inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Εσοδα άνω των 18,8 εκατ. ευρώ, το 2015, για την εταιρεία κατεψυγμένων φρούτων ΑλτέρραΚατά 16% αύξησε τις πωλήσεις της το 2015 η βιομηχανία κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών Αλτέρρα, επιστρέφοντας συγχρόνως σε κερδοφόρα αποτελέσματα, έπειτα από μία τετραετία ζημιών.

Η επιχείρηση διαθέτει στην εγχώρια αγορά κατεψυγμένα λαχανικά, όπως αρακά, φασολάκια, σπανάκι και μπάμιες, καθώς και φρούτα, σε συσκευασίες λιανικής, με το σήμα «Πέλλας» κυρίως ή και με ιδιωτικές ετικέτες για λιανεμπορικές αλυσίδες. Ο μεγαλύτερος όγκος της παραγωγής της αφορά ροδάκινα, βερίκοκα, δαμάσκηνα και άλλα φρούτα, που διατίθενται μισά, σε κύβους, φλίδες ή κομμάτια σε βιομηχανίες γιαουρτιού και παγωτού, μαρμελάδας - κονφιτούρας, παιδικών τροφών, αρτοζαχαροπλαστικής και ζύμης, καθώς και σε δίκτυα διανομών τροφίμων. Περί το 75-80% των προϊόντων της διατίθεται σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές και τρίτες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ταϋλάνδη.

Ιδρύθηκε το 2002 και εδρεύει στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας, όπου το 2005 έθεσε σε λειτουργία παραγωγικές εγκαταστάσεις 60.000 τ.μ., με χώρους συντήρησης κατεψυγμένων προϊόντων 33.000 τ.μ. Επεξεργάζεται, συσκευάζει και εμπορεύεται μια μεγάλη ποικιλία κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, εγχώριων κατά βάση και κυρίως από τον νομό Πέλλας, αλλά και εισαγόμενων, όπως μάνγκο. Η μονάδα της έχει παραγωγική δυναμικότητα 20.000 τόνων προϊόντων ετησίως.

Το 2015, σύμφωνα με τον 14ο ισολογισμό της, η ΑΛΤΕΡΡΑ κατέγραψε πωλήσεις 18,855 εκατ. ευρώ (+16%), μεικτά κέρδη 4,8 εκατ. ευρώ (+33,5%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σχεδόν 2,1 εκατ. ευρώ (+72,5%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,2 εκατ. ευρώ (+397,5%), κέρδη προ φόρων 85.000 ευρώ (ζημιές 930.000 ευρώ το 2014) και μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης καθαρά κέρδη 85.000 ευρώ (ζημιές 930.000 ευρώ το 2014), καθώς οι χρηματοοικονομικές δαπάνες απορρόφησαν ποσό ίσο προς το 5,9% των πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,94 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματά της τη χρήση 2015 επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,86 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 1,12 εκατ. ευρώ (1,17 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 10,5% των πωλήσεων. Επίσης, επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,16 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο 10,9% των πωλήσεων (7,4% το 2014) και αντιστοιχούσαν σε 8.385 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επίσης, η απόδοση του μέσου ενεργητικού της βιομηχανίας στη διάρκεια της χρήσης 2015 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,1%, από 3,8% το 2014, παρά το γεγονός ότι το σύνολο του ενεργητικού της στο τέλος της χρήσης ήταν αυξημένο κατά 7,5%.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν αναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της βιομηχανίας κατεψυγμένων φρούτων και λαχανικών, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο Θεόδ. Ρουσόπουλος, στις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 10,4 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 31,1% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 33,6 εκατ. ευρώ. Επίσης, συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά ύψους 5,6 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούσαν επιχορηγήσεις ληφθείσες πριν από τη χρήση 2015.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 15,8 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 3,35 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (12,4 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ανέρχονταν σε σχεδόν 1 εκατ. ευρώ (0,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι συνολικές υποχρεώσεις και προβλέψεις της αυξήθηκαν κατά 10,8%, ήταν ύψους 23,15 εκατ. ευρώ και κατά 53,7% βραχυπρόθεσμες. Από αυτές, οι τραπεζικές ήταν ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 5,6% και κατά 82,8% μακροπρόθεσμες. Στα ακίνητά της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών ποσού 14,1 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση τραπεζικών δανείων.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της εταιρείας στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 16,8 εκατ. ευρώ, από 16,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014, ενώ τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή ανέρχονταν σε 1 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 160,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 18,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,6% των πωλήσεων και το 6,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 4,45 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -2,8% των πωλήσεων και το -5,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, κυρίως λόγω υψηλών ζημιών τις χρήσεις 2011 και 2012. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 5,1 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -3,2% των πωλήσεων και το -6,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 5,1 εκατ. ευρώ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της, κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν 27,1%. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε μόνο το 2013 και το 2014. Τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 19,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2012. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2006.

Το 2015 η εταιρεία απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 246 εργαζόμενους, έναντι 243 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 3,015 εκατ. ευρώ, έναντι 2,81 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές διοικητικών-διευθυντικών στελεχών διέθεσε 0,14 εκατ. ευρώ, έναντι 0,11 εκατ. ευρώ το 2014.

Για τη χρήση 2016 η επιχείρηση στα μέσα του έτους είχε αναφέρει ότι βαίνει ικανοποιητική.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 20 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS