inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρος παρά τη μείωση του τζίρου της, το 2015, η εταιρεία ηλεκτρικών συστημάτων Α. ΣιαφάραςΚέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων, όπως και το 2014, μολονότι μειώθηκαν κατά 21,9% οι πωλήσεις της, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία Α. Σιαφάρας, η οποία κατασκευάζει ηλεκτρολογικούς πίνακες και έχει παραμείνει κερδοφόρος καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης.

Ωστόσο η λειτουργική απόδοση, που ευνοήθηκε από έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 0,2 εκατ. ευρώ, θα ήταν ακόμη υψηλότερη, αν τα αποτελέσματα δεν είχαν επιβαρυνθεί με ζημιές από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 0,4 εκατ. ευρώ και απομείωση άλλων περιουσιακών στοιχείων 0,05 εκατ. ευρώ.

Η βιομηχανία Α. Σιαφάρας Ηλεκτρικά Συστήματα έκανε τα πρώτα της βήματα στη Θεσσαλονίκη το 1963, προτού λάβει άλλη εταιρική μορφή το 1985 και μετασχηματιστεί σε Α.Ε. το 2000. Εδρεύει και έχει τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της στο Καλοχώρι του νομού Θεσσαλονίκης. Εξάγει μεγάλο μέρος των προϊόντων της σε άλλες χώρες των Βαλκανίων, άλλες ευρωπαϊκές, καθώς και σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, όπως η Αλγερία και η Συρία.

Κατασκευάζει ηλεκτρολογικούς πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης και, συγχρόνως, παρέχει υπηρεσίες σχεδίασης, ανάπτυξης και εγκατάστασης ηλεκτρικών συστημάτων και εμπορεύεται ειδικό βιομηχανικό και ηλεκτρολογικό υλικό για τα έργα αυτά. Εκανε τις πρώτες εξαγωγές της το 1996. Η βιομηχανική μονάδα της περιλαμβάνει στεγασμένους χώρους 3.500 τ.μ., επί οικοπέδου 15.000 τ.μ.

Εχει πρόεδρο τον Ν. Α. Σιαφάρα και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευ. Α. Σιαφάρα της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της. Τα ταμειακά της διαθέσιμα στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 5,3 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις της το 2015 σημείωσαν κάμψη 21,9% και περιορίστηκαν σε σχεδόν 4,2 εκατ. ευρώ. Το 81,7% των εσόδων της (3,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 18,3% (σχεδόν 0,8 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητές της. Σε σύγκριση με το 2014, οι πωλήσεις της στην εγχώρια αγορά μειώθηκαν κατά 56,7% σε 2,045 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 49,2% των συνολικών. Συγχρόνως, οι πωλήσεις της στη διεθνή αγορά αυξήθηκαν κατά 240%, ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ και αποτέλεσαν το 50,8% των συνολικών. Πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις ύψους 1,8 εκατ. ευρώ σε τρίτες χώρες και 0,3 εκατ. ευρώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων (0,53 εκατ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4,4% (6,4% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους (0,35 εκατ. ευρώ) απόδοση 2,9% (3,7% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 12,7% (από 15,1%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 8,3% (από 8,6%).

Αντιθέτως, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της βελτιώθηκε κατά 4,9 εκατοστιαίες μονάδες (31,5%, από 26,6% το 2014), απορροφώντας σε μεγάλο βαθμό τις έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες της χρήσης.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και χρεωστικούς τόκους ύψους 0,21 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2014), που ισοδυναμούν με 5% των πωλήσεων.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας ηλεκτρολογικού υλικού Α. ΣΙΑΦΑΡΑΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 69,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 15,2% των πωλήσεων και το 9,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 9,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,3% των πωλήσεων και το 11,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,4% των πωλήσεων και το 7,8% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 5,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 8,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Από τα κέρδη των προηγούμενων ετών έχει σχηματίσει αφορολόγητα αποθεματικά συνολικού ύψους 8,4 εκατ. ευρώ.

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνεται υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,4 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2015 ήταν η 15η της εταιρείας, η οποία θεωρεί ικανοποιητικά -και ενδεικτικά των δυνατοτήτων της να αναπτυχθεί εξαγωγικά- τα αποτελέσματά της. Οπως σημειώνει, επικαλούμενη τις προβλέψεις απομείωσης που συμπίεσαν την τελική κερδοφορία, «η κρίση δεν οδήγησε σε μείωση των ποσοστών κέρδους, γεγονός που δείχνει τις τεράστιες δυνατότητες κερδοφορίας της εταιρείας».

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 41 εργαζόμενους, έναντι 47 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,74 εκατ. ευρώ, έναντι 0,82 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα ετήσια κέρδη της βιομηχανίας ηλεκτρολογικών πινάκων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2015, ανά εργαζόμενο, ήταν της τάξεως των 11.635 ευρώ, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι απομειώσεις ήταν υψηλότερα. Τα ενισχυμένα με υψηλούς πιστωτικούς τόκους κέρδη προ φόρων ανά εργαζόμενο ήταν 12.850 ευρώ και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους ανά εργαζόμενο 8.465 ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 19 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS