inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 11 εκατ. ευρώ ανήλθαν, το 2015, τα έσοδα της εταιρείας συσκευασίας SakosΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και, συγχρόνως, μικρής έκτασης υποχώρηση της κερδοφορίας της, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία πλαστικών συσκευαστικών ειδών Sakos, η οποία συμπληρώνει εφέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή της και σχεδιάζει νέες, σημαντικές επενδύσεις.

Περί το 5% των εσόδων της εταιρείας προέκυψε το 2015 από την εξαγωγή προϊόντων της σε αγορές γειτονικών και άλλων χωρών, όπως η Σερβία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σερβία και η Τουρκία.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή τής ΕΠΕ το 2001 και εδρεύει στο Σχηματάρι Βοιωτίας, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Με άλλη εταιρική μορφή προϋπήρχε από το 1996, με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία υλικών εύκαμπτης πλαστικής συσκευασίας. Μετεγκαταστάθηκε στις σημερινές εγκαταστάσεις της 6.000 τ.μ., το 2003. Προηγουμένως είχε εξαγοράσει το 80% της ομοειδούς εταιρείας Dimco, για να διευρύνει την παραγωγή της με προϊόντα με εκτύπωση φλεξογραφίας.

Ο όγκος της παραγωγής της το 2015 ξεπέρασε τους 5.000 τόνους προϊόντων με ή χωρίς εκτύπωση, ενώ αναμένεται να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα κατά το τρέχον έτος.

Η επιχείρηση δίνει έμφαση στην παραγωγή πλαστικού φιλμ και πλαστικών σάκων για την αυτόματη συσκευασία νιομηχανικών προϊόντων. Επιπροσθέτως, παράγει πλαστικούς σάκους γενικών και ειδικών χρήσεων, πλαστικές διαφημιστικές σακούλες για καταστήματα, πλαστικά σακιά βαρέων συσκευασιών, πλαστικούς φακέλους και άλλα προϊόντα.

Ολοκληρώνοντας το 2015 τη 16η οικονομική χρήση της, η SAKOS κατέγραψε πωλήσεις 11 εκατ. ευρώ (+11,4%), μεικτά κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ (+2,6%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 1,275 εκατ. ευρώ (-1,9%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,9 εκατ. ευρώ (-2%), κέρδη προ φόρων 0,75 εκατ. ευρώ (-4,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη άνω του 0,5 εκατ. ευρώ (-8,9%), καθώς η φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε κατά 5,6%. Το 92,7% των εσόδων της (10,2 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 7,3% (περίπου 0,8 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών. Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (στο 16,6%, από 18% το 2014).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,33 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,20 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 20% (21,4% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 13,9% (15,6% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 6,8% (από 8%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 4,7% (από 5,8%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 13,7%, από 16,1% το 2014, δεδομένου ότι το σύνολο ενεργητικού στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 15,8%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της Sakos, διαχειριστής της οποίας είναι ο ιδρυτής της Διον. Αλεξανδρόπουλος, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 3,9 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 41,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 9,3 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (6,7 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 2,3 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (4,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,05 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 22,4% λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών και επενδύσεων, ανήλθαν σε 5,4 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 81,3% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 50,1% και κατά 91% βραχυπρόθεσμες. Στα ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 1,9 εκατ. ευρώ, υπέρ της Alpha Bank, για εξασφάλιση δανείων.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 2,4 εκατ. ευρώ, από 2,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 80,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 11,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,3% των πωλήσεων και το 15,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 5,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 16,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 3,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 12% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,3 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ανέρχεται σε 15,7%. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο το 2009. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 11 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2013.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 57 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,16 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2014 διέθεσε στους εταίρους της μέρισμα 0,25 εκατ. ευρώ, σε συνδυασμό με αμοιβές της διαχείρισης 0,06 εκατ. ευρώ, ενώ στη διάρκεια του 2014 είχε διανείμει μέρισμα 0,20 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη της χρήσης 2015 διανέμει μέρισμα 0,35 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο ανήλθαν το 2015 σε 22.370 ευρώ, τα κέρδη προ φόρων σε 13.160 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 9.160 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία εκτιμά ότι θα αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Οι επενδύσεις που ολοκληρώνει σε παραγωγικό εξοπλισμό είναι της τάξεως του 1 εκατ. ευρώ και συμπληρώνονται από επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις ύψους 0,5 εκατ. ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS