inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Αποδυναμώθηκαν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας σουλτανίνας Ψυχογυιός το 2015Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ίσα προς το 3,3% των πωλήσεων και το 5,9% των μέσων απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, μειωμένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της χρήσης 2014, κατέγραψε το 2015 η εταιρεία καλλιέργειας, διαλογής και συσκευασίας νωπών σταφυλιών Δ. Ψυχογυιός, η οποία χρησιμοποιεί το εμπορικό σήμα «Dimi».

Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη στην περιοχή Στιμάγκα του νομού Κορινθίας, που είναι γνωστή για την παραγωγή επιτραπέζιων σταφυλιών υψηλής ποιότητας. Ασχολείται -με πάθος και επαγγελματισμό όπως αναφέρει- με την καλλιέργεια, την τυποποίηση και την εξαγωγή επιτραπέζιας σουλτανίνας.

Είναι η μόνη από τις ομοειδείς εταιρείες του νομού που διαθέτει ιδιόκτητο αμπελώνα. Μέσα στον αμπελώνα έχει ανεγερθεί η βιομηχανική μονάδα τυποποίησης, με σύγχρονες ψυκτικές εγκαταστάσεις, για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των οποίων ολοκληρώθηκε το 2013 σχετική επένδυση. Ο αμπελώνας είναι έκτασης 200 στρεμμάτων. Η καλλιέργεια γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου GlobalGap. Για τον εκσυγχρονισμό του τυποποιητηρίου της η εταιρεία έχει αξιοποιήσει επιχορηγούμενα επενδυτικά προγράμματα. Το σύνολο της παραγωγής της εξάγεται στη Βρετανία και τη Γερμανία.

Η Δ. Ψυχογυιός έκανε τα πρώτα της βήματα ως ατομική επιχείρηση το 1989 και μετεξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία το 2002. Διευθύνεται από τον ιδρυτή της Δημ. Ψυχογυιό και δεν βαρύνεται με τραπεζικό δανεισμό.

Οι πωλήσεις της το 2015 σημείωσαν κάμψη 15,1% και περιορίστηκαν σε 5,1 εκατ. ευρώ. Το 98,8% των εσόδων της (5,08 εκατ. ευρώ) προήλθε από τα προϊόντα της και το υπόλοιπο 1,2% (0,06 εκατ. ευρώ) από εμπορικές και λοιπές δραστηριότητές της.

Τα κέρδη της επιχείρησης προ φόρων (43 χιλ. ευρώ) αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 4% (22,9% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους (29 χιλ. ευρώ) απόδοση 2,7% (19,2% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 0,8% (από 4%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους περιορίστηκαν σε 0,6% (από 3,3%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της συρρικνώθηκε κατά 4,3 εκατοστιαίες μονάδες (10,2%, από 14,5% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις και χρεωστικούς τόκους ύψους 0,13, που ισοδυναμούν με 2,5% των πωλήσεων.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (1,37 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 0,3 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (1,68 εκατ. ευρώ).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει επαναδιατυπωθεί.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας Δ. ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 45,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 8,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 18 χιλ. ευρώ, ίσες προς το -0,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν ζημιές 181 χιλ. ευρώ, ίσες προς το -0,4% των πωλήσεων και το -2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου, λόγω σημαντικών ζημιών τις χρήσεις 2007 και 2010.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις έξι από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν της τάξεως των 4,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 6,05 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,2 εκατ. ευρώ, κατέγραψε το 2014.

Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της περιλαμβάνεται υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων 0,12 εκατ. ευρώ.

Η χρήση 2015 ήταν η 13η της εταιρείας, η οποία θεωρεί ότι έχει λάβει μέτρα ώστε να διασφαλίσει την αναπτυξιακή της πορεία. Προωθεί τη μείωση του κόστους της λειτουργίας της και την ανασυγκρότηση του τμήματος πωλήσεων. Είναι αισιόδοξη ότι θα ελαχιστοποιήσει, στο μέτρο του δυνατού, τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η επιχείρηση το 2015 απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 56 εργαζόμενους. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 0,39 εκατ. ευρώ, έναντι επίσης 0,39 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2015, ανά εργαζόμενο, ήταν της τάξεως των 3.050 ευρώ.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 21 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS