inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Νέες ζημιές, το 2015, για τη βιομηχανία ξυλείας Alfa Wood ΠίνδοςΥστέρηση πωλήσεων και υψηλές ζημιές, για ακόμη μία χρονιά, παρά το γεγονός ότι βελτίωσε τα λειτουργικά της αποτελέσματα, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία Alfa Wood Πίνδος, μοναδική ελληνική βιομηχανία παραγωγής ξυλείας MDF.

Προϊόντα της επιχείρησης, που ξεπερνούν το 1/4 της παραγωγής της, διατίθενται σε αγορές γειτονικών χωρών, όπως η Ιταλία, η Αλβανία και η Βουλγαρία.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε με την παρούσα νομική μορφή το 2004 και εδρεύει στα Γρεβενά, όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της. Με άλλη εταιρική μορφή προϋπήρχε από τη δεκαετία του 1980, αλλά χρεοκόπησε και εξαγοράστηκε από τη βιομηχανία ξύλου Alfa Wood, στον όμιλο της οποίας ανήκει. Παράγει ινοσανίδες (MDF), καθώς και δάπεδα laminate.

Στα Γρεβενά η Alfa Wood κατασκεύασε νέο εργοστάσιο παραγωγής MDF, μοναδικό στην Ελλάδα, με επένδυση που έχει αναφερθεί ότι προσέγγισε τα 55 εκατ. ευρώ Προβλέφθηκε τόσο η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, που καταλαμβάνουν χώρο 29.000 τ.μ. δομημένης επιφάνειας, όσο και κυρίως η εγκατάσταση μηχανημάτων παραγωγής MDF υψηλής ποιότητας. Σχετική επένδυση εντάχθηκε σε διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, με πρόβλεψη επιχορήγησης.

H δυσμενής οικονομική θέση της Alfa Wood Πίνδος έχει εγείρει συνθήκες σημαντικής αβεβαιότητας για τη δυνατότητά της να συνεχίσει ομαλά τη λειτουργία της, πράγμα που ισχύει άλλωστε, ακόμη περισσότερο, για τη μητρική της.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 11η οικονομική χρήση της, η ALFA WOOD - ΠΙΝΔΟΣ κατέγραψε πωλήσεις 13,8 εκατ. ευρώ (-5,9%), μεικτά κέρδη 0,6 εκατ. ευρώ (αρνητικό αποτέλεσμα το 2014), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 1,6 εκατ. ευρώ (+30,6%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 0,07 εκατ. ευρώ (-0,3 εκατ. ευρώ το 2014), ζημιές προ φόρων 1,1 εκατ. ευρώ (+1,4% σε σχέση με τις ζημιές του 2014) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές σχεδόν 2,9 εκατ. ευρώ (-115,6% σε σχέση με το 2014), καθώς η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων ανήλθε σε 1,8 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες, με εξαίρεση έσοδα της τάξεως του 0,5 εκατ. ευρώ από εμπορικές δραστηριότητες. Το 21,7% των εσόδων της (3 εκατ. ευρώ) προήλθε εξάλλου από τις εξαγωγικές της δραστηριότητες, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 26,7% (4 εκατ. ευρώ) το 2014. Επίσης, το 39,2% των πωλήσεών της (5,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τη διάθεση προϊόντων της στη μητρική εταιρεία.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης βελτιώθηκε κατά 4,7 εκατοστιαίες μονάδες (στο 4,4%, από -0,3% το 2014). Οι δαπάνες διοίκησης και διάθεσης ήταν μειωμένες.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,52 εκατ. ευρώ (1,56 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 1,17 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2014) και λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 0,3 εκατ. ευρώ.

Ως ποσοστό των πωλήσεων οι ζημιές προ φόρων αυξήθηκαν σε 8% (από 7,7%), ενώ οι ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 20,9% (από 9,1%).

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν μόλις 2,1%, από 1,6% το 2014, ενώ το σύνολο ενεργητικού στο τέλος της χρήσης ήταν μειωμένο κατά 2,1%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αντ. Αδαμόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 16 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 21,6% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 74,1 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,9 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 13,1 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (25 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν μόλις 85 χιλ. ευρώ (0,37 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν), καθώς υπήρχαν δεσμευμένες καταθέσεις υπέρ τρίτων 1,3 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα). Οι συνολικές υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 2,3%, ανέρχονταν σε 58,1 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 43,1% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 18 εκατ. ευρώ, στο σύνολό τους βραχυπρόθεσμες και αυξημένες κατά 5,5%. Τα εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της, για εξασφάλιση δανείων, ανέρχονταν σε 44,8 εκατ. ευρώ. Στις μακροπρόθεσμες οφειλές της περιλαμβανόταν ποσό 17,3 εκατ. ευρώ έναντι επιχορηγήσεων και αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ποσού 15 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 61,3 εκατ. ευρώ, έναντι 63,3 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 187,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 16,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,8% των πωλήσεων και το 2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -4,7% των πωλήσεων και το -2,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους, λόγω υψηλής αναβαλλόμενης φορολογίας, ήταν 21,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -11,6% των πωλήσεων και το -7,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο σε τέσσερις από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν μόλις 121 χιλ. ευρώ, λόγω δοκιμαστικής έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο τις χρονιές 2009, 2012 και 2015. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 25,9 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2011. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 77 εργαζόμενους, έναντι 79 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,56 εκατ. ευρώ, έναντι 1,94 εκατ. ευρώ το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 14 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS