inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Στα 23,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν, το 2015, οι πωλήσεις της βιομηχανίας κρέατος Φάρμα ΜητσόπουλοςΔιψήφια ποσοστιαία αύξηση πωλήσεων και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 11,5% των πωλήσεων και το 13,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, αντίστοιχα προς 15.205 ευρώ ανά εργαζόμενο, κατέγραψε το 2015 η χοιροτροφική και συνάμα βιομηχανική εταιρεία επεξεργασίας φρέσκου κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών Φάρμα Μητσόπουλος.

Η επιχείρηση ξεκίνησε την παραγωγή χοιρινού κρέατος, με άλλη νομική μορφή, το 1964, ενώ μετεξελίχτηκε σε Α.Ε. το 1990. Εδρεύει στο Καλέντζι του νομού Κορινθίας, όπου βρίσκεται η χοιροτροφική μονάδα της, με τρέχουσα δυναμικότητα χιλίων χοιρομητέρων. Το 1970 η εταιρεία απέκτησε μύλο παραγωγής ζωοτροφών. Το 1987 δημιούργησε αναπαραγωγική μονάδα χοίρων και το 1991 μονάδα σφαγής. Το 2002 ανέπτυξε μονάδα βιολογικής εκτροφής ζώων, με την ονομασία «Αγριλος», σε έκταση 500 στρεμμάτων στους πρόποδες του Ταΰγετου. Το 2003 σε έκταση 40 στρεμμάτων στο Πουρνέρι της Αρχαίας Κορίνθου εγκατέστησε μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης κρέατος, με βιομηχανικούς χώρους 10.000 τ.μ.

Η Φάρμα Μητσόπουλος προσφέρει τυποποιημένα και αεροστεγώς συσκευασμένα προϊόντα κρέατος με το σήμα της, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, σειρά προϊόντων με το σήμα «Ετοιμες λύσεις», που περιλαμβάνουν κεφτεδάκια, σουτζουκάκια, μπιφτέκια και άλλα προϊόντα κρέατος. Μεταξύ άλλων προσφέρει, επίσης, λουκάνικα και καπνιστές μερίδες κρέατος. Προϊόντα της διατίθενται μέσω της λιανεμπορικής αλυσίδας «ΑΒ Βασιλόπουλος», αλυσίδων μαζικής εστίασης, κρεοπωλείων και άλλων σημείων πώλησης προϊόντων κρέατος.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την 25η οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 23,2 εκατ. ευρώ (+12,5%), μεικτά κέρδη 2,9 εκατ. ευρώ (+15,8%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 2,7 εκατ. ευρώ (+10,9%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 1,4 εκατ. ευρώ (+23,8%), κέρδη προ φόρων 0,265 εκατ. ευρώ (+273,2%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους επίσης 0,265 εκατ. ευρώ (+273,2%), καθώς οι χρηματοοικονομικές δαπάνες της ήταν ίσες προς το 5% των πωλήσεων.

Ο συντελεστής του μεικτού κέρδους της επιχείρησης ενισχύθηκε ελαφρώς (στο 12,5%, από 12,1% το 2014).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 1,26 εκατ. ευρώ (1,27 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 1,16 εκατ. ευρώ (1,08 εκατ. ευρώ το 2014), που αντιπροσωπεύουν αθροιστικά το 10,4% των πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 1,52 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,6% των πωλήσεων.

Το σύνολο σχεδόν των εσόδων της (99,9%) προήλθε από τις βιομηχανικές της δραστηριότητες και τις πωλήσεις προϊόντων της στην εγχώρια αγορά.

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων βάσει του ν. 4308/2014, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, που έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Δημ. Γ. Μητσόπουλο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 1,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 4,75 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 23,2% του συνόλου των απασχολουμένων σε αυτή κεφαλαίων, ύψους 20,5 εκατ. ευρώ.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (σχεδόν 9 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 3,7 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (5,3 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή, δεν έχει γίνει απομείωση 0,2 εκατ. ευρώ για επισφαλείς απαιτήσεις.

Στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 9,3 εκατ. ευρώ, έναντι 9,4 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-1%), το 93,2% του οποίου είχε μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Τον Δεκέμβριο του 2015 η εταιρεία ρύθμισε με τους πιστωτές της δάνεια 5,4 εκατ. ευρώ για δέκα έτη, βάσει συμφωνίας που προβλέπει τη σταδιακή διαγραφή τόκων 3,56 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 0,8 εκατ. ευρώ (1 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν). Επί ακινήτων της είχαν εγγραφεί υποθήκες και προσημειώσεις ποσού 9,4 εκατ. ευρώ για εξασφάλιση δανείων. Στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, προς απόσβεση, περιλαμβανόταν υπόλοιπο κρατικών ενισχύσεων της τάξεως του 1,8 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 11,1 εκατ. ευρώ, έναντι 9,1 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014. Στη διάρκεια του 2015 η επιχείρηση υλοποίησε πάγιες επενδύσεις 2,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 1,3 εκατ. ευρώ αφορούσε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 176,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 17,7 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10% των πωλήσεων και το 8% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -0,9% των πωλήσεων και το -1,9% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Οι ζημιές της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 2,3 εκατ. ευρώ, ίσες προς το -1,3% των πωλήσεων και το -2,6% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος τις πέντε από τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 10,1 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Τις μεγαλύτερες ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 1,7 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2013. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 12,9%.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της μετά τη χρήση 2009 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές.

Το 2015 η επιχείρηση απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 176 εργαζόμενους, έναντι 162 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 2,68 εκατ. ευρώ, έναντι 2,62 εκατ. ευρώ το 2014. Για αμοιβές της κατηγορίας διοικητικά-διευθυντικά στελέχη χορήγησε 0,19 εκατ. ευρώ.

Για το 2016 η Φάρμα Μητσόπουλος αναμένει ότι θα καταγράψει αυξημένο κύκλο εργασιών και αυξημένη κερδοφορία. Προωθεί, όπως αναφέρει, νέες επενδύσεις με ίδιους πόρους, οι οποίες την καθιστούν καινοτόμο στην ελληνική αγορά κρέατος. Ανανεώνει τον μηχανολογικό της εξοπλισμό, ώστε «να παράγει πρώτη νέα προϊόντα που ζητεί η αγορά κρέατος».

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS