inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αύξησε κατά 12% τις πωλήσεις της η ομπρελοποιία Remi το 2015Αυξημένα κατά 12% ήταν τα έσοδα της ομπρελοποιίας Remi το 2015, σε σύγκριση με το 2014, αλλά παρέμειναν χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της χρήσης 2013.

Η εταιρεία βελτίωσε τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), λόγω περιστολής δαπανών και αυξημένων λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης, αλλά η βελτίωση αυτή δε στάθηκε αρκετή για την καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων προ φόρων και μετά φόρων, αν και η επίδοσή της προ φόρων και αποσβέσεων είχε θετικό πρόσημο.

Η Remi ιδρύθηκε το 1985 ως ατομική επιχείρηση και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2000. Εδρεύει στα Καλύβια Αττικής, στη Βιομηχανική Περιοχή των οποίων κατασκεύασε βιομηχανική μονάδα με μακροπρόθεσμο δάνειο της τάξεως των 2,4 εκατ. ευρώ, σε οικόπεδο 12 στρεμμάτων, με κτίρια συνολικής επιφάνειας 6.500 τ.μ. Κατασκευάζει ομπρέλες επαγγελματικής και διαφημιστικής χρήσης, κάνοντας χρήση μεταξοτυπικών και ψηφιακών εκτυπώσεων. Αντλεί το 1/3 περίπου των εσόδων της από εξαγωγές προϊόντων της σε περισσότερες από 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Βρετανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και η Ρουμανία.

Ολοκληρώνοντας το 2015 τη 15η οικονομική χρήση της, η REMI κατέγραψε πωλήσεις 736 χιλ. ευρώ (+12%), μεικτά κέρδη 235 χιλ. ευρώ (+5,9%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 161 χιλ. ευρώ (+22%), αλλά ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 25 χιλ. ευρώ (+51%), ζημιές προ φόρων 82 χιλ. ευρώ (+21,9%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους ζημιές επίσης 82 χιλ. ευρώ (+21,9%), βελτιώνοντας ωστόσο της θέση της, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που είχε καταγράψει τη χρήση 2014.

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2015 προ αποσβέσεων και φόρων ήταν κέρδη 104 χιλ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 78 χιλ. ευρώ το 2014, ίσα προς το 14,1% των πωλήσεων.

Το 90,5% των εσόδων της (670 χιλ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 9,5% (περίπου 66 χιλ. ευρώ) από εμπορικές και παροχή υπηρεσιών.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης υποχώρησε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (στο 31,9%, από 33,8% το 2014). Ωστόσο, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 21,9% των πωλήσεων, από 20,1% το 2014, αντιπροσωπεύοντας απόδοση των μέσων απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης 3,4% (2,7% το 2014).

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και χρηματοοικονομικές δαπάνες συνολικού ποσού 0,24 εκατ. ευρώ (επίσης σχεδόν 0,24 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν το 33% των πωλήσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Χρ. Ρεντούμης, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,6 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 34,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 4,7 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (0,895 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 0,3 εκατ. περίπου ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (0,55 εκατ. ευρώ). Στις απαιτήσεις περιλαμβάνονταν ποσό 0,18 εκατ. ευρώ που είχε δοθεί σε διοικητικό στέλεχος, στο πλαίσιο της διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων. Στα πάγια στοιχεία της έχουν εγγραφεί υποθήκη και προσημείωση ποσού 2,44 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικού δανείου.

Οι συνολικές πωλήσεις της ομπρελοποιίας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 19,7% των πωλήσεων και το 4,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές σχεδόν 0,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -2,1% των πωλήσεων και το -1,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,495 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -4,1% των πωλήσεων και το -2,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, κυρίως λόγω σημαντικών ζημιών τις χρήσεις 2010-2012.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος μόνο την περίοδο 2005-2009. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως του 1,6 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, κατέγραψε τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους σχεδόν 1,6 εκατ. ευρώ, το 2005.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 14 εργαζόμενους, έναντι 15 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,27 εκατ. ευρώ, έναντι 0,29 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανά εργαζόμενο το 2015 ήταν της τάξεως των 11.500 ευρώ.

Η επιχείρηση παράγει επαγγελματικές και διαφημιστικές ομπρέλες ελαφρού και βαρέως τύπου, καθώς και τηλεσκοπικές υπερβαρέως τύπου.

Οι ιδρυτές της είχαν ασχοληθεί από το 1972 με τον σχεδιασμό και την κατασκευή πτυσσόμενων επαγγελματικών ομπρελών, με βασικές πρώτες ύλες το αλουμίνιο και το ύφασμα.

Για να βελτιώσει τη θέση της το 2016 και τα επόμενα χρόνια η εταιρεία στρέφεται σε νέες αγορές στο εξωτερικό και αναμένει ότι θα επωφεληθεί από το αυξημένο τουριστικό ρεύμα στη χώρα μας και τη λειτουργία νέων καταστημάτων και ξενοδοχειακών μονάδων. Στις πιέσεις της εγχώριας και διεθνούς οικονομικής συγκυρίας αντιδρά επίσης, όπως αναφέρει, μειώνοντας τα πάγια λειτουργικά της έξοδα και αναζητώντας νέες πηγές εσόδων, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται κανονικά στις τραπεζικές της υποχρεώσεις. Για τον σκοπό αυτό κατά το τρέχον έτος προχώρησε σε ενοικίαση του μεγαλύτερου μέρους των κτιρίων της μονάδας της στα Καλύβια Αττικής και μετέφερε την παραγωγική διαδικασία σε βιομηχανικό κτίριο ιδιοκτησίας της στην Παλλήνη Αττικής.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 18 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS