inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Βοήθεια των πιστωτών της αναμένει η εταιρεία ένδυσης Staff, που «έχασε» 1,1 εκατ. ευρώ το 2015Πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο διασφάλισης της συνέχισης της λειτουργίας της και ανάπτυξης, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, μείωση του επιτοκίου του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της για δυο έτη στο 4% και μείωση των δόσεων του μακροπρόθεσμου δανεισμού της κατά 50% για την τετραετία 2016-2019, έχει καταθέσει στις συνεργαζόμενες Τράπεζές της η βιομηχανική και εμπορική εταιρεία jeans και άλλων ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων Staff.

Η επιχείρηση, σε ενοποιημένη βάση, το 2015 κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, για πέμπτη συνεχόμενη χρήση. Σύμφωνα με τον ισολογισμό της, οι οφειλές της σε Τράπεζες στις 31.12.2015 ήταν υπερδιπλάσιες της αξίας των πωλήσεών της, είχαν ανέλθει σε 53,6 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μέσα στο έτος αύξηση 5,5% και ήταν κατά 77,9% μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, σημαντικό μέρος των μακροπρόθεσμων τραπεζικών οφειλών της έπρεπε να αναγνωριστεί ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, λόγω μη τήρησης των χρηματοοικονομικών δεικτών που όριζε η σχετική δανειακή σύμβαση. Η εταιρεία δεν είχε λάβει επιστολή συναίνεσης στην παροχή waiver από την αντισυμβαλλόμενη Τράπεζα.

Η Staff ιδρύθηκε το 1992 στη Λάρισα, με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή του νομού, όπου διατηρεί εγκαταστάσεις. Κατασκευάζει σε συνεργασία με τρίτες επιχειρήσεις, εισάγει και εμπορεύεται μια ευρεία ποικιλία ανδρικών και γυναικείων επώνυμων ενδυμάτων, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό βαφείο ενδυμάτων, μέσω θυγατρικής εταιρείας. Εχει αναπτύξει ευρύ δίκτυο θυγατρικών και εξάγει jeans και άλλα ενδύματα με το σήμα της σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην Κίνα. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της είναι ο -και μέτοχός της- Ιω. Δημοβέλης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, σε ενοποιημένη βάση από κοινού με τις θυγατρικές της, κατέγραψε πωλήσεις 25,1 εκατ. ευρώ (-6,2%), μεικτά κέρδη 8,6 εκατ. ευρώ (-2,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,9 εκατ. ευρώ (-26,4%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,8 εκατ. ευρώ (-36,3%), ζημιές προ φόρων 1 εκατ. ευρώ (+11,9%) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,1 εκατ. ευρώ (+30,9%).

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά 1,4 εκατοστιαία μονάδα (στο 34,3%, από 32,9% το 2014). Ωστόσο οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες, ως ποσοστό των πωλήσεων, ανήλθαν σε 27,7%, από 25,4% το 2014. Ο περιορισμός των ζημιών οφείλεται σε μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών σε 2,2 εκατ. ευρώ (8,8% των πωλήσεων), από 3,2 εκατ. ευρώ το 2014 (11,9% των πωλήσεων).

Τα αποτελέσματα προ φόρων και αποσβέσεων ήταν κέρδη μόλις 0,1 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι το τελικό αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε με αποσβέσεις σχεδόν 1,1 εκατ. ευρώ (1,1 εκατ. ευρώ και το 2014). Επιπλέον, επιβαρύνθηκε με πρόβλεψη απομείωσης περιουσιακών προς πώληση στοιχείων άνω του 0,5 εκατ. ευρώ.

Το 25,6% των εσόδων της (6,4 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και το υπόλοιπο 74,4% (18,7 εκατ. ευρώ) από εμπορικές.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είχαν περιοριστεί σε μόλις 1,8 εκατ. ευρώ, λόγω των συνεχόμενων ζημιών των τελευταίων ετών, ενώ το σύνολο των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων ήταν ύψους 73 εκατ. ευρώ. Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (29,5 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 7,9 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (21,6 εκατ. ευρώ), μόνο εφόσον παραμείνουν μακροπρόθεσμες οι υποχρεώσεις της που μπορούν να θεωρηθούν, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, άμεσα απαιτητές. Επιπλέον, σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν έχουν γίνει προβλέψεις επιπλέον απομειώσεων 1,2 εκατ. ευρώ για υποτίμηση της αξίας θυγατρικών και για επισφαλείς απαιτήσεις. Ακόμη, στις απαιτήσεις της περιλαμβανόταν απαίτηση 0,5 εκατ. ευρώ από διοικητικό-διευθυντικό στέλεχος. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (0,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι σωρευτικές προβλέψεις που έχει διενεργήσει η εταιρεία μέχρι τις 31.12.2015 ανέρχονταν σε 6 εκατ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις, 1 εκατ. ευρώ για απαξιωμένα αποθέματα και 1,7 εκατ. ευρώ για φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις. Επίσης, είχε διενεργήσει πρόβλεψη για καταλογισθέντες φόρους 1,7 εκατ. ευρώ από φορολογικό έλεγχο για τις χρήσεις 2004-2005, οι οποίοι δεν έχουν γίνει αποδεκτοί και η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον Διοικητικών δικαστηρίων.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων του ομίλου στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 20,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Επενδύσεις του εκτιμώμενης αξίας 5,4 εκατ. ευρώ ήταν διαθέσιμες προς πώληση. Οι επενδύσεις της μητρικής εταιρείας σε θυγατρικές είχαν αποτιμηθεί προς 1,8 εκατ. ευρώ, περιελάμβαναν επιχειρήσεις και άλλων κλάδων και αφορούσαν τις ελληνικές εταιρείες Ερμπάν Εμπορία Ενδυμάτων (μερίδιο 93,6%), Staff Colour Energy (49,3%), Δήμα ΑΤΕ (88,4%), Uniform International (60%), Αστικά Ακίνητα Χαλκίδας (93,8%), Σκετς (88,8%), Βιασάκ ΑΤΕ (94,8%) και Prime Tiners (50%), καθώς και τις ιταλικές V.M. Company (75%) και Staff SRL (100%).

Οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου STAFF την πενταετία 2011-2015 ανήλθαν σε 146,5 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 13,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,3% των πωλήσεων και το 3,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 10,8 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -7,4% των πωλήσεων. Οι αναλογούσες στην εταιρεία ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 10,9 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -42,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της περιόδου. Ο πρώτος γνωστός ισολογισμός του ομίλου αφορούσε τη χρήση 2011.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η μητρική εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την 23η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 19,05 εκατ. ευρώ (-10,6%), μεικτά κέρδη 7,5 εκατ. ευρώ (+3,5%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,5 εκατ. ευρώ (-9,1%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,9 εκατ. ευρώ (-11,6%), ζημιές προ φόρων σχεδόν 0,3 εκατ. ευρώ (-63%) και ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,3 εκατ. ευρώ (+36,6%).

Οι συνολικές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 318,3 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 31,5 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,9% των πωλήσεων και το 6,7% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 19,9 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,3% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 15,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 10,1% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις επτά από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 34,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 35,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2007. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 4,2 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων επιβαρύνσεων, παρουσίασε το 2011. Τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, λόγω έκτακτων εσόδων, παρουσίασε το 2007.

Στα τέλη του 2015 ο όμιλος απασχολούσε 118 εργαζόμενους, έναντι 114 στα τέλη του 2014 (Μ.Ο. 116). Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,82 εκατ. ευρώ, έναντι 2,01 εκατ. ευρώ το 2014. Η μητρική εταιρεία απασχολούσε 110 εργαζόμενους, έναντι 104 στα τέλη του 2014 (Μ.Ο. 107). Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 1,66 εκατ. ευρώ, έναντι 1,80 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανά εργαζόμενο, ήταν της τάξεως των 24.955 ευρώ.

Τα κέρδη της μητρικής εταιρείας προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ανά εργαζόμενο, ήταν της τάξεως των 23.195 ευρώ.

Για το 2016 η Staff ευελπιστεί ότι θα επιτύχει την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων και, συγχρόνως, θα συμπιέσει τις λειτουργικές δαπάνες της και θα ενισχύσει τις εξαγωγές προϊόντων και εμπορευμάτων της στη Γερμανία, την Ολλανδία, την Ελβετία και τη Σερβία. Επίσης, ότι στην εγχώρια αγορά λιανικής θα ενισχύσει το εμπορικό της δίκτυο με κατάστημα πώλησης επί της οδού Ερμού στην Αθήνα και με την ανάπτυξη 1-2 νέων σημείων πώλησης με τη μορφή της παρακαταθήκης, σε συνδυασμό με την αύξηση του μεριδίου της στην αγορά χονδρικής πώλησης ενδυμάτων, λόγω «μεγάλης ποιοτικής και στυλιστικής αναβάθμισης των προϊόντων».

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 25 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS