inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 64,6 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της βιομηχανίας χαρτοκιβωτίων DS Smith Hellas το 2015Κάμψη πωλήσεων και μειωμένη κερδοφορία, που οφείλεται όμως σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία DS Smith Hellas, η οποία έως τις αρχές του τρέχοντος έτους ονομαζόταν SP - Cartonpack Hellas και αποτελεί τη μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χαρτοκιβωτίων και συναφών προϊόντων χάρτινης συσκευασίας.

Η επιχείρηση ελέγχεται από τον διεθνή επιχειρηματικό όμιλο DS Smith που εδρεύει στη Βρετανία. Με τη σειρά της ελέγχει την ομοειδή εταιρεία DS Smith Cretan Packaging Hellas, γνωστή έως πρόσφατα ως SP - Cretan Packaging Hellas, η οποία λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στην Ιεράπετρα του νομού Λασιθίου στην Κρήτη.

Η DS Smith Hellas ιδρύθηκε το 1969 από κεφάλαια εξωτερικού με την επωνυμία Σαιντ Ρήτζις Ελλάς. Μετονομάστηκε το 1985 σε Κάρτονπακ, το 2001 σε SCA Packaging Hellass, το 2012 σε SP - Cartonpack Hellas και έλαβε τη σημερινή επωνυμία της τον Ιαουάριο του 2016, κατόπιν διαδοχικών αλλαγών της ταυτότητας των μετόχων της. Ελέγχεται από τον όμιλο DS Smith μέσω της θυγατρικής του DS Smith Hellas Netherlands, η οποία εδρεύει στην Ολλανδία.

Εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου στη Θεσσαλονίκη και στην περιοχή Βάλτος-Γλυφάδα Αρχαίας Κορίνθου στον νομό Κορινθίας, σε οικόπεδα έκτασης 35.000 τ.μ. και 67.435 τ.μ., αντιστοίχως. Εκτός από χαρτοκιβώτια, παράγει χαρτοτελάρα και ειδικές κατασκευές από κυματοειδές χαρτόνι για τρόφιμα, ποτά, άλλα βιομηχανικά και αγροτικά προϊόντα. Εξάγει πολύ μικρό μέρος των προϊόντων της στις χώρες Αλβανία, Βουλγαρία και Κύπρος.

Σύμφωνα με τον εταιρικό ισολογισμό της, τα έσοδα της DS Smith Hellas τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε σχεδόν 64,6 εκατ. ευρώ, από 67,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,7% σε ποσοστό και κατά 2,5 εκατ. ευρώ σε αξία. Ο όγκος των πωλήσεών χαρτοκιβωτίων και συναφών προϊόντων της ήταν 59.817 τόνοι, μειωμένος κατά 1,9%. Επίσης κατά 1,9% μειώθηκε η μέση τιμή πώλησης των προϊόντων της, ενώ η τιμή του χάρτου που προμηθεύτηκε ήταν μειωμένη κατά 0,8%. Τα συνολικά έσοδά της προήλθαν κατά 95,5% (61,7 εκατ. ευρώ) από έτοιμα προϊόντα της, 2,6% (1,7 εκατ. ευρώ) από εμπορεύματα και υπηρεσίες και κατά 1,9% (1,2 εκατ. ευρώ) από τη διάθεση αποκομμάτων χάρτου.

Η εταιρεία συμπίεσε κατά 1,5 εκατοστιαία μονάδα το μεικτό της περιθώριο (17,1% έναντι 18,6% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 11 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 12,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-11,4%).

Η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις συνολικού ποσού 1,74 εκατ. ευρώ οδήγησε στην καταγραφή μειωμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 3,5 εκατ. ευρώ (-35,4% ή -1,9 εκατ. ευρώ) και μειωμένων κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 2,775 εκατ. ευρώ (-40,2% ή - 1,9 εκατ. ευρώ), εξουτερώνοντας οφέλη που προέκυψαν από μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Τελικώς, η επιχείρηση παρουσίασε κέρδη προ φόρων 2,1 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών σχεδόν 4,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, μειωμένα κατά 49,9% (-2,1 εκατ. ευρώ). Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 1,835 εκατ. ευρώ έναντι σχεδόν 2,7 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 30,9% (-0,8 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένης της επίπτωσης των προβλέψεων απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων τα κέρδη προ φόρων ήταν ελαφρώς μειωμένα.

Τα κέρδη προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 6% (12,4% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά τους φόρους αντιπροσωπεύουν απόδοση 5,2% (7,9% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 3,2% (από 6,2%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 2,8% (από 4%).

Ακόμη, τα κέρδη προ φόρων αντιστοιχούν σε 6.450 ευρώ ανά εργαζόμενο (13.440 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2014) και τα καθαρά κέρδη σε 5.645 ευρώ ανά εργαζόμενο (8.540 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2014). Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 10.720 ευρώ ανά εργαζόμενο (17.340 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2014). Επίσης, αν ληφθούν υπόψη οι απομειώσεις, τα κέρδη αυτά ανά εργαζόμενο ήταν 16.075 ευρώ ανά εργαζόμενο (17.460 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2014).

Τα αποτελέσματα της εταιρείας επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,71 εκατ. ευρώ (0,75 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,68 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση υιοθέτησε για πρώτη φορά στη χρήση 2015, με αναδρομική εφαρμογή στη χρήση 2014. Λόγω της εφαρμογής των διαφορετικών λογιστικών εμφανίζονται διαφοροποιημένα ορισμένα οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2014.

Η εταιρεία δαπάνησε το 2015 για πάγιες επενδύσεις 1 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του έτους, κάνοντας χρήση επταετούς χρηματοδοτικής μίσθωσης, εγκατέστησε στις μονάδες της δυο νέες διαμορφωτικές μηχανές, ενώ στις αρχές του 2016 ολοκλήρωσε την εγκατάσταση τρίτης ίδιας μηχανής. Επικαλούμενη επενδύσεις της ύψους 2,4 εκατ. ευρώ τη χρονική περίοδο 2005-2010 και αίτηση που είχε υποβάλει το 2014 για υπαγωγή στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου 3908/2011 επενδυτικού σχεδίου 8,7 εκατ. ευρώ, σχημάτισε αφορολόγητο αποθεματικό ποσού 1,7 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι αρμόδιες φορολογικές αρχές αποφάνθηκαν, κατά τη διενέργεια ελέγχου για τις χρήσεις 2006-2009, ότι η εταιρεία δεν απέκτησε το δικαίωμα φορολογικών απαλλαγών από κέρδη επόμενων χρήσεων.

Η DS Smith Hellas, που έχει πρόεδρο τον J. Lienhardt και διευθύνοντα σύμβουλο τον Βασ. Ανδρικόπουλο, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 325 εργαζόμενους, έναντι 311 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 10,64 εκατ. ευρώ, έναντι 10,39 εκατ. ευρώ το 2014. Επίσης, στη διάρκεια του έτους διέθεσε στη μητρική της μέρισμα 2 εκατ. ευρώ, ενώ το 2014 είχε προβεί σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,5 εκατ. ευρώ, καταβάλοντας το σχετικό ποσό στη μητρική της. Για αμοιβές σε μέλη της διοίκησής της το 2015 διέθεσε 0,65 εκατ. ευρώ, έναντι 1,43 εκατ. ευρώ το 2014.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 υπέγραψε συμφωνία με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της για αύξηση των αποδοχών τους από 1.7.2015 κατά 1%. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας το 2016 ακολούθησαν νέες διαπραγματεύσεις.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 12,7 εκατ. ευρώ, από 8,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Επίσης, τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,5 εκατ. ευρώ (1,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Κατά την ίδια ημερομηνία τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονταν σε 34,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 63,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 54,7 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (38,3 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 23,4 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (15 εκατ. ευρώ). Οι οφειλές της σε τράπεζες αφορούσαν μόνο βραχυπρόθεσμο δάνειο ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Για ζημιές από πυρκαγιά, που ξέσπασε σε αποθήκη πρώτων υλών στην κορινθιακή μονάδα της τον Ιανουάριο του 2016, η επιχείρηση δηλώνει πλήρως εξασφαλισμένη, λόγω επαρκούς ασφαλιστικού συμβολαίου.

Οι συνολικές πωλήσεις της χαρτοβιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 578,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 21,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 3,7% των πωλήσεων και το 4,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,15 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,2% των πωλήσεων και το 0,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα τελικά αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 1,3 εκατ. ευρώ, που είναι ίσες προς το -0,2% των πωλήσεων και το -0,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο κατά τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις, με συνολικά καθαρά κέρδη 14,7 εκατ. ευρώ, έναντι έξι ζημιογόνων χρήσεων με συνολικές ζημιές 16 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 40,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 67,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,15 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013, ενώ τις μεγαλύτερες ζημιές μετά τους φόρους, ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο τις χρονιές 2009 και 2015. Σε τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις (2005-2008) παρουσίασε αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA).

Λόγω του γεγονότος ότι ο μέτοχός της από τον Οκτώβριο του 2015 εδρεύει στην Ολλανδία, ενώ το 2014 είχε την έδρα του στην Τουρκία, η εταιρεία δεν έχει πλέον υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με την κρητική θυγατρική της, την οποία ελέγχει σε ποσοστό 71,1% έχοντας καταβάλει για το μερίδιο αυτό 3,2 εκατ. ευρώ, η επιχείρηση τη χρήση 2014 είχε καταγράψει πωλήσεις 81 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 5 εκατ. ευρώ, απασχολώντας 380 εργαζόμενους. Ο όμιλος υπολογίζεται ότι καλύπτει μερίδιο 33% της ελληνικής αγοράς χαρτοκιβωτίων και χαρτοτελάρων για βιομηχανικές και αγροτικές χρήσεις.

Η μητρική DS Smith παράγει ετησίως περισσότερα από 10 δισ. χαρτοκιβώτια και συναφή προϊόντα συσκευασίας. Απασχολεί 10.400 εργαζόμενους και διαθέτει 177 παραγωγικές μονάδες. Το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της περιλαμβάνει είδη συσκευασίας μεταφοράς, συσκευασίας για τον καταναλωτή, displays και προωθητικές συσκευασίες, ειδικές συσκευασίες για την προστασία των προϊόντων, καθώς και προϊόντα συσκευασίας βαριάς βιομηχανικής χρήσης.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 11 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS