεί η δημοσιοποίηση της ετήσιας οικονομικής έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου και του σχετικού προσαρτήματος, δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία για τις αμοιβές του προσωπικού και την τρέχουσα μερισματική πολιτική της εταιρείας.

Η επιχείρηση, που απασχολεί περισσότερους από 200 εργαζόμενους, συνέχισε και κατά το 2015 να εμπλουτίζει τη γκάμα των προϊόντων της. Το οικολογικό προϊόν της «Neopal Satine Eco» ανακηρύχθηκε σε κλαδική έρευνα προϊόν της χρονιάς στην κατηγορία των χρωμάτων και βερνικιών. Για προσθήκες παγίων στη βιομηχανική μονάδα της, που βρίσκεται στη θέση Πάτημα Μαγούλας του νομού Αττικής, δαπάνησε 0,48 εκατ. ευρώ (0,24 εκατ. ευρώ το 2014). Το δίκτυο των συνεργαζόμενων με την εταιρεία καταστημάτων για τη διάθεση των προϊόντων της αριθμεί περίπου 2.000 σημεία πώλησης.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της εταιρείας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 22,2% (20,2% το 2014).

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS