inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βελτιωμένες επιδόσεις, υπό τον όρο ρύθμισης δανείων της, αναμένει για το 2016 η χρωματουργία ER-LACΚάμψη εσόδων και κερδών κατέγραψε το 2015 η ελληνικών κεφαλαίων χημική βιομηχανία εταιρεία Er-Lac Γ. Δ. Κουτλής, η οποία κυρίως χρώματα και βερνίκια, αποτελώντας μια από τις μεγαλύτερες του τομέα στην Ελλάδα. Τα δάνεια της επιχείρησης έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα και η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες Alpha Bank, Eurobank και Εθνική για τη σύναψη νέου κοινοπρακτικού δανείου μακροπρόθεσμης διάρκειας, που θα καλύπτει το σύνολο των δανείων της.

Με την προϋπόθεση ότι θα επέλθει συμφωνία αναχρηματοδότησης των δανείων της, η εταιρεία εκτιμά ότι δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα ρευστότητας και θα μπορέσει να βελτιώσει εντός του τρέχοντος έτους τα αποτελέσματά της.

Η Er-Lac έχει αντικείμενο την παραγωγή χρωμάτων, διαλυτικών, χημικών πρώτων υλών, συνθετικών ρητινών, σιλικόνης, βερνικιών, στόκου και μονωτικών υλικών. Διαθέτει τα προϊόντα της με επώνυμα σήματά της. Εχει στο ενεργητικό της εξαγωγές στην Αίγυπτο, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, τη Ρωσία, την Αυστραλία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και συνολικά σε περισσότερες από 30 χώρες.

Ιδρύθηκε ως ανώνυμη εταιρεία το 1975 και από τότε λειτουργεί βιομηχανική μονάδα στο Πολυδένδρι Αττικής, όπου ειδικότερα το βιομηχανοστάσιο χρωμάτων καταλαμβάνει χώρους 4.200 τ.μ. Τα πρώτα της βήματα είχαν γίνει στη Λάρισα, με μονάδα παραγωγής βερνικιών επιπλοποιίας και πατωμάτων, το 1965. Λίγο μετά, το 1970, είχε μετακομίσει στον νομό Αττικής, στην Κηφισιά. Το 1996 δημιούργησε στην Αίγυπτο, όπως αναφέρει, την εταιρεία Er-Lac Egypt, η οποία στη βιομηχανική ζώνη της αιγυπτιακής πρωτεύουσας παράγει οικοδομικά και βιομηχανικά χρώματα.

Η ελληνική εταιρεία εξειδικεύτηκε την τελευταία δεκαετία στην παραγωγή και διάθεση ολοκληρωμένης σειράς προϊόντων επαναβαφής αυτοκινήτου, διαφοροποιούμενη από τον ισχυρό εγχώριο ανταγωνισμό.

Σύμφωνα με τον 40ό ισολογισμό της, τα έσοδα της Er-Lac το περασμένο έτος μειώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ, από 9,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας πτώση κατά 5,4% σε ποσοστό και κατά 0,5 εκατ. ευρώ σε αξία, καθώς η εγχώρια ζήτηση χρωμάτων και βερνικιών -που έχει υποστεί δραματική μείωση τα χρόνια της κρίσης- σημείωσε περαιτέρω εξασθένηση.

Η επιχείρηση βελτίωσε ωστόσο το μεικτό της περιθώριο, γεγονός που οδήγησε τα μεικτά κέρδη στο επίπεδο των 3 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 2,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, με ποσοστιαία αύξηση 3,4%. Συγκεκριμένα, το μεικτό περιθώριο βελτιώθηκε στο 32,9%, από 30,1% την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, από περίπου 1,2 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 18% και αντίστοιχα προς 14.680 ευρώ ανά εργαζόμενο. Επίσης, τα κέρδη προ τόκων και φόρων (EBIT) περιορίστηκαν σε 0,8 εκατ. ευρώ, από 1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν, μειωμένα κατά 20,5%.

Η εταιρεία, που -μετά τον θάνατο τον Αύγουστο του 2015 του ιδρυτή της Γεώργιου Κουτλή- έχει πρόεδρο και διευθύνουσα σύμβουλο τη Γεωργία Κουτλή της οικογένειας των μετόχων και ιδρυτών της, παρουσίασε τελικώς κέρδη προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,3 εκατ. ευρώ το 2014, μειωμένα κατά 45,3%. Μετά τον συνυπολογισμό των φόρων της χρήσης προέκυψαν καθαρά κέρδη 0,11 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 0,2 εκατ. ευρώ το 2014, επίσης μειωμένα κατά 45,3%.

Η μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας και των κερδών προ φόρων και μετά φόρων οφείλεται στην επιβάρυνση των αποτελεσμάτων με έκτακτες, μη επαναλαμβανόμενες ζημιές 0,26 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν, εξάλλου, με αποσβέσεις 0,21 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,68 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων στην επιχείρηση ανερχόταν στα τέλη του 2015 σε 15,7 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων μόνο τα 2,7 εκατ. ευρώ (17,5%) ήταν ίδια κεφάλαια. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (11,8 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 0,6 εκατ. ευρώ μικρότερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (12,4 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 10,5 εκατ. ευρώ, έναντι 10,9 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-3,1%). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν 0,3 εκατ. ευρώ (επίσης 0,3 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Σύμφωνα με σχετική έκθεση του ορκωτού ελεγκτή, η εταιρεία δεν είχε επιβαρύνει τα αποτελέσματά της με πρόβλεψη ζημιών ποσού 0,95 εκατ. ευρώ, λόγω επισφαλών και επίδικων απαιτήσεων.

Επίσης, σε συνδεδεμένα μέρη-μετόχους ή διοικητικά στελέχη και μέλη των οικογενειών τους είχαν χορηγηθεί δάνεια και συναφείς παροχές 1,1 εκατ. ευρώ (0,6 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της επιχείρησης στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 3,9 εκατ. ευρώ, έναντι 4,6 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ER-LAC Γ. Δ. ΚΟΥΤΛΗΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 170,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 27,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 16,3% των πωλήσεων και το 11,2% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 13,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 8,1% των πωλήσεων και το 16,7% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 8,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 5% των πωλήσεων και το 10,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις δέκα από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν ύψους 18,5 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 22,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2008. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 2,2 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2007.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 69 εργαζόμενους, έναντι 70 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,96 εκατ. ευρώ, έναντι 2,04 εκατ. ευρώ το 2014. Το μέρισμα στους μετόχους, από τα κέρδη της χρήσης 2014, ήταν 0,17 εκατ. ευρώ (0,80 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Συνολικά, κατά την περίοδο 2005-2015 η εταιρεία έχει διανείμει στους μετόχους της μερίσματα ύψους 8,5 εκατ. ευρώ.

Στα μέσα του 2016 η επιχείρηση εκτιμούσε ότι ο κύκλος εργασιών της την τρέχουσα χρήση θα ανέλθει σε 10,5 εκατ. ευρώ, λόγω ισχυρότερης εμπορικής ανάπτυξης σε αγορές του εξωτερικού. Ανέμενε, επίσης, ότι η κερδοφορία της θα ήταν μεγαλύτερη, λόγω μειωμένων λειτουργικών δαπανών.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 25 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS