inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Κερδοφόρο ήταν το 2015 για τη γαλακτοβιομηχανία Φάρμα ΚουκάκηΚάμψη των πωλήσεων και των κερδών, αλλά ικανοποιητική αποδοτικότητα για ακόμη μία χρονιά, κατέγραψε το 2015 η γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη, η οποία προσδοκά ότι θα επιτύχει υψηλότερες επιδόσεις το 2016.

Η επιχείρηση ιδρύθηκε ως Α.Ε. το 2002. Προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1977, ως πρότυπη αγελαδοτροφική μονάδα. Καθετοποιήθηκε το 1999, αποκτώντας μονάδα παστερίωσης γάλακτος. Το 2009 δημιούργησε σύγχρονες, μεγάλες εγκαταστάσεις στην περιοχή Κάτω Απόστολοι στον νομό Κιλκίς. Το 2011 άρχισε εξαγωγική δραστηριότητα στην Ιταλία, που συνεχίστηκε στη Γαλλία. Συμμετέχει σε τρεις συνδεδεμένες εταιρείες μικρού μεγέθους.

Παράγει λευκό και σοκολατούχο γάλα, γιαούρτια και επιδόρπια, τυρί φέτα και ημίσκληρο τυρί, αριάνι, κεφίρ, βούτυρο, κρέμα γάλακτος και χυμούς εσπεριδοειδών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας τη 13η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 21,25 εκατ. ευρώ (-2,7%), μεικτά κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ (+3,2%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,065 εκατ. ευρώ (-24,2%), κέρδη προ φόρων 0,4 εκατ. ευρώ (-56,8%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 0,25 εκατ. ευρώ (-67,2%). Η κερδοφορία ευνοήθηκε από το γεγονός ότι ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε κατά δυο εκατοστιαίες μονάδες (στο 36,8%, από 34,8% το 2014). Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συμπίεση άλλων δαπανών, επέτρεψαν να απορροφηθούν έκτακτα λοιπά έξοδα 1,2 εκατ. ευρώ και απώλεια 0,15 εκατ. ευρώ από τη διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, χωρίς να καταγραφούν ζημιές. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ίσα προς το 9,7% των πωλήσεων και το 9,8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αντίστοιχα προς 20.860 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,89 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,76 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 8,6% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,15% των πωλήσεων.

Το 97,4% των εσόδων της (20,7 εκατ. ευρώ) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας περιελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,3 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 5,4 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 25,6% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 21,2 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 12,1 εκατ. ευρώ, έναντι 12,4 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στη διάρκεια του 2015 η επιχείρηση υλοποίησε επενδύσεις 0,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2014.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (8,7 εκατ. ευρώ) υπολειπόταν κατά 0,2 εκατ. ευρώ της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (8,8 εκατ. ευρώ). Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 11,5 εκατ. ευρώ, έναντι 8,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (+37,6%). Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,3 εκατ. ευρώ (0,5 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Στις απαιτήσεις της περιλαμβάνονταν απαίτηση 1,1 εκατ. ευρώ από διοικητικό στέλεχος και απαίτηση 0,2 εκατ. ευρώ από μέτοχο για χορηγήσεις που εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 23α του ν. 2190/1920. Επί των ακινήτων της είχαν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης 4,5 εκατ. ευρώ υπέρ της Eurobank και 0,2 εκατ. ευρώ υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων τους.

Οι συνολικές πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ΦΑΡΜΑ ΚΟΥΚΑΚΗ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 148,1 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,7% των πωλήσεων και το 9,6% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,9% των πωλήσεων και το 3,3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 0,6 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 0,4% των πωλήσεων και το 1,4% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις οκτώ από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 5,2 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 21,8 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 0,75 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2014. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 31,1%.

Το 2015 η Φάρμα Κουκάκη, που διευθύνεται από τον Αθ. Κ. Κουκάκη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, απασχόλησε κατά μέσον όρο 99 εργαζόμενους, έναντι 97 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,47 εκατ. ευρώ, έναντι 2,61 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικά-διευθυντικά στελέχη χορήγησε 0,24 εκατ. ευρώ. Από τα κέρδη του 2015 διαθέτει στους μετόχους της μέρισμα 0,215 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 η επιχείρηση εκτιμά ότι «θα είναι μια καλή χρονιά». Αναμένει βελτίωση της κερδοφορίας της.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS