inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ανάκαμψη το 2016, μετά τις νέες ζημιές λόγω απομειώσεων το 2015, προσδοκά η Αφοί ΧαΐτογλουΜείωση πωλήσεων κατά 4,6% στο επίπεδο των 77,4 εκατ. ευρώ και οριακή μείωση των ζημιών μετά την πρόβλεψη για φόρους κατέγραψε το 2015 σε ενοποιημένη βάση η μακεδονική βιομηχανία τροφίμων Αφοί Χαΐτογλου, η οποία ωστόσο παρουσίασε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 10,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 13,9% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου, τα οποία αντιστοιχούν σε 23.365 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Οι ζημιές της προ φόρων αυξήθηκαν κατά 15,2% και ανήλθαν σε 2,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημιές της μετά τη πρόβλεψη για φόρους μειώθηκαν κατά 1,7% και περιορίστηκαν σε 3,2 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, τα αποτελέσματά της προ αποσβέσεων είχαν θετικό πρόσημο, αφού η επιχείρηση τα επιβάρυνε με αποσβέσεις ύψους 5,4 εκατ. ευρώ (6,8% των πωλήσεων).

Εκτός των αποσβέσεων, τα αποτελέσματα του ομίλου Αφοί Χαΐτογλου επιβαρύνθηκαν με χρεωστικούς τόκους 7,15 εκατ. ευρώ (9,2% των πωλήσεων), αλλά και με προβλέψεις απομειώσεων για ζημιές 2,3 εκατ. ευρώ από απαξίωση αποθεμάτων και συναφών κυκλοφοριακών στοιχείων και 1,85 εκατ. ευρώ από απομείωση των εμπορικών της απαιτήσεων από τον λιανεμπορικό όμιλο «Μαρινόπουλος». Αντιθέτως, ευνοήθηκαν από έσοδο από προσαρμογή τόκων προηγούμενων χρήσεων 1,2 εκατ. ευρώ και κέρδη από παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα 0,2 εκατ. ευρώ.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, που η επιχείρηση και ο όμιλος έχουν από ετών υιοθετήσει.

Οι ζημιές του δεν οφείλονται στη συνήθη λειτουργία, αλλά σε απομειώσεις κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων, αφού παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), θετικές ταμειακές ροές και θετικό κεφάλαιο κίνησης, όπως τονίζεται στην ετήσια έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ιστορικής εταιρείας, οι δραστηριότητες της οποίας στην αγορά χαλβά και άλλων ειδών διατροφής -με άλλη νομική μορφή- χρονολογούνται από το 1924.

Δεν υφίσταται, όπως αναφέρεται, πρόβλημα ρευστότητας και βιωσιμότητας για τον όμιλο τη διετία 2016-2017, αν και τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι πλέον έντονα αρνητικά (-7,75 εκατ. ευρώ), λόγω των παρατεταμένων και υψηλών ζημιών της την πενταετία 2011-2015 (34,9 εκατ. ευρώ).

Η οικογενειακή επιχείρηση, που -μετά τον πρόσφατο θάνατο του Αλέξ. Ν. Χαΐτογλου- έχει πρόεδρο και εντεταλμένο σύμβουλο τον Δημ. Ελ. Χαΐτογλου και συνδιευθύνοντες συμβούλους τον Κων. Ν. Χαΐτογλου και τον Νικ. Αλ. Χαΐτογλου, παρασκευάζει χαλβάδες και λοιπά προϊόντα σησαμιού, μαρμελάδες, γκοφρέτες, πραλίνες, σοκολάτες και λοιπά ζαχαρώδη προϊόντα, όπως παστέλια, μαντολάτα, βανίλια και άλλα, ενώ συγχρόνως εμπορεύεται συναφή ζαχαρώδη είδη, γαλακτοκομικά και λοιπά είδη διατροφής. Ως Α.Ε. ιδρύθηκε το 1984. Από το 1962 εδρεύει στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, όπου οι εγκαταστάσεις της απλώνονται πλέον σε έκταση 180.000 τ.μ., με στεγασμένους χώρους 70.000 τ.μ. Θυγατρικές της, απολύτως ελεγχόμενες, είναι οι βιομηχανικές εταιρείες τροφίμων Bolero, ΜΕΖΑΠ, ΒΙΟΑΡΤ και Ευζωνική Τυροκομική. Περί το 50% των πωλήσεών της αντλείται από τη διεθνή αγορά, δεδομένου ότι ο όμιλος διαθέτει σε δεκάδες χώρες το πιο διάσημο προϊόν του, τον «Μακεδονικό Χαλβά», σοκολατοειδή, σησαμέλαιο και άλλα παραδοσιακά και καινοτομικά προϊόντα του.

Στη διάρκεια του 2015 ο όμιλος επένδυσε 4 εκατ. ευρώ για τη διεύρυνση των παγίων του. Στα τέλη του έτους απασχολούσε 497 εργαζόμενους, έναντι 431 στα τέλη του 2014 (μέσος όρος 464). Η μητρική εταιρεία απασχολούσε 389 εργαζόμενους, έναντι 317 (μέσος όρος 353). Ο όμιλος διέθεσε το 2015 για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 10,22 εκατ. ευρώ (9,88 εκατ. ευρώ το 2014), σε συνδυασμό με αμοιβές της διοίκησής του 0,74 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ το 2014).

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια του ομίλου ήταν αρνητικά (-7,75 εκατ. ευρώ), ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτόν κεφαλαίων ήταν ύψους 182,9 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (62,7 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 3,7 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών του (59 εκατ. ευρώ). Τα ταμειακά του διαθέσιμα ανέρχονταν σε 1,5 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Οι δανειακές υποχρεώσεις του αυξήθηκαν κατά 1,2%, ανέρχονταν σε 156,1 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 70,9% μακροπρόθεσμες.

Στα ακίνητα και τον μηχανολογικό εξοπλισμό του ομίλου υφίσταντο εμπράγματα βάρη 64,7 εκατ. ευρώ και 4,8 εκατ. ευρώ, αντιστοίχως, για εξασφάλιση δανείων συνολικού ποσού 68,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, η επιχείρηση δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις επιπλέον απομειώσεων, πέραν όσων έχει διενεργήσει, για απαξίωση βραδυκίνητων αποθεμάτων 7 εκατ. ευρώ, για απομείωση της αξίας των συμμετοχών σε θυγατρικές ποσού 18,2 εκατ. ευρώ και για απαίτηση 0,8 εκατ. ευρώ, ενώ μεταξύ των προκαταβολών και λοιπών απαιτήσεών της περιλαμβάνεται απαίτηση ποσού 4,5 εκατ. ευρώ που εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Επίσης, δεν έχει διενεργηθεί απομείωση των ενσώματων παγίων στην εύλογη αξία τους.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του ομίλου στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 119,2 εκατ. ευρώ, έναντι 121,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 806,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 119,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 14,8% των πωλήσεων και το 5,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 23 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -2,9% των πωλήσεων. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 32 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -17,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά του μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν ζημιογόνος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις του το 2005 ήταν της τάξεως των 60,3 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 83,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2007.

Η μητρική εταιρεία Αφοί Χαΐτογλου το 2015 κατέγραψε πωλήσεις 79,4 εκατ. ευρώ (-5,2%), μεικτά κέρδη 14,05 εκατ. ευρώ (-7,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9,4 εκατ. ευρώ (-7,5%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 5,5 εκατ. ευρώ (-13,7%), ζημιές προ φόρων 4,375 εκατ. ευρώ (-188,8%) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 4,9 εκατ. ευρώ (-98%). Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης μειώθηκε ελαφρώς (στο 17,7%, από 18% το 2014).

Η κάμψη των πωλήσεων του ομίλου συνεχίστηκε το πρώτο εξάμηνο του 2016, καθώς η εταιρεία τον περασμένο μήνα ανέφερε ότι η ανάκαμψή τους αρχίζει το δεύτερο εξάμηνο του έτους, λόγω νέων συμφωνιών με μεγάλες εγχώριες λιανεμπορικές αλυσίδες για την πώληση επώνυμων προϊόντων του, αλλά και προϊόντων με δικό τους brand name. Οι πωλήσεις προϊόντων σησαμιού στις αγορές του εξωτερικού αναμένεται να διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα, εξαιτίας αύξησης της τιμής διάθεσής τους και περιορισμού των ειδών που διατίθενται με χαμηλά περιθώρια κέρδους.

Συνολικά, αναμένεται μικρή αύξηση των πωλήσεων στο σύνολο του έτους 2016 και σημαντική αύξησή τους από το 2017, εν μέρει λόγω και νέων συνεργασιών με πελάτες στις ΗΠΑ.

Επίσης, προβλέπεται αύξηση των λειτουργικών κερδών και «σταδιακή αποκατάσταση» των ιδίων κεφαλαίων.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

Δείτε τμήμα της ετήσιας έκθεσης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας.

www.inr.gr, 21 Oκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS