inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 3,6 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία λειαντικών Σμυρδέξ



Σε υψηλότερα επίπεδα ανήλθε κατά το 2015 η κερδοφορία της εξαγωγικής, κατά βάση, βιομηχανίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων Σμυρδέξ, η οποία εδρεύει στην Ξάνθη και έχει εξελιχθεί σε μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του τομέα της στη Νοτιαοανατολική Ευρώπη.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1979 στη Λεύκα Ξάνθης, όπου οι εγκαταστάσεις της περιλαμβάνουν καλυμμένη επιφάνεια 16.000 τ.μ., επί συνολικής έκτασης 32.000 τ.μ. Μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1993 και διαθέτει σε περισσότερες από 50 άλλες χώρες το 85% περίπου της παραγωγής της. Τα προϊόντα της καλύπτουν ανάγκες στις αγορές αυτοκινήτου, ξύλου, μαρμάρου, μετάλλων και οικοδομικών δραστηριοτήτων.

Η επιχείρηση το 2015, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση από την ίδρυσή της με την παρούσα νομική μορφή της, κατέγραψε πωλήσεις 13,265 εκατ. ευρώ (+8%), μεικτά κέρδη 6,1 εκατ. ευρώ (+12,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 5,15 εκατ. ευρώ (+11,7%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5 εκατ. ευρώ (+12,9%), κέρδη προ φόρων 5,05 εκατ. ευρώ (+8,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη σχεδόν 3,6 εκατ. ευρώ (+4,4%), καθώς η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 21,5%. Το 87,8% των εσόδων της (11,6 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 12,2% (περίπου 1,6 εκατ. ευρώ) από εμπορικές. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (στο 46,3%, από 44,4% το 2014).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,12 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόλις 13 χιλ. ευρώ (12 χιλ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 33,8% (40,5% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 23,9% (29,8% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε 38,1% (από 37,8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 26,9% (από 27,8%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 27,1%, από 30,9% το 2014, δεδομένου ότι το σύνολο ενεργητικού στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 27,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της ΣΜΥΡΔΕΞ, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μ. Τοπούζογλου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 16,7 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 87,9% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 19 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (18 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 15,7 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (2,3 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 8,15 εκατ. ευρώ (5,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και αντιπροσώπευαν το 42,8% του συνολικού ενεργητικού. Οι συνολικές υποχρεώσεις της, αν και αυξήθηκαν κατά 30,2%, δεν ξεπερνούσαν τα 2,3 εκατ. ευρώ και ήταν στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1 εκατ. ευρώ, από επίσης 1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας λειαντικών τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 117,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 40 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 34,1% των πωλήσεων και το 25,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 33,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 28,7% των πωλήσεων και το 25,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 25,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 21,6% των πωλήσεων και το 19,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 8,6 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 5,5%. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο τη διετία 2008-2009. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 13,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 61 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,51 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 1,51 εκατ. ευρώ το 2014. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα ύψους 1,055 εκατ. ευρώ. Στη διάρκεια του 2014 είχε διανείμει στους μετόχους της, από τα κέρδη του 2013 και προηγούμενων ετών, μερίσματα συνολικού ύψους 5,48 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2015 σε 84.425 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 82.900 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 58.460 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία προβλέπει ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα κύκλου εργασιών και αποδοτικότητας. Χάρη σε επένδυση εγκατάστασης νέας, εξελιγμένης τεχνολογίας γραμμής παραγωγής, η παραγωγική της δυναμικότητα έχει αυξηθεί σε 40.000 τ.μ. ανά βάρδια.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 13 Οκτωβρίου 2016























ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS