inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κέρδη 1,8 εκατ. ευρώ, το 2015, για την τυροκομική βιομηχανία ΧώτοςΚέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 2,9 εκατ. ευρώ, που είναι ίσα προς το 15,3% των πωλήσεων και το 17,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης και αντιστοιχούν σε 83.745 ευρώ ανά εργαζόμενο, κατέγραψε το 2015 η εξαγωγική, κατά βάση, τυροκομική βιομηχανία Χώτος.

Η επιχείρηση εδρεύει στη Φαλάνη του νομού Λάρισας. Ιδρύθηκε με άλλη νομική μορφή το 1974 και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 1999. Ωστόσο, η ενασχόληση της οικογένειας των ιδρυτών της με την τυροκομία χρονολογείται από τις αρχές του περασμένου αιώνα, με τα πρώτα βήματα να γίνονται στη γειτονική ορεινή περιοχή της Σαμαρίνας.

Μεταξύ άλλων τυροκομικών προϊόντων, η εταιρεία παράγει τυρί μανούρι και θεωρεί ότι οι ποσότητες του συγκεκριμένου τυριού που παράγει αντιστοιχούν στο 70% της συνολικής παραγωγής του παγκοσμίως.

Η γκάμα των -πολλές φορές βραβευμένων- τυροκομικών προϊόντων της περιλαμβάνει φέτα, μανούρι, κατσικίσιο, ανθότυρο και μυζήθρα σε πλαστικές, αεροστεγείς ή μεταλλικές συσκευασίες και σε κομμάτια ή κύβους με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο για τον τελικό καταναλωτή, για τα σημεία πώλησης και τα δίκτυα διανομής τροφίμων, κυρίως με το σήμα της. Εκτός αυτών, παράγει και πρόβειο γιαούρτι. Ο όγκος των εξαγωγών της ανέρχεται σε 70-75% των εσόδων της, καθώς τα προϊόντα της διατίθενται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Κίνα.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η βιομηχανία του νομού Λάρισας το 2015 πραγματοποίησε:

- Πωλήσεις 19,2 εκατ. ευρώ (+5,2% ή +0,945 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2014).

- Μεικτά κέρδη 3,35 εκατ. ευρώ (-5,3% ή -0,2 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,9 εκατ. ευρώ (+16,6% ή σχεδόν +0,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 2,6 εκατ. ευρώ (+20,5% ή +0,4 εκατ. ευρώ).

- Κέρδη προ φόρων 2,6 εκατ. ευρώ (+17,2% ή +0,385 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 13,7% των πωλήσεων και το 19,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης, τα οποία αντιστοιχούν σε 74.945 ευρώ ανά εργαζόμενο.

- Και μετά την πρόβλεψη για φόρους κέρδη άνω του 1,8 εκατ. ευρώ (+12,5% ή +0,2 εκατ. ευρώ), ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων και το 13,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης, τα οποία αντιστοιχούν σε 52.770 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης συμπιέστηκε κατά 1,9 εκατοστιαία μονάδα (στο 17,5%, από 19,4% το 2014). Επίσης, οι δαπάνες διάθεσης αυξήθηκαν κατά 23,5%. Τα δεδομένα αυτά αντισταθμίστηκαν πλήρως από τη μείωση των δαπανών διοίκησης κατά 45,8%, την αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης (0,35 εκατ. ευρώ, από 0,12 εκατ. ευρώ το 2014) και τη μείωση των λοιπών, έκτακτων εξόδων-ζημιών της (0,22 εκατ. ευρώ, από 0,59 εκατ. ευρώ το 2014).

Τα αποτελέσματά της επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,34 εκατ. ευρώ (0,36 εκατ. ευρώ το 2014) και χρηματοοικονομικές δαπάνες μόνο 9.000 ευρώ (11.000 ευρώ το 2014), καθώς η επιχείρηση δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 5,3 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 14,8 εκατ. περίπου ευρώ (12,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα) και αντιστοιχούσαν στο 90,5% (82%) του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων της, ύψους 16,4 εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ).

Κατά την ίδια ημερομηνία δεν είχε τραπεζικές υποχρεώσεις. Οι συνολικές μη δανειακές υποχρεώσεις της μειώθηκαν, σε μόλις 1,6 εκατ. ευρώ, κατά 42,4%. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (14,8 εκατ. ευρώ) ήταν πολλαπλάσια της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (1,5 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε 4 εκατ. ευρώ (3,1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της τυροκομικής βιομηχανίας ΧΩΤΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 146,05 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 12,9% των πωλήσεων και το 13,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 14 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων και το 12,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 10,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,2% των πωλήσεων και το 9,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 6,9 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2015. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο το 2010. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 17,9%.

Τα αναπόσβεστα ενσώματα πάγια στοιχεία της στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι σχεδόν 1,8 εκα.τ ευρώ στις 31.12.2014.

Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 17,9%, έναντι 16,8% το 2014.

Η επιχείρηση, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιω. Χώτο, προσδοκά ότι τα βασικά οικονομικά μεγέθη της τρέχουσας χρήσης 2016 θα είναι ακόμη καλύτερα. Το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 35 εργαζόμενους, έναντι επίσης 35 το 2014.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS