inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Οριακή κάμψη των πωλήσεων της εταιρείας παιδικών ενδυμάτων Lapin House το 2015Κάμψη παρουσίασαν το 2015 τα έσοδα της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας παιδικών ενδυμάτων Lapin House Στ. Παπαϊωάννου, η οποία συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιχειρήσεις στον τομέα της και το 2014 είχε εμφανίσει υψηλή αύξηση πωλήσεων, κυρίως λόγω απορρόφησης συγγενικής εταιρείας.

Η επιχείρηση αριθμεί τέσσερις δεκαετίες δραστηριοποίησης στην αγορά παιδικής ένδυσης. Ως Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και δραστηριοποιείται εμπορικά σε 20 διαφορετικές χώρες, αριθμώντας στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Αμερική και την Ασία 112 αποκλειστικά καταστήματα «Lapin House» και «Lapin Magicland», καθώς και ανεξάρτητα σημεία πώλησης παιδικών ενδυμάτων και βρεφικών ειδών ιδιοκτησίας της και τρίτων, διεθνών εταιρειών. Οφείλει ποσοστό άνω του 10% των εσόδων της σε πωλήσεις επώνυμων προϊόντων της σε χώρες όπως η Ρωσία, η Ιταλία, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία. Εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής και έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο την Ελλη Ακ. Παπαϊωάννου της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της.

Σύμφωνα με τον 18ο ισολογισμό της, τα έσοδα της εταιρείας LAPIN HOUSE από τις πωλήσεις δικών της παιδικών ενδυμάτων της και αντίστοιχων ενδυμάτων, συναφών ειδών και αξεσουάρ διεθνών οίκων, στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά, με τα σήματα «Lapin House», «Burberry», «Moncler», «Ralph Lauren», «Hogan, «Timberland», «Cucci», «Hugo Boss», «Moschino», «DKNY», «Prada», «Dolce & Cabbana», «Dona Karan», καθώς και με άλλα σήματα, συμπιέστηκαν σε 24,3 εκατ. ευρώ, από 23,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,1% σε ποσοστό και κατά 0,265 εκατ. ευρώ σε αξία.

Η επιχείρηση βελτίωσε οριακά το μεικτό της περιθώριο (42,5% έναντι 42,4% το 2014), γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 10,3 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 10,4 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν (-0,7%).

Ωστόσο, οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες είχαν συνέπεια την καταγραφή μειωμένων κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), τα οποία ήταν ύψους 0,7 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 0,915 εκατ. ευρώ το 2014 (-22,4% ή -0,2 εκατ. ευρώ).

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 0,15 εκατ. ευρώ το 2015 έναντι αντίστοιχων κερδών 0,21 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 30,4%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 60.000 ευρώ το 2015 έναντι καθαρών κερδών 86.000 ευρώ το 2014, μειωμένα, δηλαδή, κατά 26.000 ευρώ ή 30,2%. Τα κέρδη της προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 0,62 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 2,55% των πωλήσεων.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,47 εκατ. ευρώ (0,63 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 90.000 ευρώ (77.000 ευρώ το 2014), αν και στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση δεν βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Τα ίδια κεφάλαια της Lapin House ανέρχονταν στις 31.12.2015 σε 11,2 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 58,3% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 19,2 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 1,6 εκατ. ευρώ, έναντι 1,9 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (16,9 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 9,5 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (7,4 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 2,4 εκατ. ευρώ (2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και ήταν κατατεθειμένα κατά 43,4% σε ελληνικές τράπεζες και κατά 56,6% σε τράπεζες του εξωτερικού.

Το 2015 η Lapin House απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 223 εργαζόμενους, έναντι 235 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις προσωπικού, 4,52 εκατ. ευρώ, έναντι 4,30 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικών-διευθυντικών διέθεσε 0,14 εκατ. ευρώ. Από τα ετήσια κέρδη διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 50.000 ευρώ.

Οι συνολικές πωλήσεις της τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 278,2 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 30,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11% των πωλήσεων και το 12,3% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 21,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 7,6% των πωλήσεων και το 16,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 12,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,4% των πωλήσεων και το 9,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 24,8 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 32,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2007. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008.

Στις αρχές του 2016 η γενική συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη λήψη δανείου.

Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, η επιχείρηση τη χρήση 2015 έπρεπε να επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με επιπρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης για επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις ποσού 0,72 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εκτιμά ότι το 2016 είναι μια αρκετά δύσκολη χρονιά. Καταβάλλει προσπάθειες ώστε οι επιπτώσεις της κρίσης να είναι, όπως αναφέρει, οι μικρότερες δυνατές. Για νέο λογισμικό, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό δαπάνησε 91.000 ευρώ το 2015.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 24 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS