inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ζημιές 2,4 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία δομικών στοιχείων PreconstructaΖημιές για έβδομο συνεχόμενο έτος, ύψους 2,4 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων ελαφράς και βαρειάς προκατασκευής και άλλων προϊόντων τσιμέντου Preconstructa, λειτουργώντας παραγωγικά μόνο τους τέσσερις από τους δώδεκα μήνες του έτους, ελλείψει εργασιών.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε το 1983 και ήταν επί σειρά ετών η σημαντικότερη στον τομέα της. Εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή του Σταυροχωρίου στον νομό Κιλκίς και διαθέτει τρεις μονάδες παραγωγής, με εγκαταστάσεις 15.000 τ.μ. Με τις μονάδες αυτές είναι σε θέση να κατασκευάζει προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία ελαφράς και βαρειάς προκατασκευής, προκατασκευασμένες κυψέλες από οπλισμένο σκυρόδεμα για κτίρια, καθώς και φυγοκεντρικούς, προεντεταμένους και συμβατικούς τσιμεντοϊστούς από σκυρόδεμα. Ωστόσο, το σύνολο του δραματικά μειωμένου κύκλου εργασιών της το 2015 προήλθε από την παραγωγή τσιμεντοϊστών για μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η παρατεταμένη κρίση του κατασκευαστικού τομέα έπληξε καίρια, κατά το 2015, τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας, ο βασικός δημιουργός της οποίας Βασ. Π. Σεργιαννίδης απεβίωσε τον περασμένο Ιούλιο.

Ολοκληρώνοντας το 2015 την 25η οικονομική χρήση της, η PRECONSTRUCTA κατέγραψε πωλήσεις 1 εκατ. ευρώ (-79,9%), ζημιές προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,735 εκατ. ευρώ (κέρδη 0,2 εκατ. ευρώ το 2014), ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,2 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 62,3%) και ζημιές προ φόρων και μετά φόρων 2,4 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 48,1%), που είναι υπερδιπλάσιες της αξίας των πωλήσεων.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης προσέλαβε αρνητικό πρόσημο, καθώς επιδεινώθηκε κατά 33 εκατοστιαίες μονάδες (στο -21,9%, από 11,1% το 2014). Οι δαπάνες διάθεσης ήταν ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, υψηλότερες δηλαδή από τις πωλήσεις.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,47 εκατ. ευρώ (1,57 εκατ. ευρώ το 2014), χρηματοοικονομικές δαπάνες 0,23 εκατ. ευρώ (0,29 εκατ. ευρώ το 2014) και λοιπά έξοδα-ζημιές 1 εκατ. ευρώ, λόγω του κόστους της οκτάμηνης υποαπασχόλησης και αδράνειας.

Ως ποσοστό των πωλήσεων οι ζημιές προ φόρων και μετά φόρων ανήλθαν σε 238,2% (από 32,3% το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας, πρόεδρος της οποίας είναι ο Β. Γ. Σεργιαννίδης, με αντιπρόεδρο τον Γ. Ι. Δαρούδη, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 8,55 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 60% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 14,25 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,2 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 0,5 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (άνω του 1,7 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε σχεδόν 0,3 εκατ. ευρώ (σχεδόν 0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της μειώθηκαν κατά 2,6% σε 5,7 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 69,5% μακροπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 4,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,7% και κατά 81,3% μακροπρόθεσμες. Επί των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της υπήρχε υφίστατο εμπράγματο βάρος αξίας 1 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων και υποθήκη υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 3,9 εκατ. ευρώ. Στις υποχρεώσεις της συμπεριλαμβάνονταν οφειλές της τάξεως του 0,8 εκατ. ευρώ σε μετόχους της.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 13 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 14,5 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανίας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 67,6 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,8% των πωλήσεων και επίσης το 2,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 8,2 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -12,2% των πωλήσεων και το -10,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 9,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το -14,4% των πωλήσεων και το -12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, εμφάνισε ζημιές τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 8,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 12,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008.

Στα τέλη του 2015 η εταιρεία απασχολούσε 25 εργαζόμενους, έναντι 68 στα τέλη του 2014. Διέθεσε το 2015 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές 0,92 εκατ. ευρώ (1,83 εκατ. ευρώ το 2014), εκ των οποίων 0,25 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποζημιώσεις προσωπικού.

Για τη χρήση 2016 η εταιρεία στα μέσα του 2015 είχε ήδη λάβει παραγγελία αξίας 1 εκατ. ευρώ για τσιμεντόστυλους και ανέμενε από την ίδια πηγή σημαντικότερες αναθέσεις που θα τονώσουν τον κύκλο εργασιών της, θα βελτιώσουν τους χρηματοοικονομικούς δείκτες της και θα της επιτρέψουν να επανέλθει σε θετική τροχιά. Στην παραγωγή τσιμεντοϊστών η Preconstructa κατέχει ιδιαίτερη τεχνογνωσία και πείρα, με αποτέλεσμα κατά την τελευταία τριετία να αποτελεί σχεδόν αποκλειστικό προμηθευτή του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τον λόγο αυτό ελπίζει ότι θα εξασφαλίσει σημαντικό όγκο εργασιών και στην περίπτωση που προωθηθεί η μελετώμενη αντικατάσταση των ξύλινων κολωνών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τσιμεντένιες. Συγχρόνως, καταβάλλει νέες προσπάθειες για την εξεύρεση πελατών που υλοποιούν έργα βαρειάς προκατασκευής στην εγχώρια αγορά και τις αγορές γειτονικών χωρών.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS