inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Συμπιέστηκαν οι πωλήσεις της βιομηχανίας ζωοτροφών Στραβαρίδη το 2015Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ίσα προς το 6,7% των πωλήσεων και το 3,9% των μέσων απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα κατά 27,5%, καθώς και μειωμένες πωλήσεις, κατέγραψε το 2015 η βιομηχανία ζωοτροφών Στραβαρίδη.

Ωστόσο, η μείωση της λειτουργικής απόδοσης οφείλεται σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με απομείωση περιουσιακών στοιχείων 0,65 εκατ. ευρώ, λόγω υποτίμησης της αξίας της συμμετοχής της εταιρείας στην ελεγχόμενη από αυτή κατά 66,7% θυγατρική επιχείρηση Πτηνοπαραγωγή.

Η βιομηχανία ζωοτροφών ιδρύθηκε το 1989 και εδρεύει στο Βιομηχανικό Πάρκο που βρίσκεται στο Καλοχώρι του νομού Θεσσαλονίκης. Εξάγει μικρό μέρος των προϊόντων της στην Αλβανία και την π.Γ.Δ.Μ. Παράγει, αλλά και εισάγει και εμπορεύεται ζωοτροφές, πτηνοτροφές και πρώτες ύλες ζωοτροφών. Εχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευθ. Κάππα και αντιπρόεδρο τη Μαρία Στραβαρίδη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Ασχολείται κυρίως με τη δημιουργία φυραμάτων από βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι και σόγια, που διατίθενται κατά 80%, συνήθως, σε μονάδες εκτροφής πουλερικών. Κατά κύριο λόγο παράγει φύραμα boiler για πουλερικά, απλό φύραμα για όλα τα εκτρεφόμενα ζωοειδή και φύραμα για γαλοπούλες. Συγχρόνως, δραστηριοποιείται στην πώληση πιτύρων, καλαμποκιού και σογιάλευρου.

Οι πωλήσεις της το 2015 σημείωσαν κάμψη 11,4% και περιορίστηκαν σε 5 εκατ. ευρώ. Το 91,5% των εσόδων της (4,5 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 12,2% (περίπου 0,5 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητές της.

Τα κέρδη της προ φόρων (0,32 εκατ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 5,6% (7,3% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους (0,22 εκατ. ευρώ) απόδοση 3,8% (5,6% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 6,4% (από 7,2%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 4,4% (από 5,5%).

Αντιθέτως, ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της βελτιώθηκε ελαφρώς (22,8%, από 22,5% το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ζωοτροφών ΣΤΡΑΒΑΡΙΔΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 52,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5,1% των πωλήσεων και το 3,5% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,45 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,9% των πωλήσεων και το 3,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν κέρδη 0,8 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 1,6% των πωλήσεων και το 2,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις εννέα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 3,6 εκατ. ευρώ. Μείωση πωλήσεων παρουσίασε τις χρονιές 2006, 2009, 2010, 2012 και 2015. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,6 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,3 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Η χρήση 2015 ήταν η 26η της εταιρείας, η οποία θεωρεί ικανοποιητικά τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρήσης και αναμένει για το 2016 κερδοφόρα αποτελέσματα. Δηλώνει ικανή να αντιπαρέλθει με απόλυτη επιτυχία τις αντιξοότητες της περιόδου, λόγω άρτιας οργάνωσης, πολύχρονης πείρας και εξειδικευμένου προσωπικού. Παράλληλα, δυσφορεί για την έλλειψη πρώτων υλών στην εγχώρια αγορά, εξαιτίας της οποίας καταφεύγει σε ξένες αγορές, όπως αυτή της Βουλγαρίας.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις χρήσεις 2010-2014 δεν έχουν εξεταστεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή, η επιχείρηση όφειλε να προβεί σε πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων και άλλων περιουσιακών στοιχείων ποσού 2 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 8 εργαζόμενους, έναντι επίσης 8 το 2015. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 117.000 ευρώ, έναντι 113.000 ευρώ το 2014.

Επίσης, το 2015 χορήγησε δάνειο 0,19 εκατ. ευρώ σε συγγενική επιχείρηση με την επωνυμία Μ. Στραβαρίδης.

Για την απόκτηση του 66,7% της εταιρείας Πτηνοπαραγωγή, η οποία στο Κίτρος Κατερίνης, στον νομό Πιερίας, παράγει πτηνοτροφές και επιπλέον διαθέτει πτηνοτροφείο και πτηνοσφαγείο και επεξεργάζεται και εμπορεύεται νωπά και κατεψυγμένα πουλερικά, είχε διαθέσει 2,4 εκατ. ευρώ.

Τα ετήσια κέρδη της βιομηχανίας ζωοτροφών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2015 ανά εργαζόμενο ήταν της τάξεως των 41.250 ευρώ, ενώ αν ληφθούν υπόψη οι απομειώσεις ήταν 122.500 ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων ήταν 40.000 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 27.000 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 21 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS