inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Απώλεια πωλήσεων και διπλάσιες ζημιές, το 2015, για τη Μεταλλουργική Βιομηχανία ΗπείρουΜείωση των πωλήσεων για τέταρτο συνεχόμενο έτος και αύξηση των ζημιών που είχε παρουσιάσει το 2014, κατέγραψε το 2015 η υπό δημόσιο έλεγχο Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου (ΜΒΗ), επί σειρά ετών θυγατρική της κρατικής εταιρείας παραγωγής αμυντικού υλικού Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΑΣ).

Η επιχείρηση, που ιδρύθηκε το 1979, βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Εχει αντικείμενο τη χύτευση, την επεξεργασία μετάλλων και την παραγωγή δισκίων κερμάτων για το νομισματοκοπείο της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλα νομισματοκοπεία διεθνώς, καθώς και την παραγωγή κυαθίων καλύκων για την ΕΑΣ και άλλα καλυκοποιεία του εξωτερικού.

Στις εγκαταστάσεις της στο Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου, στον νομό Ιωαννίνων, γίνεται επεξεργασία κραμάτων χαλκού για ημιέτοιμα προϊόντα μεταλλικών δίσκων κερμάτων, κυάθια καλύκων και ταινιών σε ρολά. Η ΜΒΗ έχει τη δυνατότητα παραγωγής όλων των τύπων μεταλλικών δίσκων κερμάτων ευρώ. Εχει παράξει το 65% περίπου των μεταλλικών δίσκων κερμάτων του 1, 2, 5, 10, 20, 50 λεπτών ευρώ και το 100% των πυρήνων και δακτυλίων για το δίχρωμα κέρματα 1 και 2 ευρώ, από τις αρχικές ποσότητες που απαιτήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μετά τη διάσπαση της ΕΑΣ σε δυο διαφορετικές εταιρείες, βάσει του ν. 4237/2014, η ΜΒΗ είναι 100% θυγατρική της νεοϊδρυθείσας εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων, για τη διάσωση της οποίας επίσης αναζητείται νέο επιχειρησιακό σχέδιο. Η μητρική δηλώνει αδυναμία ακόμη και να εξοφλήσει οφειλή προς τη θυγατρική της ποσού 0,32 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, τα έσοδα της ΜΒΗ τον περασμένο χρόνο περιορίστηκαν σε 1,65 εκατ. ευρώ, από 2,28 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 27,8% σε ποσοστό και κατά 0,63 εκατ. ευρώ σε αξία. Το 91,5% των εσόδων (1,51 εκατ. ευρώ) προήλθε από παραγγελία της Τράπεζας της Ελλάδος για δισκία κερμάτων.

Η εταιρεία ήλθε αντιμέτωπη με συρρίκνωση κατά 25,7 εκατοστιαίες μονάδες του μεικτού περιθωρίου της (15,2% έναντι 40,9% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη της στο επίπεδο του 0,25 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 0,93 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-73,2%). Κατόπιν αυτού προέκυψαν ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,91 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2014) και ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,21 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2014).

Τελικώς, η ΜΒΗ κατέγραψε ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 1,33 εκατ. ευρώ το 2015, έναντι αντίστοιχων ζημιών 0,67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη οικονομική χρήση, αυξημένες κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε αξία ή κατά 112,6% σε ποσοστό.

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,30 εκατ. ευρώ (επίσης 0,30 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,12 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2014) και έξοδα υποαπασχόλησης 0,66 εκατ. ευρώ (0,64 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση έχει από ετών υιοθετήσει.

Τα ίδια κεφάλαια της ΜΕΒΗ, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αρ. - Δημ. Σπέγγο, στις 31.12.2015 κατέστησαν αρνητικά (-1,82 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ανερχόταν σε 6,91 εκατ. ευρώ. Για τον λόγο αυτό στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης, που συγκλήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, τέθηκε ως θέμα η ανάγκη αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου.

Λόγω της δυσμενούς οικονομικής θέσης της, η εταιρεία δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει σε διεθνείς διαγωνισμούς, ούτε να υλοποιήσει επενδύσεις απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού των βασικών παραγωγικών τμημάτων της.

Στις 31.12.2015 ο τραπεζικός δανεισμός της είχε μειωθεί κατά 38,7% (1 εκατ. ευρώ, έναντι 1,62 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατά 63,5% μακροπρόθεσμος, έναντι δανείων που έλαβε από την Εθνική Τράπεζα. Ωστόσο, οι συνολικές δανειακές και μη δανειακές υποχρεώσεις της, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αυξήθηκαν κατά 16,2%, σε 8,73 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (3,475 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 4,10 εκατ. ευρώ μικρότερη από την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7,57 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 20 χιλ. ευρώ (0,60 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Η επιχείρηση αντιμετώπιζε κίνδυνο κατάσχεσης. Η ΔΟΥ Ιωαννίνων είχε βεβαιώσει οφειλή της εταιρείας ύψους 4,92 εκατ. ευρώ, λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων που παρείχε το Ελληνικό Δημόσιο σε προγενέστερες χρήσεις.

Τα ενσώματα αναπρόσβεστα πάγια της εταιρείας στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3,4 εκατ. ευρώ, από 3,7 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 59,7 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν, αντί για κέρδη, συνολικές ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το 16,6% των πωλήσεων. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 15,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -25,6% των πωλήσεων. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν άνω των 15,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -25,7% των πωλήσεων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο κατά τη χρήση 2011, οπότε είχε καταγράψει κέρδη 3 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων.

Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,4 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 9,7 εκατ. ευρώ, είχε καταγράψει το 2007. Οι περυσινές πωλήσεις της είναι μακράν οι χαμηλότερες που κατέγραψε οποιοδήποτε άλλο έτος την τελευταία δεκαετία.

Η επιχείρηση, που απασχολεί περισσότερους από 50 εργαζόμενους, δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2001-2010.

Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,30 εκατ. ευρώ, έναντι 1,31 εκατ. ευρώ το 2014.

Η πρόβλεψή της για το 2016 είναι ότι οι πωλήσεις της θα διαμορφωθούν στα απογοητευτικά χαμηλά επίπεδα της χρήσης 2015.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 12 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS