inr.gr


Ελληνική Βιομηχανία

Ενισχυμένα τα κέρδη της χαρτοβιομηχανίας Πρόκος το 2015Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,6 εκατ. ευρώ κατέγραψε το 2015 η χαρτοβιομηχανία Πρόκος, η οποία παράγει κυρίως χάρτινα πιάτα για πάρτι και συναφείς εκδηλώσεις, συνεργάζεται με διεθνείς εταιρείες όπως η Disney για τη χρήση σημάτων τους και εξάγει προϊόντα της σε 73 χώρες.

Τα κέρδη αυτά είναι ίσα προς το 9,6% των πωλήσεων και το 12,9% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της χρήσης, ενώ αντιστοιχούν σε 17.630 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Η επιχείρηση λειτουργεί ως Α.Ε. από το 1996, ενώ προϋπήρχε με άλλη νομική μορφή από το 1954. Εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας, όπου βρίσκεται η βιομηχανική μονάδα της. Στο βασικό αντικείμενό της, που είναι η παραγωγή και διάθεση προϊόντων για πάρτι, θεωρείται leader στην ευρωπαϊκή αγορά. Εκτός της Disney, άδειες χρήσης των σημάτων τους έχουν δώσει στην Πρόκος και διεθνείς εταιρείες όπως η Mattel, η Hasbro και η Warner.

Η ΠΡΟΚΟΣ διαθέτει στην ελληνική αγορά χάρτινα πιάτα και ποτήρια, χαρτοπετσέτες, αντίστοιχα πλαστικά είδη και συναφή είδη οικιακής χρήσεως, είδη καθαρισμού και συσκευαστικά υλικά, μέρος των οποίων το προμηθεύεται από το εξωτερικό. Ο κατάλογος των χωρών στις οποίες εξάγει προϊόντα της περιλαμβάνει όλες τις ευρωπαϊκές, τις ΗΠΑ, την Κίνα, τη Σαουδική Αραβία, το Καζακστάν και άλλες ασιατικές χώρες, καθώς και τη Νότιο Αφρική, την Κένυα, την Αίγυπτο και πολλές ακόμα αφρικανικές χώρες, αλλά και τα εδάφη της Νέας Καληδονίας. Πελάτες της είναι, κυρίως, λιανεμπορικές αλυσίδες και δίκτυα διανομών καταναλωτικών ειδών.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία το 2015, ολοκληρώνοντας την 20ή οικονομική χρήση της, κατέγραψε πωλήσεις 37,6 εκατ. ευρώ (+2,1%), μεικτά κέρδη 20,2 εκατ. ευρώ (+3,1%), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 3,6 εκατ. ευρώ (+31,9%), κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 3,2 εκατ. ευρώ (+38,4%), κέρδη προ φόρων 2,5 εκατ. ευρώ (+40,8%) και κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους 1,55 εκατ. ευρώ (+27,2%). Η αύξηση των κερδών ευνοήθηκε από την ενίσχυση του συντελεστή μεικτού κέρδους της επιχείρησης κατά μισή εκατοστιαία μονάδα (στο 53,8%, από 53,3% το 2014) και τη συμπίεση των συνολικών δαπανών διάθεσης και διοίκησης.

Τα κέρδη της εταιρείας προ φόρων αντιπροσωπεύουν απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων της στη διάρκεια της χρήσης 16,4% (13,2% το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους απόδοση 10,1% (9% το 2014). Ως ποσοστό των πωλήσεων τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,7% (από 4,9%), ενώ τα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους σε 4,1% (από 3,3%).

Τα αποτελέσματα επιβαρύνθηκαν με αποσβέσεις 0,38 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ το 2014) και χρεωστικούς τόκους 0,695 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ το 2014), αν και στο τέλος της χρήσης η επιχείρηση βαρυνόταν με τραπεζικό δανεισμό 7,65 εκατ. ευρώ έναντι 8,1 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης 2014 (-5,4%). Επίσης, επιβαρύνθηκαν με απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,40 εκατ. ευρώ και έξοδα ερευνών-ανάπτυξης 0,18 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, ενισχύθηκαν με αυξημένα έκτακτα, λοιπά έσοδα-κέρδη της χρήσης.

Για προβολή και διαφήμιση των προϊόντων της διέθεσε 1,3 εκατ. ευρώ (1,5 εκατ. ευρώ το 2014).

Να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της χρήσης 2015 προκύπτουν από την εφαρμογή των ελληνικών λογιστικών προτύπων, ενώ τα συγκριτικά στοιχεία της χρήσης 2014 έχουν εν μέρει αναδιατυπωθεί.

Στις 31.12.2015 τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, η οποία έχει πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ευ. Πρόκο και συνδιευθύνοντες συμβούλους τους Ιωσ. Πρόκο και Κων. Πρόκο της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της, συμπεριελάμβαναν αφορολόγητα αποθεματικά 6,4 εκατ. ευρώ, ανέρχονταν σε 15,75 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν στο 56,4% του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων, ύψους 27,9 εκατ. ευρώ.

Η αναπρόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων της στις 31.12.2015 ανερχόταν σε 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 3,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2014.

Η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού της (24,9 εκατ. ευρώ) υπερέβαινε κατά 13,2 εκατ. ευρώ την αξία των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του 2016 υποχρεώσεών της (11,7 εκατ. ευρώ).

Τα ταμειακά της διαθέσιμα ήταν ύψους 5,4 εκατ. ευρώ (3,7 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν).

Οι συνολικές πωλήσεις της βιομηχανικής και εμπορικής εταιρείας τη χρονική περίοδο 2005-2015, δηλαδή στο διάστημα των έντεκα αυτών ετών, ανήλθαν σε 350,8 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις αυτές απέδωσαν συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 36,4 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 10,4% των πωλήσεων και το 14,1% του μέσου όρου των απασχολουμένων κεφαλαίων στη διάρκεια της περιόδου. Κατά την ίδια περίοδο, το συνολικό αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων ήταν κέρδη 24,1 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 6,9% των πωλήσεων και το 20,2% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου. Τα κέρδη της μετά την πρόβλεψη για φόρους ήταν 17,3 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 4,9% των πωλήσεων και το 14,5% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της περιόδου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματά της μετά την πρόβλεψη για φόρους, ήταν κερδοφόρος και τις έντεκα εξεταζόμενες χρήσεις. Οι πωλήσεις της το 2005 ήταν 21,7 εκατ. ευρώ. Κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τις μεγαλύτερες πωλήσεις, ύψους 37,6 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2015. Επίσης, τα μεγαλύτερα κέρδη μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, παρουσίασε το 2007. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεών της την περίοδο 2005-2015 ήταν 7,35%.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της για τις χρήσεις 2008-2010 δεν έχουν εξεταστεί ακόμη από τις φορολογικές αρχές.

Το 2015 η Πρόκος απασχόλησε, κατά μέσον όρο, 204 εργαζόμενους, έναντι 202 το 2014. Διέθεσε για μισθούς, ημερομίσθια και άλλες παροχές του διευθυντικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για ασφαλιστικές εισφορές, 4,66 εκατ. ευρώ, έναντι 5,06 εκατ. ευρώ το 2014. Για μέρισμα από τα κέρδη του 2014 διέθεσε στους μετόχους της 0,85 εκατ. ευρώ. Το αντίστοιχο μέρισμα από τα κέρδη του 2015 ανέρχεται σε 0,95 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανά εργαζόμενο ανήλθαν σε 12.365 ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από τους φόρους ήταν ίσα προς 7.600 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Δείτε τον ισολογισμό της εταιρείας στα Οικονομικά Στοιχεία του site.

www.inr.gr, 26 Οκτωβρίου 2016ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ                ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ                RSS