inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Kέρδη 4 εκατ. ευρώ, το 2015, για τη βιομηχανία χημικών δομικών κονιαμάτων IsomatΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση των πωλήσεων και ενισχυμένη κερδοφορία κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Isomat, μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανία παραγωγής χημικών δομικών κονιαμάτων.

Η ISOMAT ιδρύθηκε το 1980, με φιλοδοξία να καλύψει με καινοτομικά δικά της προϊόντα τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες της σύγχρονης δόμησης. Εθεσε στόχο την παραγωγή και διάθεση προϊόντων προηγμένης τεχνολογίας σε τιμές προσιτές στον Ελληνα καταναλωτή. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1985. Στα χρόνια που ακολούθησαν εξελίχθηκε σε μια από τις σπουδαιότερες βιομηχανίες του κλάδου των χημικών δομικών και κονιαμάτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εδρεύει και έχει τις εγκαταστάσεις της στην περιοχή Αγιος Αθανάσιος στη Θεσσαλονίκη.

Υιοθετώντας από νωρίς στρατηγική εξωστρέφειας, η εταιρεία πραγματοποιεί πλέον εξαγωγές σε περισσότερες από 45 χώρες, ενώ έχει ιδρύσει θυγατρικές σε άλλες χώρες, μετεξελισσόμενη σε κορμό ομίλου.

Εκτός από την αγορά των χημικών δομικών κονιαμάτων, από το 2011 δραστηριοποιείται με δικά της προϊόντα και στην αγορά των οικοδομικών χρωμάτων, αποσπώντας ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο.

Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση ασχολείται με την παραγωγή στεγανωτικών υλικών, βελτιωτικών σκυροδέματος και κονιαμάτων, κολλών πλακιδίων και αρμόστοκων, επισκευαστικών υλικών τσιμεντοειδούς και εποξειδικής βάσεως, χρωμάτων και υλικών βαφής, έτοιμων σοβάδων και βιομηχανικών δαπέδων τσιμεντοειδούς και εποξειδικής βάσεως. Επίσης, εισάγει και διαθέτει αποστραγγιστικά υλικά και άλλα, συναφή προϊόντα του τομέα της.

Σύμφωνα με τον τριακοστό εταιρικό ισολογισμό της Isomat, που έγινε γνωστός προ ημερών, τα έσοδα της μητρικής εταιρείας τον περασμένο χρόνο ανήλθαν σε 37,1 εκατ. ευρώ, από 33,065 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,2% σε ποσοστό ή κατά 4 εκατ. ευρώ σε αξία. Ηταν η τρίτη διαδοχική χρονιά αύξησης των πωλήσεών της. Το 70,1% των εσόδων (26 εκατ. ευρώ) προήλθε από την εσωτερική αγορά, το 11,9% (4,4 εκατ. ευρώ) από άλλες ευρωπαϊκές αγορές και το 18% (σχεδόν 6,7 εκατ. ευρώ) από αγορές τρίτων χωρών. Οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 14,5% και οι εξαγωγές με ρυθμό 10,7%. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες απέδωσαν το 88% των πωλήσεων (32,7 εκατ. ευρώ), ενώ οι εμπορικές το 12% (4,4 εκατ. ευρώ). Σε σύγκριση με το 2014, τα βιομηχανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 13,8%.

Η εταιρεία βελτίωσε κατά μία σχεδόν εκατοστιαία μονάδα τον συντελεστή του μεικτού κέρδους της (44,4% έναντι 43,5% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 16,5 εκατ. ευρώ, έναντι μεικτών κερδών 14,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (+14,6%).

Η συνδυασμένη αύξηση των πωλήσεων και του μεικτού περιθωρίου οδήγησε στην καταγραφή αυξημένων κατά 39,2% κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 7,3 εκατ. ευρώ και αυξημένων κατά 40% κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) ύψους 6,2 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 19,7% και το 16,7% των πωλήσεων, αντιστοίχως.

Η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 5,9 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 4,2 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 42%. Τα καθαρά κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 4 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 3 εκατ. ευρώ το 2014, αυξημένα κατά 33,5%.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 15,8% (12,1% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 10,7% (8,8% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 16% (από 12,7%) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 10,9% (από 9,2%).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,12 εκατ. ευρώ (0,86 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,25 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ το 2014), έξοδα ερευνών και ανάπτυξης 0,73 εκατ. ευρώ (0,67 εκατ. ευρώ το 2014) και απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις 0,11 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των τροποποιημένων ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε σχεδόν 9,6 εκατ. ευρώ, από 9,45 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Για πάγιες επενδύσεις η επιχείρηση το 2015 δαπάνησε 1,5 εκατ. ευρώ, έναντι 2,5 εκατ. ευρώ το 2014. Ακόμη, ίδρυσε θυγατρική στη Ρωσία με την επωνυμία OOO Issomat, αυξάνοντας σε περίπου 11,7 εκατ. ευρώ τη συνολική δαπάνη της για τη δημιουργία βιομηχανικών και εμπορικών θυγατρικών στο εξωτερικό. Την τριετία 2007-2009 η εταιρεία είχε δαπανήσει για επενδύσεις 11,5 εκατ. ευρώ, κατασκευάζοντας, μεταξύ άλλων, μονάδα παραγωγής κονιαμάτων με δαπάνη 3,5 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια της μητρικής εταιρείας, η οποία έχει πρόεδρο τον Στ. - Λ. Τζιρίτη και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αθ. Τζιρίτη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 39,5 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 79,8% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 49,5 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (27,7 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 17,8 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (9,8 εκατ. ευρώ). Οι οφειλές της σε τράπεζες ήταν κατά 96,1% βραχυπρόθεσμες και δεν ξεπερνούσαν τα 3,9 εκατ. ευρώ, μολονότι ήταν αυξημένες κατά 8,9%. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4,3 εκατ. ευρώ (2,85 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 14,8%, από 11,6% το 2014.

Υιοθετώντας σταθερά τη στρατηγική εξωστρέφειας που έχει επιλέξει, η μητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της διαθέτουν προϊόντα τους, μεταξύ άλλων, στις χώρες Αζερμπαϊτζάν, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία, Ρωσία, Κύπρος, Τουρκία, π.Γ.Δ.Μ., Σουηδία, Κροατία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Σαουδική Αραβία, Μαυροβούνιο, Συρία, Ισραήλ, Μολδαβία, Ιορδανία, Αυστρία, Γερμανία, Γεωργία, Μάλτα, Λιβύη, Μαρόκο, Λίβανος, Ουκρανία, Συρία, Τυνησία, Αίγυπτος, Τσεχία, Ουγγαρία, καθώς και στα Παλαιστινιακά Κατεχόμενα και την περιοχή του Κοσόβου.

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ISOMAT τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 347,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 79,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 22,9% των πωλήσεων και το 19,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 57,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,5% των πωλήσεων και το 20,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 40,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 14,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και κατά τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 22,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 37,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 6,2%. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο τις χρονιές 2009, 2011 και 2012.

Το 2015 η μητρική εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 242 εργαζόμενους, έναντι 227 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 5,66 εκατ. ευρώ, έναντι 5,43 εκατ. ευρώ το 2014. Συγχρόνως, ενέκρινε για τους μετόχους της μέρισμα 0,60 εκατ. ευρώ από τα κέρδη του 2014 και αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών 0,69 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 προβλέπεται η καταβολή μερίσματος 1,40 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών 0,60 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 30.245 ευρώ (23.170 ευρώ το 2014), τα κέρδη προ φόρων σε 24.725 ευρώ ανά εργαζόμενο (18.460 ευρώ το 2014) και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 16.700 ευρώ ανά εργαζόμενο (13.330 ευρώ το 2014).

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία προβλέπει μικρή έστω αύξηση των πωλήσεων, μεταξύ άλλων λόγω έντασης της δραστηριοποίησής της στην παραγωγή πολυουρεθανικών προϊόντων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Συνεχίζει με ένταση, παράλληλα, τις προσπάθειες ενδυνάμωσης των πωλήσεών της στις αγορές της Ρωσίας και της Γερμανίας, καθώς και σε άλλες αγορές υψηλών απαιτήσεων. Ακόμη, προωθεί την υλοποίηση νέων επενδύσεων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε μηχανολογικό εξοπλισμό για την επέκταση της μονάδας ρευστών προϊόντων της.

Συγχρόνως, η θυγατρική της στη Ρουμανία Isomat Romania, που ιδρύθηκε το 2000, επεκτείνει σταδιακά τις δραστηριότητές της στην παραγωγή χρωμάτων και πολυμερικών σοβάδων. Η έτερη βιομηχανική θυγατρική Isomat DOO, που λειτουργεί από το 2005 στη Σερβία, ήδη από το 2011 παράγει σειρά προϊόντων. Τη λίστα των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών συμπληρώνουν, πέραν της νεοϊδρυθείσας ρωσικής εταιρείας OOO Isomat, οι εμπορικές επιχειρήσεις Isomat Gradbeni Materiali στη Σλοβενία (ιδρύθηκε το 2014), Isomat Yapi Kimyasallari Ve Tic στην Τουρκία (2013), Isomat International EOOD στη Βουλγαρία (2004) και Markt Stone Global (συνδεδεμένη από το 2014). Η τελευταία είναι υπεύθυνη για τη διάθεση προϊόντων της ελληνικής εταιρείας στις χώρες της Ιβηρικής και της Λατινικής Αμερικής, καθώς και στο Μαρόκο.

Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για τη χρήση 2015 δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2014 η ISOMAT είχε καταγράψει πωλήσεις 37,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη αναλογούντα στην ίδια 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,4% των ενοποιημένων μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης, απασχολώντας 316 εργαζόμενους. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης 2014 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 13,4%.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS